Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

The Second Monocular Depth Estimation Challenge


Apr 26, 2023
Jaime Spencer, C. Stella Qian, Michaela Trescakova, Chris Russell, Simon Hadfield, Erich W. Graf, Wendy J. Adams, Andrew J. Schofield, James Elder, Richard Bowden, Ali Anwar, Hao Chen, Xiaozhi Chen, Kai Cheng, Yuchao Dai, Huynh Thai Hoa, Sadat Hossain, Jianmian Huang, Mohan Jing, Bo Li, Chao Li, Baojun Li, Zhiwen Liu, Stefano Mattoccia, Siegfried Mercelis, Myungwoo Nam, Matteo Poggi, Xiaohua Qi, Jiahui Ren, Yang Tang, Fabio Tosi, Linh Trinh, S. M. Nadim Uddin, Khan Muhammad Umair, Kaixuan Wang, Yufei Wang, Yixing Wang, Mochu Xiang, Guangkai Xu, Wei Yin, Jun Yu, Qi Zhang, Chaoqiang Zhao

Add code

* Published at CVPRW2023 

   Access Paper or Ask Questions

Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes


Apr 18, 2023
Rui Li, Dong Gong, Wei Yin, Hao Chen, Yu Zhu, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Add code

* Accepted by CVPR 2023. Code and models are available at: https://github.com/ruili3/dynamic-multiframe-depth 

   Access Paper or Ask Questions

Distributed Graph Embedding with Information-Oriented Random Walks


Mar 28, 2023
Peng Fang, Arijit Khan, Siqiang Luo, Fang Wang, Dan Feng, Zhenli Li, Wei Yin, Yuchao Cao

Add code

* 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB 2023), Vancouver, Canada - August 28 to September 1, 2023 

   Access Paper or Ask Questions

SC-DepthV3: Robust Self-supervised Monocular Depth Estimation for Dynamic Scenes


Nov 07, 2022
Libo Sun, Jia-Wang Bian, Huangying Zhan, Wei Yin, Ian Reid, Chunhua Shen

Add code

* Under Review; The code will be available at https://github.com/JiawangBian/sc_depth_pl 

   Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Normalization for Robust Monocular Depth Estimation


Oct 18, 2022
Chi Zhang, Wei Yin, Zhibin Wang, Gang Yu, Bin Fu, Chunhua Shen

Add code

* Accepted to NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Reconstruction of 3D Scene Shape from A Single Monocular Image


Aug 28, 2022
Wei Yin, Jianming Zhang, Oliver Wang, Simon Nicklaus, Simon Chen, Yifan Liu, Chunhua Shen

Add code

* 20 pages. Journal version of the conference paper "Learning to Recover 3D Scene Shape from a Single Image". arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.09365 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Domain-agnostic Depth Completion


Jul 29, 2022
Wei Yin, Jianming Zhang, Oliver Wang, Simon Niklaus, Simon Chen, Chunhua Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Controllable Shadow Generation Using Pixel Height Maps


Jul 15, 2022
Yichen Sheng, Yifan Liu, Jianming Zhang, Wei Yin, A. Cengiz Oztireli, He Zhang, Zhe Lin, Eli Shechtman, Bedrich Benes

Add code

* 15 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Exploiting Correspondences with All-pairs Correlations for Multi-view Depth Estimation


May 05, 2022
Kai Cheng, Hao Chen, Wei Yin, Guangkai Xu, Xuejin Chen

Add code

* 10 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>