Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaozhong Ji

Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution


Oct 23, 2021
Guangpin Tao, Xiaozhong Ji, Wenzhuo Wang, Shuo Chen, Chuming Lin, Yun Cao, Tong Lu, Donghao Luo, Ying Tai

* Accepted to NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution


Dec 18, 2020
Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting


Aug 05, 2020
Wenhai Wang, Xuebo Liu, Xiaozhong Ji, Enze Xie, Ding Liang, Zhibo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen, Ping Luo

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Reinforcement Learning with a Mind-Game for Full-Length StarCraft II


Mar 02, 2019
Ruo-Ze Liu, Haifeng Guo, Xiaozhong Ji, Yang Yu, Zitai Xiao, Yuzhou Wu, Zhen-Jia Pang, Tong Lu


  Access Paper or Ask Questions