Alert button
Picture for Yiqi Wang

Yiqi Wang

Alert button

Cumulative Distribution Function based General Temporal Point Processes

Feb 01, 2024
Maolin Wang, Yu Pan, Zenglin Xu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao, Wanyu Wang, Yiqi Wang, Zitao Liu, Langming Liu

Viaarxiv icon

Exploring the Reasoning Abilities of Multimodal Large Language Models (MLLMs): A Comprehensive Survey on Emerging Trends in Multimodal Reasoning

Jan 18, 2024
Yiqi Wang, Wentao Chen, Xiaotian Han, Xudong Lin, Haiteng Zhao, Yongfei Liu, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Quanzeng You, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

COCO is "ALL'' You Need for Visual Instruction Fine-tuning

Jan 17, 2024
Xiaotian Han, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Quanzeng You, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

InfiMM-Eval: Complex Open-Ended Reasoning Evaluation For Multi-Modal Large Language Models

Dec 04, 2023
Xiaotian Han, Quanzeng You, Yongfei Liu, Wentao Chen, Huangjie Zheng, Khalil Mrini, Xudong Lin, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Heng Wang, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

OpenStereo: A Comprehensive Benchmark for Stereo Matching and Strong Baseline

Dec 01, 2023
Xianda Guo, Juntao Lu, Chenming Zhang, Yiqi Wang, Yiqun Duan, Tian Yang, Zheng Zhu, Long Chen

Viaarxiv icon

CORE-MM: Complex Open-Ended Reasoning Evaluation For Multi-Modal Large Language Models

Nov 27, 2023
Xiaotian Han, Quanzeng You, Yongfei Liu, Wentao Chen, Huangjie Zheng, Khalil Mrini, Xudong Lin, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Heng Wang, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting

Sep 20, 2023
Qian Ma, Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Haoliang Li, Hongwei Zhao, Yiqi Wang, Zitao Liu, Wanyu Wang

Figure 1 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 2 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 3 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 4 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Viaarxiv icon

PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction

Sep 18, 2023
Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Qidong Liu, Chunxu Zhang, Qian Ma, Wanyu Wang, Hongwei Zhao, Yiqi Wang, Zitao Liu

Figure 1 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 2 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 3 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 4 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Viaarxiv icon