Alert button
Picture for Zitao Liu

Zitao Liu

Alert button

BiVRec: Bidirectional View-based Multimodal Sequential Recommendation

Feb 27, 2024
Jiaxi Hu, Jingtong Gao, Xiangyu Zhao, Yuehong Hu, Yuxuan Liang, Yiqi Wang, Ming He, Zitao Liu, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Cumulative Distribution Function based General Temporal Point Processes

Feb 01, 2024
Maolin Wang, Yu Pan, Zenglin Xu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao, Wanyu Wang, Yiqi Wang, Zitao Liu, Langming Liu

Viaarxiv icon

MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction

Sep 23, 2023
Zijian Zhang, Ze Huang, Zhiwei Hu, Xiangyu Zhao, Wanyu Wang, Zitao Liu, Junbo Zhang, S. Joe Qin, Hongwei Zhao

Figure 1 for MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Figure 2 for MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Figure 3 for MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Figure 4 for MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Viaarxiv icon

Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting

Sep 20, 2023
Qian Ma, Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Haoliang Li, Hongwei Zhao, Yiqi Wang, Zitao Liu, Wanyu Wang

Figure 1 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 2 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 3 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 4 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Viaarxiv icon

PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction

Sep 18, 2023
Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Qidong Liu, Chunxu Zhang, Qian Ma, Wanyu Wang, Hongwei Zhao, Yiqi Wang, Zitao Liu

Figure 1 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 2 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 3 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 4 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Viaarxiv icon

simpleKT: A Simple But Tough-to-Beat Baseline for Knowledge Tracing

Feb 23, 2023
Zitao Liu, Qiongqiong Liu, Jiahao Chen, Shuyan Huang, Weiqi Luo

Figure 1 for simpleKT: A Simple But Tough-to-Beat Baseline for Knowledge Tracing
Figure 2 for simpleKT: A Simple But Tough-to-Beat Baseline for Knowledge Tracing
Figure 3 for simpleKT: A Simple But Tough-to-Beat Baseline for Knowledge Tracing
Figure 4 for simpleKT: A Simple But Tough-to-Beat Baseline for Knowledge Tracing
Viaarxiv icon

Improving Interpretability of Deep Sequential Knowledge Tracing Models with Question-centric Cognitive Representations

Feb 19, 2023
Jiahao Chen, Zitao Liu, Shuyan Huang, Qiongqiong Liu, Weiqi Luo

Figure 1 for Improving Interpretability of Deep Sequential Knowledge Tracing Models with Question-centric Cognitive Representations
Figure 2 for Improving Interpretability of Deep Sequential Knowledge Tracing Models with Question-centric Cognitive Representations
Figure 3 for Improving Interpretability of Deep Sequential Knowledge Tracing Models with Question-centric Cognitive Representations
Figure 4 for Improving Interpretability of Deep Sequential Knowledge Tracing Models with Question-centric Cognitive Representations
Viaarxiv icon

Fairly Adaptive Negative Sampling for Recommendations

Feb 16, 2023
Xiao Chen, Wenqi Fan, Jingfan Chen, Haochen Liu, Zitao Liu, Zhaoxiang Zhang, Qing Li

Figure 1 for Fairly Adaptive Negative Sampling for Recommendations
Figure 2 for Fairly Adaptive Negative Sampling for Recommendations
Figure 3 for Fairly Adaptive Negative Sampling for Recommendations
Figure 4 for Fairly Adaptive Negative Sampling for Recommendations
Viaarxiv icon

Enhancing Deep Knowledge Tracing with Auxiliary Tasks

Feb 14, 2023
Zitao Liu, Qiongqiong Liu, Jiahao Chen, Shuyan Huang, Boyu Gao, Weiqi Luo, Jian Weng

Figure 1 for Enhancing Deep Knowledge Tracing with Auxiliary Tasks
Figure 2 for Enhancing Deep Knowledge Tracing with Auxiliary Tasks
Figure 3 for Enhancing Deep Knowledge Tracing with Auxiliary Tasks
Figure 4 for Enhancing Deep Knowledge Tracing with Auxiliary Tasks
Viaarxiv icon