Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Vision Transformer Based Video Hashing Retrieval for Tracing the Source of Fake VideosPengfei Pei , Xianfeng Zhao , Jinchuan Li , Yun Cao , Xiaowei Yi


   Access Paper or Ask Questions

Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-ResolutionGuangpin Tao , Xiaozhong Ji , Wenzhuo Wang , Shuo Chen , Chuming Lin , Yun Cao , Tong Lu , Donghao Luo , Ying Tai

* Accepted to NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super ResolutionXiaozhong Ji , Guangpin Tao , Yun Cao , Ying Tai , Tong Lu , Chengjie Wang , Jilin Li , Feiyue Huang


   Access Paper or Ask Questions

DML-GANR: Deep Metric Learning With Generative Adversarial Network Regularization for High Spatial Resolution Remote Sensing Image RetrievalYun Cao , Yuebin Wang , Junhuan Peng , Liqiang Zhang , Linlin Xu , Kai Yan , Lihua Li

* 17 pages 

   Access Paper or Ask Questions

SLCRF: Subspace Learning with Conditional Random Field for Hyperspectral Image ClassificationYun Cao , Jie Mei , Yuebin Wang , Liqiang Zhang , Junhuan Peng , Bing Zhang , Lihua Li , Yibo Zheng

* 13 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and ResultsAndreas Lugmayr , Martin Danelljan , Radu Timofte , Namhyuk Ahn , Dongwoon Bai , Jie Cai , Yun Cao , Junyang Chen , Kaihua Cheng , SeYoung Chun , Wei Deng , Mostafa El-Khamy , Chiu Man Ho , Xiaozhong Ji , Amin Kheradmand , Gwantae Kim , Hanseok Ko , Kanghyu Lee , Jungwon Lee , Hao Li , Ziluan Liu , Zhi-Song Liu , Shuai Liu , Yunhua Lu , Zibo Meng , Pablo Navarrete Michelini , Christian Micheloni , Kalpesh Prajapati , Haoyu Ren , Yong Hyeok Seo , Wan-Chi Siu , Kyung-Ah Sohn , Ying Tai , Rao Muhammad Umer , Shuangquan Wang , Huibing Wang , Timothy Haoning Wu , Haoning Wu , Biao Yang , Fuzhi Yang , Jaejun Yoo , Tongtong Zhao , Yuanbo Zhou , Haijie Zhuo , Ziyao Zong , Xueyi Zou


   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Learning for Image Forensics Deep Matching with Atrous ConvolutionYaqi Liu , Xianfeng Zhao , Xiaobin Zhu , Yun Cao

* 13 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Image Forgery Localization Based on Multi-Scale Convolutional Neural NetworksYaqi Liu , Qingxiao Guan , Xianfeng Zhao , Yun Cao

* 7 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Diverse Colorization via Generative Adversarial NetworksYun Cao , Zhiming Zhou , Weinan Zhang , Yong Yu


   Access Paper or Ask Questions