Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yida Wang

EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training


Aug 03, 2021
Hao Zhou, Pei Ke, Zheng Zhang, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Jie Tang

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-Enhanced Explainable Finetuning for Open-Domain Dialogues


Jun 06, 2021
Chen Henry Wu, Yinhe Zheng, Yida Wang, Zhenyu Yang, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Diversifying Dialog Generation via Adaptive Label Smoothing


May 30, 2021
Yida Wang, Yinhe Zheng, Yong Jiang, Minlie Huang

* ACL2021 Main Track (Long Paper), Code Available in https://github.com/lemon234071/AdaLabel 

  Access Paper or Ask Questions

Bring Your Own Codegen to Deep Learning Compiler


May 03, 2021
Zhi Chen, Cody Hao Yu, Trevor Morris, Jorn Tuyls, Yi-Hsiang Lai, Jared Roesch, Elliott Delaye, Vin Sharma, Yida Wang


  Access Paper or Ask Questions

UNIT: Unifying Tensorized Instruction Compilation


Jan 21, 2021
Jian Weng, Animesh Jain, Jie Wang, Leyuan Wang, Yida Wang, Tony Nowatzki

* 13 pages, 13 figures, and 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

HAWQV3: Dyadic Neural Network Quantization


Nov 20, 2020
Zhewei Yao, Zhen Dong, Zhangcheng Zheng, Amir Gholami, Jiali Yu, Eric Tan, Leyuan Wang, Qijing Huang, Yida Wang, Michael W. Mahoney, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

FeatGraph: A Flexible and Efficient Backend for Graph Neural Network Systems


Sep 29, 2020
Yuwei Hu, Zihao Ye, Minjie Wang, Jiali Yu, Da Zheng, Mu Li, Zheng Zhang, Zhiru Zhang, Yida Wang

* SC'20; changed all figures to type 1 

  Access Paper or Ask Questions

SoftPoolNet: Shape Descriptor for Point Cloud Completion and Classification


Aug 17, 2020
Yida Wang, David Joseph Tan, Nassir Navab, Federico Tombari

* accepted in ECCV 2020 as oral 

  Access Paper or Ask Questions

A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset


Aug 10, 2020
Yida Wang, Pei Ke, Yinhe Zheng, Kaili Huang, Yong Jiang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-SLAM: Low-Drift Monocular SLAM in Indoor Environments


Aug 05, 2020
Yanyan Li, Nikolas Brasch, Yida Wang, Nassir Navab, Federico Tombari


  Access Paper or Ask Questions

Is Network the Bottleneck of Distributed Training?


Jun 24, 2020
Zhen Zhang, Chaokun Chang, Haibin Lin, Yida Wang, Raman Arora, Xin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Execution of Quantized Deep Learning Models: A Compiler Approach


Jun 18, 2020
Animesh Jain, Shoubhik Bhattacharya, Masahiro Masuda, Vin Sharma, Yida Wang


  Access Paper or Ask Questions

Ansor : Generating High-Performance Tensor Programs for Deep Learning


Jun 15, 2020
Lianmin Zheng, Chengfan Jia, Minmin Sun, Zhao Wu, Cody Hao Yu, Ameer Haj-Ali, Yida Wang, Jun Yang, Danyang Zhuo, Koushik Sen, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica


  Access Paper or Ask Questions

Nimble: Efficiently Compiling Dynamic Neural Networks for Model Inference


Jun 04, 2020
Haichen Shen, Jared Roesch, Zhi Chen, Wei Chen, Yong Wu, Mu Li, Vin Sharma, Zachary Tatlock, Yida Wang


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Memory-Access Patterns for Deep Learning Accelerators


Feb 27, 2020
Hongbin Zheng, Sejong Oh, Huiqing Wang, Preston Briggs, Jiading Gai, Animesh Jain, Yizhi Liu, Rich Heaton, Randy Huang, Yida Wang

* Extended abstract for a poster presented at C4ML workshop 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ForkNet: Multi-branch Volumetric Semantic Completion from a Single Depth Image


Sep 03, 2019
Yida Wang, David Joseph Tan, Nassir Navab, Federico Tombari

* Accepted in International Conference on Computer Vision 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Scene Completion from a Single Depth Image


Oct 25, 2018
Yida Wang, David Joseph Tan, Nassir Navab, Federico Tombari

* Y. Wang, D. J. Tan, N. Navab and F. Tombari, 2018 International Conference on 3D Vision (3DV), Verona, Italy, 2018, pp. 426-434 
* 2018 International Conference on 3D Vision (3DV) 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Model with Coordinate Metric Learning for Object Recognition Based on 3D Models


Apr 24, 2018
Yida Wang, Weihong Deng

* IEEE Transactions on Image Processing 2018 
* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Enabling Factor Analysis on Thousand-Subject Neuroimaging Datasets


Aug 18, 2016
Michael J. Anderson, Mihai Capotă, Javier S. Turek, Xia Zhu, Theodore L. Willke, Yida Wang, Po-Hsuan Chen, Jeremy R. Manning, Peter J. Ramadge, Kenneth A. Norman


  Access Paper or Ask Questions