Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-training with Semantic Completion Learning


Nov 24, 2022
Yatai Ji, Rongcheng Tu, Jie Jiang, Weijie Kong, Chengfei Cai, Wenzhe Zhao, Hongfa Wang, Yujiu Yang, Wei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Hashing with Semantic Concept Mining


Sep 23, 2022
Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Kevin Qinghong Lin, Chengfei Cai, Weize Qin, Hongfa Wang, Wei Wei, Heyan Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Egocentric Video-Language Pretraining @ Ego4D Challenge 2022


Jul 04, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Mattia Soldan, Michael Wray, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Difei Gao, Rongcheng Tu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Dima Damen, Bernard Ghanem, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Add code

* To appeared in CVPRW22. 4 pages, 2 figures, 5 tables. Code: https://github.com/showlab/EgoVLP. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2206.01670. substantial text overlap with arXiv:2207.01334 

   Access Paper or Ask Questions

Egocentric Video-Language Pretraining @ EPIC-KITCHENS-100 Multi-Instance Retrieval Challenge 2022


Jul 04, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Rongcheng Tu, Yanru Zhu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Add code

* To appeared in CVPRW22. 5 pages, 2 figures, 2 tables. Code: https://github.com/showlab/EgoVLP. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2206.01670 

   Access Paper or Ask Questions

Egocentric Video-Language Pretraining


Jun 03, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Mattia Soldan, Michael Wray, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Difei Gao, Rongcheng Tu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Dima Damen, Bernard Ghanem, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Add code

* Preprint. 22 pages, 13 figures, 11 tables. Code: https://github.com/showlab/EgoVLP 

   Access Paper or Ask Questions

HunYuan_tvr for Text-Video Retrivial


Apr 14, 2022
Shaobo Min, Weijie Kong, Rong-Cheng Tu, Dihong Gong, Chengfei Cai, Wenzhe Zhao, Chenyang Liu, Sixiao Zheng, Hongfa Wang, Zhifeng Li, Wei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions