Alert button
Picture for Shiliang Zhang

Shiliang Zhang

Alert button

An Embarrassingly Simple Approach for LLM with Strong ASR Capacity

Feb 13, 2024
Ziyang Ma, Guanrou Yang, Yifan Yang, Zhifu Gao, Jiaming Wang, Zhihao Du, Fan Yu, Qian Chen, Siqi Zheng, Shiliang Zhang, Xie Chen

Viaarxiv icon

LCB-net: Long-Context Biasing for Audio-Visual Speech Recognition

Jan 12, 2024
Fan Yu, Haoxu Wang, Xian Shi, Shiliang Zhang

Viaarxiv icon

E-chat: Emotion-sensitive Spoken Dialogue System with Large Language Models

Jan 06, 2024
Hongfei Xue, Yuhao Liang, Bingshen Mu, Shiliang Zhang, Mengzhe Chen, Qian Chen, Lei Xie

Viaarxiv icon

emotion2vec: Self-Supervised Pre-Training for Speech Emotion Representation

Dec 23, 2023
Ziyang Ma, Zhisheng Zheng, Jiaxin Ye, Jinchao Li, Zhifu Gao, Shiliang Zhang, Xie Chen

Viaarxiv icon

Advancing VAD Systems Based on Multi-Task Learning with Improved Model Structures

Dec 19, 2023
Lingyun Zuo, Keyu An, Shiliang Zhang, Zhijie Yan

Viaarxiv icon

Hourglass-AVSR: Down-Up Sampling-based Computational Efficiency Model for Audio-Visual Speech Recognition

Dec 14, 2023
Fan Yu, Haoxu Wang, Ziyang Ma, Shiliang Zhang

Viaarxiv icon

Qwen-Audio: Advancing Universal Audio Understanding via Unified Large-Scale Audio-Language Models

Nov 14, 2023
Yunfei Chu, Jin Xu, Xiaohuan Zhou, Qian Yang, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Loss Masking Is Not Needed in Decoder-only Transformer for Discrete-token Based ASR

Nov 08, 2023
Qian Chen, Wen Wang, Qinglin Zhang, Siqi Zheng, Shiliang Zhang, Chong Deng, Yukun Ma, Hai Yu, Jiaqing Liu, Chong Zhang

Figure 1 for Loss Masking Is Not Needed in Decoder-only Transformer for Discrete-token Based ASR
Figure 2 for Loss Masking Is Not Needed in Decoder-only Transformer for Discrete-token Based ASR
Figure 3 for Loss Masking Is Not Needed in Decoder-only Transformer for Discrete-token Based ASR
Figure 4 for Loss Masking Is Not Needed in Decoder-only Transformer for Discrete-token Based ASR
Viaarxiv icon

LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT

Oct 11, 2023
Jiaming Wang, Zhihao Du, Qian Chen, Yunfei Chu, Zhifu Gao, Zerui Li, Kai Hu, Xiaohuan Zhou, Jin Xu, Ziyang Ma, Wen Wang, Siqi Zheng, Chang Zhou, Zhijie Yan, Shiliang Zhang

Figure 1 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 2 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 3 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 4 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Viaarxiv icon