Metric Learning via Maximizing the Lipschitz Margin Ratio

Feb 09, 2018
Mingzhi Dong, Xiaochen Yang, Yang Wu, Jing-Hao Xue


  Access Model/Code and Paper
Learning Local Metrics and Influential Regions for Classification

Feb 09, 2018
Mingzhi Dong, Yujiang Wang, Xiaochen Yang, Jing-Hao Xue


  Access Model/Code and Paper