SE-KGE: A Location-Aware Knowledge Graph Embedding Model for Geographic Question Answering and Spatial Semantic Lifting

Apr 25, 2020
Gengchen Mai, Krzysztof Janowicz, Ling Cai, Rui Zhu, Blake Regalia, Bo Yan, Meilin Shi, Ni Lao

* Transactions in GIS, 2020 
* Accepted to Transactions in GIS 

  Access Model/Code and Paper
Semantically-Enriched Search Engine for Geoportals: A Case Study with ArcGIS Online

Mar 14, 2020
Gengchen Mai, Krzysztof Janowicz, Sathya Prasad, Meilin Shi, Ling Cai, Rui Zhu, Blake Regalia, Ni Lao

* AGILE 2020, Jun. 16 - 19, 2020, Chania, Crete, Greece 
* 18 pages; Accepted to AGILE 2020 as a full paper GitHub Code Repository: https://github.com/gengchenmai/arcgis-online-search-engine 

  Access Model/Code and Paper
Multi-Scale Representation Learning for Spatial Feature Distributions using Grid Cells

Feb 16, 2020
Gengchen Mai, Krzysztof Janowicz, Bo Yan, Rui Zhu, Ling Cai, Ni Lao

* ICLR 2020, Apr. 26 - 30, 2020, Addis Ababa, ETHIOPIA 
* 15 pages; Accepted to ICLR 2020 as a spotlight paper 

  Access Model/Code and Paper
Bayesian Semi-supervised learning under nonparanormality

Jan 11, 2020
Rui Zhu, Subhashis Ghosal


  Access Model/Code and Paper
3D Objectness Estimation via Bottom-up Regret Grouping

Dec 05, 2019
Zelin Ye, Yan Hao, Liang Xu, Rui Zhu, Cewu Lu


  Access Model/Code and Paper
TransGCN:Coupling Transformation Assumptions with Graph Convolutional Networks for Link Prediction

Oct 01, 2019
Ling Cai, Bo Yan, Gengchen Mai, Krzysztof Janowicz, Rui Zhu


  Access Model/Code and Paper
Contextual Graph Attention for Answering Logical Queries over Incomplete Knowledge Graphs

Sep 30, 2019
Gengchen Mai, Krzysztof Janowicz, Bo Yan, Rui Zhu, Ling Cai, Ni Lao

* K-CAP 2019, Nov. 19 - 21, 2019, Marina del Rey, CA, USA 
* 8 pages, 3 figures, camera ready version of article accepted to K-CAP 2019, Marina del Rey, California, United States 

  Access Model/Code and Paper
MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
Constrained Mutual Convex Cone Method for Image Set Based Recognition

Mar 14, 2019
Naoya Sogi, Rui Zhu, Jing-Hao Xue, Kazuhiro Fukui

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1805.12467 

  Access Model/Code and Paper
Improved Selective Refinement Network for Face Detection

Jan 23, 2019
Shifeng Zhang, Rui Zhu, Xiaobo Wang, Hailin Shi, Tianyu Fu, Shuo Wang, Tao Mei, Stan Z. Li

* Technical report, 8 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
SFA: Small Faces Attention Face Detector

Dec 20, 2018
Shi Luo, Xiongfei Li, Rui Zhu, Xiaoli Zhang

* 10 pages, 0 figures, 0 tables, 41 references 

  Access Model/Code and Paper
ApolloCar3D: A Large 3D Car Instance Understanding Benchmark for Autonomous Driving

Nov 30, 2018
Xibin Song, Peng Wang, Dingfu Zhou, Rui Zhu, Chenye Guan, Yuchao Dai, Hao Su, Hongdong Li, Ruigang Yang


  Access Model/Code and Paper
A Model Parallel Proximal Stochastic Gradient Algorithm for Partially Asynchronous Systems

Oct 19, 2018
Rui Zhu, Di Niu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1802.08880 

  Access Model/Code and Paper
ScratchDet:Exploring to Train Single-Shot Object Detectors from Scratch

Oct 19, 2018
Rui Zhu, Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Longyin Wen, Hailin Shi, Liefeng Bo, Tao Mei

* 14 pages, 9 figures, submitted to AAAI2019 

  Access Model/Code and Paper
Asynchronous Stochastic Proximal Methods for Nonconvex Nonsmooth Optimization

Sep 15, 2018
Rui Zhu, Di Niu, Zongpeng Li


  Access Model/Code and Paper
A Block-wise, Asynchronous and Distributed ADMM Algorithm for General Form Consensus Optimization

Feb 24, 2018
Rui Zhu, Di Niu, Zongpeng Li


  Access Model/Code and Paper
Learning Depth from Monocular Videos using Direct Methods

Dec 01, 2017
Chaoyang Wang, Jose Miguel Buenaposada, Rui Zhu, Simon Lucey


  Access Model/Code and Paper
Semantic Photometric Bundle Adjustment on Natural Sequences

Nov 30, 2017
Rui Zhu, Chaoyang Wang, Chen-Hsuan Lin, Ziyan Wang, Simon Lucey


  Access Model/Code and Paper
Object-Centric Photometric Bundle Adjustment with Deep Shape Prior

Nov 04, 2017
Rui Zhu, Chaoyang Wang, Chen-Hsuan Lin, Ziyan Wang, Simon Lucey


  Access Model/Code and Paper
Rethinking Reprojection: Closing the Loop for Pose-aware ShapeReconstruction from a Single Image

Jul 26, 2017
Rui Zhu, Hamed Kiani Galoogahi, Chaoyang Wang, Simon Lucey

* First sub 

  Access Model/Code and Paper
Expectile Matrix Factorization for Skewed Data Analysis

Mar 03, 2017
Rui Zhu, Di Niu, Linglong Kong, Zongpeng Li

* 8 page main text with 5 page supplementary documents, published in AAAI 2017 

  Access Model/Code and Paper
The Conditional Lucas & Kanade Algorithm

Mar 29, 2016
Chen-Hsuan Lin, Rui Zhu, Simon Lucey

* 17 pages, 11 figures 

  Access Model/Code and Paper