Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yutao Zhu

One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles


Sep 02, 2021
Zhengyi Ma, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, Hanxun Zhong, Ji-Rong Wen

* Accepted By SIGIR 2021, Full Papers. The code is available at https://github.com/zhengyima/DHAP 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning of User Behavior Sequence for Context-Aware Document Ranking


Aug 24, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Zhicheng Dou, Zhengyi Ma, Xinyu Zhang, Pan Du, Xiaochen Zuo, Hao Jiang

* Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Implicit User Profiles for Personalized Retrieval-Based Chatbot


Aug 18, 2021
Hongjin Qian, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, Yueyuan Ma, Ji-Rong Wen

* Accepted by CIKM 2021, codes and dataset will be released at https://github.com/qhjqhj00/CIKM2021-IMPChat 

  Access Paper or Ask Questions

Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals


Jul 18, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Hao Jiang, Zhicheng Dou

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Emotion Eliciting Machine: Emotion Eliciting Conversation Generation based on Dual Generator


May 18, 2021
Hao Jiang, Yutao Zhu, Xinyu Zhang, Zhicheng Dou, Pan Du, Te Pi, Yantao Jia


  Access Paper or Ask Questions

BERT4SO: Neural Sentence Ordering by Fine-tuning BERT


Apr 13, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Shengchao Liu, Yabo Ling, Pan Du


  Access Paper or Ask Questions

Neural Sentence Ordering Based on Constraint Graphs


Jan 28, 2021
Yutao Zhu, Kun Zhou, Jian-Yun Nie, Shengchao Liu, Zhicheng Dou

* AAAI 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Content Selection Network for Document-grounded Retrieval-based Chatbots


Jan 21, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Zhicheng Dou

* ECIR 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

S^3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization


Aug 18, 2020
Kun Zhou, Hui Wang, Wayne Xin Zhao, Yutao Zhu, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

ScriptWriter: Narrative-Guided Script Generation


May 20, 2020
Yutao Zhu, Ruihua Song, Zhicheng Dou, Jian-Yun Nie, Jin Zhou

* ACL 2020 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Multi-Turn Response Selection Models with Complementary Last-Utterance Selection by Instance Weighting


Feb 18, 2020
Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Yutao Zhu, Ji-Rong Wen, Jingsong Yu

* 12 pages. Accepted by PAKDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions