Alert button
Picture for Xiaozhi Chen

Xiaozhi Chen

Alert button

GIM: Learning Generalizable Image Matcher From Internet Videos

Feb 16, 2024
Xuelun Shen, Zhipeng Cai, Wei Yin, Matthias Müller, Zijun Li, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Cheng Wang

Viaarxiv icon

UC-NeRF: Neural Radiance Field for Under-Calibrated multi-view cameras in autonomous driving

Nov 28, 2023
Kai Cheng, Xiaoxiao Long, Wei Yin, Jin Wang, Zhiqiang Wu, Yuexin Ma, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Xuejin Chen

Viaarxiv icon

Metric3D: Towards Zero-shot Metric 3D Prediction from A Single Image

Jul 20, 2023
Wei Yin, Chi Zhang, Hao Chen, Zhipeng Cai, Gang Yu, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Chunhua Shen

Figure 1 for Metric3D: Towards Zero-shot Metric 3D Prediction from A Single Image
Figure 2 for Metric3D: Towards Zero-shot Metric 3D Prediction from A Single Image
Figure 3 for Metric3D: Towards Zero-shot Metric 3D Prediction from A Single Image
Figure 4 for Metric3D: Towards Zero-shot Metric 3D Prediction from A Single Image
Viaarxiv icon

The Second Monocular Depth Estimation Challenge

Apr 26, 2023
Jaime Spencer, C. Stella Qian, Michaela Trescakova, Chris Russell, Simon Hadfield, Erich W. Graf, Wendy J. Adams, Andrew J. Schofield, James Elder, Richard Bowden, Ali Anwar, Hao Chen, Xiaozhi Chen, Kai Cheng, Yuchao Dai, Huynh Thai Hoa, Sadat Hossain, Jianmian Huang, Mohan Jing, Bo Li, Chao Li, Baojun Li, Zhiwen Liu, Stefano Mattoccia, Siegfried Mercelis, Myungwoo Nam, Matteo Poggi, Xiaohua Qi, Jiahui Ren, Yang Tang, Fabio Tosi, Linh Trinh, S. M. Nadim Uddin, Khan Muhammad Umair, Kaixuan Wang, Yufei Wang, Yixing Wang, Mochu Xiang, Guangkai Xu, Wei Yin, Jun Yu, Qi Zhang, Chaoqiang Zhao

Figure 1 for The Second Monocular Depth Estimation Challenge
Figure 2 for The Second Monocular Depth Estimation Challenge
Figure 3 for The Second Monocular Depth Estimation Challenge
Figure 4 for The Second Monocular Depth Estimation Challenge
Viaarxiv icon

Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes

Apr 18, 2023
Rui Li, Dong Gong, Wei Yin, Hao Chen, Yu Zhu, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Figure 1 for Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes
Figure 2 for Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes
Figure 3 for Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes
Figure 4 for Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes
Viaarxiv icon

Are All Point Clouds Suitable for Completion? Weakly Supervised Quality Evaluation Network for Point Cloud Completion

Mar 03, 2023
Jieqi Shi, Peiliang Li, Xiaozhi Chen, Shaojie Shen

Figure 1 for Are All Point Clouds Suitable for Completion? Weakly Supervised Quality Evaluation Network for Point Cloud Completion
Figure 2 for Are All Point Clouds Suitable for Completion? Weakly Supervised Quality Evaluation Network for Point Cloud Completion
Figure 3 for Are All Point Clouds Suitable for Completion? Weakly Supervised Quality Evaluation Network for Point Cloud Completion
Figure 4 for Are All Point Clouds Suitable for Completion? Weakly Supervised Quality Evaluation Network for Point Cloud Completion
Viaarxiv icon

You Only Label Once: 3D Box Adaptation from Point Cloud to Image via Semi-Supervised Learning

Nov 17, 2022
Jieqi Shi, Peiliang Li, Xiaozhi Chen, Shaojie Shen

Figure 1 for You Only Label Once: 3D Box Adaptation from Point Cloud to Image via Semi-Supervised Learning
Figure 2 for You Only Label Once: 3D Box Adaptation from Point Cloud to Image via Semi-Supervised Learning
Figure 3 for You Only Label Once: 3D Box Adaptation from Point Cloud to Image via Semi-Supervised Learning
Figure 4 for You Only Label Once: 3D Box Adaptation from Point Cloud to Image via Semi-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Multi-Camera Collaborative Depth Prediction via Consistent Structure Estimation

Oct 05, 2022
Jialei Xu, Xianming Liu, Yuanchao Bai, Junjun Jiang, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Xiangyang Ji

Figure 1 for Multi-Camera Collaborative Depth Prediction via Consistent Structure Estimation
Figure 2 for Multi-Camera Collaborative Depth Prediction via Consistent Structure Estimation
Figure 3 for Multi-Camera Collaborative Depth Prediction via Consistent Structure Estimation
Figure 4 for Multi-Camera Collaborative Depth Prediction via Consistent Structure Estimation
Viaarxiv icon

UniFormer: Unified Multi-view Fusion Transformer for Spatial-Temporal Representation in Bird's-Eye-View

Jul 18, 2022
Zequn Qin, Jingyu Chen, Chao Chen, Xiaozhi Chen, Xi Li

Figure 1 for UniFormer: Unified Multi-view Fusion Transformer for Spatial-Temporal Representation in Bird's-Eye-View
Figure 2 for UniFormer: Unified Multi-view Fusion Transformer for Spatial-Temporal Representation in Bird's-Eye-View
Figure 3 for UniFormer: Unified Multi-view Fusion Transformer for Spatial-Temporal Representation in Bird's-Eye-View
Figure 4 for UniFormer: Unified Multi-view Fusion Transformer for Spatial-Temporal Representation in Bird's-Eye-View
Viaarxiv icon