Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhicheng Dou

One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles


Sep 02, 2021
Zhengyi Ma, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, Hanxun Zhong, Ji-Rong Wen

* Accepted By SIGIR 2021, Full Papers. The code is available at https://github.com/zhengyima/DHAP 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning of User Behavior Sequence for Context-Aware Document Ranking


Aug 24, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Zhicheng Dou, Zhengyi Ma, Xinyu Zhang, Pan Du, Xiaochen Zuo, Hao Jiang

* Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need


Aug 20, 2021
Zhengyi Ma, Zhicheng Dou, Wei Xu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Ji-Rong Wen

* Camera-ready version, CIKM 2021 Full Paper, the codes are available at https://github.com/zhengyima/anchors 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Implicit User Profiles for Personalized Retrieval-Based Chatbot


Aug 18, 2021
Hongjin Qian, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, Yueyuan Ma, Ji-Rong Wen

* Accepted by CIKM 2021, codes and dataset will be released at https://github.com/qhjqhj00/CIKM2021-IMPChat 

  Access Paper or Ask Questions

Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals


Jul 18, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Hao Jiang, Zhicheng Dou

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Emotion Eliciting Machine: Emotion Eliciting Conversation Generation based on Dual Generator


May 18, 2021
Hao Jiang, Yutao Zhu, Xinyu Zhang, Zhicheng Dou, Pan Du, Te Pi, Yantao Jia


  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Less is More: Pre-training a Strong Siamese Encoder Using a Weak Decoder


Feb 18, 2021
Shuqi Lu, Chenyan Xiong, Di He, Guolin Ke, Waleed Malik, Zhicheng Dou, Paul Bennett, Tieyan Liu, Arnold Overwijk


  Access Paper or Ask Questions

Neural Sentence Ordering Based on Constraint Graphs


Jan 28, 2021
Yutao Zhu, Kun Zhou, Jian-Yun Nie, Shengchao Liu, Zhicheng Dou

* AAAI 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Content Selection Network for Document-grounded Retrieval-based Chatbots


Jan 21, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Zhicheng Dou

* ECIR 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot


Sep 28, 2020
Xiaohe Li, Hanxun Zhong, Yu Guo, Yueyuan Ma, Hongjin Qian, Zhanliang Liu, Zhicheng Dou, Ji-Rong Wen

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ScriptWriter: Narrative-Guided Script Generation


May 20, 2020
Yutao Zhu, Ruihua Song, Zhicheng Dou, Jian-Yun Nie, Jin Zhou

* ACL 2020 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions