Alert button
Picture for Yujia Qin

Yujia Qin

Alert button

RepoAgent: An LLM-Powered Open-Source Framework for Repository-level Code Documentation Generation

Feb 26, 2024
Qinyu Luo, Yining Ye, Shihao Liang, Zhong Zhang, Yujia Qin, Yaxi Lu, Yesai Wu, Xin Cong, Yankai Lin, Yingli Zhang, Xiaoyin Che, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Large Language Model-based Human-Agent Collaboration for Complex Task Solving

Feb 20, 2024
Xueyang Feng, Zhi-Yuan Chen, Yujia Qin, Yankai Lin, Xu Chen, Zhiyuan Liu, Ji-Rong Wen

Viaarxiv icon

Tell Me More! Towards Implicit User Intention Understanding of Language Model Driven Agents

Feb 15, 2024
Cheng Qian, Bingxiang He, Zhong Zhuang, Jia Deng, Yujia Qin, Xin Cong, Zhong Zhang, Jie Zhou, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

UniMem: Towards a Unified View of Long-Context Large Language Models

Feb 05, 2024
Junjie Fang, Likai Tang, Hongzhe Bi, Yujia Qin, Si Sun, Zhenyu Li, Haolun Li, Yongjian Li, Xin Cong, Yukun Yan, Xiaodong Shi, Sen Song, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Investigate-Consolidate-Exploit: A General Strategy for Inter-Task Agent Self-Evolution

Jan 25, 2024
Cheng Qian, Shihao Liang, Yujia Qin, Yining Ye, Xin Cong, Yankai Lin, Yesai Wu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

DebugBench: Evaluating Debugging Capability of Large Language Models

Jan 11, 2024
Runchu Tian, Yining Ye, Yujia Qin, Xin Cong, Yankai Lin, Yinxu Pan, Yesai Wu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

GitAgent: Facilitating Autonomous Agent with GitHub by Tool Extension

Dec 28, 2023
Bohan Lyu, Xin Cong, Heyang Yu, Pan Yang, Yujia Qin, Yining Ye, Yaxi Lu, Zhong Zhang, Yukun Yan, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

ML-Bench: Large Language Models Leverage Open-source Libraries for Machine Learning Tasks

Nov 16, 2023
Yuliang Liu, Xiangru Tang, Zefan Cai, Junjie Lu, Yichi Zhang, Yanjun Shao, Zexuan Deng, Helan Hu, Zengxian Yang, Kaikai An, Ruijun Huang, Shuzheng Si, Sheng Chen, Haozhe Zhao, Zhengliang Li, Liang Chen, Yiming Zong, Yan Wang, Tianyu Liu, Zhiwei Jiang, Baobao Chang, Yujia Qin, Wangchunshu Zhou, Yilun Zhao, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

ProAgent: From Robotic Process Automation to Agentic Process Automation

Nov 02, 2023
Yining Ye, Xin Cong, Shizuo Tian, Jiannan Cao, Hao Wang, Yujia Qin, Yaxi Lu, Heyang Yu, Huadong Wang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Large Language Model as Autonomous Decision Maker

Aug 24, 2023
Yining Ye, Xin Cong, Yujia Qin, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Large Language Model as Autonomous Decision Maker
Figure 2 for Large Language Model as Autonomous Decision Maker
Figure 3 for Large Language Model as Autonomous Decision Maker
Figure 4 for Large Language Model as Autonomous Decision Maker
Viaarxiv icon