Alert button
Picture for Fa-Ting Hong

Fa-Ting Hong

Alert button

Implicit Identity Representation Conditioned Memory Compensation Network for Talking Head video Generation

Jul 20, 2023
Fa-Ting Hong, Dan Xu

Figure 1 for Implicit Identity Representation Conditioned Memory Compensation Network for Talking Head video Generation
Figure 2 for Implicit Identity Representation Conditioned Memory Compensation Network for Talking Head video Generation
Figure 3 for Implicit Identity Representation Conditioned Memory Compensation Network for Talking Head video Generation
Figure 4 for Implicit Identity Representation Conditioned Memory Compensation Network for Talking Head video Generation
Viaarxiv icon

DaGAN++: Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation

May 10, 2023
Fa-Ting Hong, Li Shen, Dan Xu

Figure 1 for DaGAN++: Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Figure 2 for DaGAN++: Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Figure 3 for DaGAN++: Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Figure 4 for DaGAN++: Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Viaarxiv icon

Weakly-supervised Action Localization via Hierarchical Mining

Jun 22, 2022
Jia-Chang Feng, Fa-Ting Hong, Jia-Run Du, Zhongang Qi, Ying Shan, Xiaohu Qie, Wei-Shi Zheng, Jianping Wu

Figure 1 for Weakly-supervised Action Localization via Hierarchical Mining
Figure 2 for Weakly-supervised Action Localization via Hierarchical Mining
Figure 3 for Weakly-supervised Action Localization via Hierarchical Mining
Figure 4 for Weakly-supervised Action Localization via Hierarchical Mining
Viaarxiv icon

Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation

Mar 15, 2022
Fa-Ting Hong, Longhao Zhang, Li Shen, Dan Xu

Figure 1 for Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Figure 2 for Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Figure 3 for Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Figure 4 for Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Viaarxiv icon

Cross-modal Consensus Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization

Jul 27, 2021
Fa-Ting Hong, Jia-Chang Feng, Dan Xu, Ying Shan, Wei-Shi Zheng

Figure 1 for Cross-modal Consensus Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization
Figure 2 for Cross-modal Consensus Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization
Figure 3 for Cross-modal Consensus Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization
Figure 4 for Cross-modal Consensus Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization
Viaarxiv icon

MIST: Multiple Instance Self-Training Framework for Video Anomaly Detection

Apr 04, 2021
Jia-Chang Feng, Fa-Ting Hong, Wei-Shi Zheng

Figure 1 for MIST: Multiple Instance Self-Training Framework for Video Anomaly Detection
Figure 2 for MIST: Multiple Instance Self-Training Framework for Video Anomaly Detection
Figure 3 for MIST: Multiple Instance Self-Training Framework for Video Anomaly Detection
Figure 4 for MIST: Multiple Instance Self-Training Framework for Video Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Hybrid Dynamic-static Context-aware Attention Network for Action Assessment in Long Videos

Aug 13, 2020
Ling-An Zeng, Fa-Ting Hong, Wei-Shi Zheng, Qi-Zhi Yu, Wei Zeng, Yao-Wei Wang, Jian-Huang Lai

Figure 1 for Hybrid Dynamic-static Context-aware Attention Network for Action Assessment in Long Videos
Figure 2 for Hybrid Dynamic-static Context-aware Attention Network for Action Assessment in Long Videos
Figure 3 for Hybrid Dynamic-static Context-aware Attention Network for Action Assessment in Long Videos
Figure 4 for Hybrid Dynamic-static Context-aware Attention Network for Action Assessment in Long Videos
Viaarxiv icon

MINI-Net: Multiple Instance Ranking Network for Video Highlight Detection

Aug 13, 2020
Fa-Ting Hong, Xuanteng Huang, Wei-Hong Li, Wei-Shi Zheng

Figure 1 for MINI-Net: Multiple Instance Ranking Network for Video Highlight Detection
Figure 2 for MINI-Net: Multiple Instance Ranking Network for Video Highlight Detection
Figure 3 for MINI-Net: Multiple Instance Ranking Network for Video Highlight Detection
Figure 4 for MINI-Net: Multiple Instance Ranking Network for Video Highlight Detection
Viaarxiv icon