Alert button
Picture for Haoqian Wang

Haoqian Wang

Alert button

FFCA-Net: Stereo Image Compression via Fast Cascade Alignment of Side Information

Dec 29, 2023
Yichong Xia, Yujun Huang, Bin Chen, Haoqian Wang, Yaowei Wang

Viaarxiv icon

LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting

Dec 26, 2023
Minghan Qin, Wanhua Li, Jiawei Zhou, Haoqian Wang, Hanspeter Pfister

Viaarxiv icon

DPoser: Diffusion Model as Robust 3D Human Pose Prior

Dec 09, 2023
Junzhe Lu, Jing Lin, Hongkun Dou, Yulun Zhang, Yue Deng, Haoqian Wang

Figure 1 for DPoser: Diffusion Model as Robust 3D Human Pose Prior
Figure 2 for DPoser: Diffusion Model as Robust 3D Human Pose Prior
Figure 3 for DPoser: Diffusion Model as Robust 3D Human Pose Prior
Figure 4 for DPoser: Diffusion Model as Robust 3D Human Pose Prior
Viaarxiv icon

Improving Medical Report Generation with Adapter Tuning and Knowledge Enhancement in Vision-Language Foundation Models

Dec 07, 2023
Shibin Wu, Bang Yang, Zhiyu Ye, Haoqian Wang, Hairong Zheng, Tong Zhang

Viaarxiv icon

Animatable 3D Gaussian: Fast and High-Quality Reconstruction of Multiple Human Avatars

Nov 29, 2023
Yang Liu, Xiang Huang, Minghan Qin, Qinwei Lin, Haoqian Wang

Viaarxiv icon

High-Fidelity 3D Head Avatars Reconstruction through Spatially-Varying Expression Conditioned Neural Radiance Field

Oct 10, 2023
Minghan Qin, Yifan Liu, Yuelang Xu, Xiaochen Zhao, Yebin Liu, Haoqian Wang

Viaarxiv icon

DT-NeRF: Decomposed Triplane-Hash Neural Radiance Fields for High-Fidelity Talking Portrait Synthesis

Sep 14, 2023
Yaoyu Su, Shaohui Wang, Haoqian Wang

Figure 1 for DT-NeRF: Decomposed Triplane-Hash Neural Radiance Fields for High-Fidelity Talking Portrait Synthesis
Figure 2 for DT-NeRF: Decomposed Triplane-Hash Neural Radiance Fields for High-Fidelity Talking Portrait Synthesis
Figure 3 for DT-NeRF: Decomposed Triplane-Hash Neural Radiance Fields for High-Fidelity Talking Portrait Synthesis
Figure 4 for DT-NeRF: Decomposed Triplane-Hash Neural Radiance Fields for High-Fidelity Talking Portrait Synthesis
Viaarxiv icon

GroupLane: End-to-End 3D Lane Detection with Channel-wise Grouping

Jul 18, 2023
Zhuoling Li, Chunrui Han, Zheng Ge, Jinrong Yang, En Yu, Haoqian Wang, Hengshuang Zhao, Xiangyu Zhang

Figure 1 for GroupLane: End-to-End 3D Lane Detection with Channel-wise Grouping
Figure 2 for GroupLane: End-to-End 3D Lane Detection with Channel-wise Grouping
Figure 3 for GroupLane: End-to-End 3D Lane Detection with Channel-wise Grouping
Figure 4 for GroupLane: End-to-End 3D Lane Detection with Channel-wise Grouping
Viaarxiv icon

Motion-X: A Large-scale 3D Expressive Whole-body Human Motion Dataset

Jul 03, 2023
Jing Lin, Ailing Zeng, Shunlin Lu, Yuanhao Cai, Ruimao Zhang, Haoqian Wang, Lei Zhang

Figure 1 for Motion-X: A Large-scale 3D Expressive Whole-body Human Motion Dataset
Figure 2 for Motion-X: A Large-scale 3D Expressive Whole-body Human Motion Dataset
Figure 3 for Motion-X: A Large-scale 3D Expressive Whole-body Human Motion Dataset
Figure 4 for Motion-X: A Large-scale 3D Expressive Whole-body Human Motion Dataset
Viaarxiv icon

Binarized Spectral Compressive Imaging

May 17, 2023
Yuanhao Cai, Yuxin Zheng, Jing Lin, Haoqian Wang, Xin Yuan, Yulun Zhang

Figure 1 for Binarized Spectral Compressive Imaging
Figure 2 for Binarized Spectral Compressive Imaging
Figure 3 for Binarized Spectral Compressive Imaging
Figure 4 for Binarized Spectral Compressive Imaging
Viaarxiv icon