Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Less is More: Pre-training a Strong Siamese Encoder Using a Weak Decoder

Feb 18, 2021
Shuqi Lu, Chenyan Xiong, Di He, Guolin Ke, Waleed Malik, Zhicheng Dou, Paul Bennett, Tieyan Liu, Arnold Overwijk


  Access Paper or Ask Questions

Neural Sentence Ordering Based on Constraint Graphs

Jan 28, 2021
Yutao Zhu, Kun Zhou, Jian-Yun Nie, Shengchao Liu, Zhicheng Dou

* AAAI 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Content Selection Network for Document-grounded Retrieval-based Chatbots

Jan 21, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Zhicheng Dou

* ECIR 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot

Sep 28, 2020
Xiaohe Li, Hanxun Zhong, Yu Guo, Yueyuan Ma, Hongjin Qian, Zhanliang Liu, Zhicheng Dou, Ji-Rong Wen

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ScriptWriter: Narrative-Guided Script Generation

May 20, 2020
Yutao Zhu, Ruihua Song, Zhicheng Dou, Jian-Yun Nie, Jin Zhou

* ACL 2020 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions