Alert button
Picture for Guanjie Zheng

Guanjie Zheng

Alert button

Multi-scale Traffic Pattern Bank for Cross-city Few-shot Traffic Forecasting

Feb 01, 2024
Zhanyu Liu, Guanjie Zheng, Yanwei Yu

Viaarxiv icon

Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning

Dec 08, 2023
Zhixin Guo, Jianping Zhou, Jiexing Qi, Mingxuan Yan, Ziwei He, Guanjie Zheng, Zhouhan Lin, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Figure 1 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 2 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 3 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 4 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Viaarxiv icon

Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data

Sep 15, 2023
Hao Mei, Junxian Li, Zhiming Liang, Guanjie Zheng, Bin Shi, Hua Wei

Figure 1 for Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data
Figure 2 for Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data
Figure 3 for Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data
Figure 4 for Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data
Viaarxiv icon

Cross-city Few-Shot Traffic Forecasting via Traffic Pattern Bank

Aug 17, 2023
Zhanyu Liu, Guanjie Zheng, Yanwei Yu

Figure 1 for Cross-city Few-Shot Traffic Forecasting via Traffic Pattern Bank
Figure 2 for Cross-city Few-Shot Traffic Forecasting via Traffic Pattern Bank
Figure 3 for Cross-city Few-Shot Traffic Forecasting via Traffic Pattern Bank
Figure 4 for Cross-city Few-Shot Traffic Forecasting via Traffic Pattern Bank
Viaarxiv icon

FDTI: Fine-grained Deep Traffic Inference with Roadnet-enriched Graph

Jun 19, 2023
Zhanyu Liu, Chumeng Liang, Guanjie Zheng, Hua Wei

Viaarxiv icon

Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization

Feb 24, 2023
Zhixin Guo, Minyxuan Yan, Jiexing Qi, Jianping Zhou, Ziwei He, Zhouhan Lin, Guanjie Zheng, Xinbing Wang

Figure 1 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 2 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 3 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 4 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Viaarxiv icon

Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter

Feb 24, 2023
Zhixin Guo, Minyxuan Yan, Jiexing Qi, Jianping Zhou, Ziwei He, Zhouhan Lin, Guanjie Zheng, Xinbing Wang

Figure 1 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter
Figure 2 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter
Figure 3 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter
Figure 4 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter
Viaarxiv icon