Alert button
Picture for Jiacheng Liu

Jiacheng Liu

Alert button

Camera-Based Remote Physiology Sensing for Hundreds of Subjects Across Skin Tones

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Jiankai Tang, Xinyi Li, Jiacheng Liu, Xiyuxing Zhang, Zeyu Wang, Yuntao Wang

Viaarxiv icon

An Interpretable Power System Transient Stability Assessment Method with Expert Guiding Neural-Regression-Tree

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Hanxuan Wang, Na Lu, Zixuan Wang, Jiacheng Liu, Jun Liu

Viaarxiv icon

Ground-to-UAV 140 GHz channel measurement and modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Da Li, Peian Li, Jiabiao Zhao, Jianjian Liang, Jiacheng Liu, Guohao Liu, Yuanshuai Lei, Wenbo Liu, Jianqin Deng, Fuyong Liu, Jianjun Ma

Viaarxiv icon

Terahertz channel modeling based on surface sensing characteristics

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Jiayuan Cui, Da Li, Jiabiao Zhao, Jiacheng Liu, Guohao Liu, Xiangkun He, Yue Su, Fei Song, Peian Li, Jianjun Ma

Figure 1 for Terahertz channel modeling based on surface sensing characteristics
Figure 2 for Terahertz channel modeling based on surface sensing characteristics
Figure 3 for Terahertz channel modeling based on surface sensing characteristics
Figure 4 for Terahertz channel modeling based on surface sensing characteristics
Viaarxiv icon

FineFake: A Knowledge-Enriched Dataset for Fine-Grained Multi-Domain Fake News Detecction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Ziyi Zhou, Xiaoming Zhang, Litian Zhang, Jiacheng Liu, Xi Zhang, Chaozhuo Li

Figure 1 for FineFake: A Knowledge-Enriched Dataset for Fine-Grained Multi-Domain Fake News Detecction
Figure 2 for FineFake: A Knowledge-Enriched Dataset for Fine-Grained Multi-Domain Fake News Detecction
Figure 3 for FineFake: A Knowledge-Enriched Dataset for Fine-Grained Multi-Domain Fake News Detecction
Figure 4 for FineFake: A Knowledge-Enriched Dataset for Fine-Grained Multi-Domain Fake News Detecction
Viaarxiv icon

Explain Variance of Prediction in Variational Time Series Models for Clinical Deterioration Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Jiacheng Liu, Jaideep Srivastava

Viaarxiv icon

A Kalman Filter Based Framework for Monitoring the Performance of In-Hospital Mortality Prediction Models Over Time

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Jiacheng Liu, Lisa Kirkland, Jaideep Srivastava

Viaarxiv icon

Minds versus Machines: Rethinking Entailment Verification with Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Soumya Sanyal, Tianyi Xiao, Jiacheng Liu, Wenya Wang, Xiang Ren

Viaarxiv icon

Infini-gram: Scaling Unbounded n-gram Language Models to a Trillion Tokens

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Jiacheng Liu, Sewon Min, Luke Zettlemoyer, Yejin Choi, Hannaneh Hajishirzi

Viaarxiv icon

Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Yuanchun Li, Hao Wen, Weijun Wang, Xiangyu Li, Yizhen Yuan, Guohong Liu, Jiacheng Liu, Wenxing Xu, Xiang Wang, Yi Sun, Rui Kong, Yile Wang, Hanfei Geng, Jian Luan, Xuefeng Jin, Zilong Ye, Guanjing Xiong, Fan Zhang, Xiang Li, Mengwei Xu, Zhijun Li, Peng Li, Yang Liu, Ya-Qin Zhang, Yunxin Liu

Viaarxiv icon