Alert button
Picture for Jinqiu Sun

Jinqiu Sun

Alert button

Boosting Multi-view Stereo with Late Cost Aggregation

Jan 24, 2024
Jiang Wu, Rui Li, Yu Zhu, Wenxun Zhao, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Viaarxiv icon

DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution

Nov 30, 2023
Axi Niu, Kang Zhang, Joshua Tian Jin Tee, Trung X. Pham, Jinqiu Sun, Chang D. Yoo, In So Kweon, Yanning Zhang

Figure 1 for DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution
Figure 2 for DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution
Figure 3 for DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution
Figure 4 for DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution
Viaarxiv icon

Multiple Object Tracking based on Occlusion-Aware Embedding Consistency Learning

Nov 05, 2023
Yaoqi Hu, Axi Niu, Yu Zhu, Qingsen Yan, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Viaarxiv icon

All-in-one Multi-degradation Image Restoration Network via Hierarchical Degradation Representation

Aug 06, 2023
Cheng Zhang, Yu Zhu, Qingsen Yan, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Figure 1 for All-in-one Multi-degradation Image Restoration Network via Hierarchical Degradation Representation
Figure 2 for All-in-one Multi-degradation Image Restoration Network via Hierarchical Degradation Representation
Figure 3 for All-in-one Multi-degradation Image Restoration Network via Hierarchical Degradation Representation
Figure 4 for All-in-one Multi-degradation Image Restoration Network via Hierarchical Degradation Representation
Viaarxiv icon

ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution

Jul 03, 2023
Axi Niu, Pham Xuan Trung, Kang Zhang, Jinqiu Sun, Yu Zhu, In So Kweon, Yanning Zhang

Figure 1 for ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution
Figure 2 for ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution
Figure 3 for ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution
Figure 4 for ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution

May 26, 2023
Axi Niu, Kang Zhang, Trung X. Pham, Pei Wang, Jinqiu Sun, In So Kweon, Yanning Zhang

Figure 1 for Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution
Figure 2 for Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution
Figure 3 for Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution
Figure 4 for Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution
Viaarxiv icon

Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes

Apr 18, 2023
Rui Li, Dong Gong, Wei Yin, Hao Chen, Yu Zhu, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Figure 1 for Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes
Figure 2 for Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes
Figure 3 for Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes
Figure 4 for Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes
Viaarxiv icon

A Unified HDR Imaging Method with Pixel and Patch Level

Apr 17, 2023
Qingsen Yan, Weiye Chen, Song Zhang, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Figure 1 for A Unified HDR Imaging Method with Pixel and Patch Level
Figure 2 for A Unified HDR Imaging Method with Pixel and Patch Level
Figure 3 for A Unified HDR Imaging Method with Pixel and Patch Level
Figure 4 for A Unified HDR Imaging Method with Pixel and Patch Level
Viaarxiv icon

SMAE: Few-shot Learning for HDR Deghosting with Saturation-Aware Masked Autoencoders

Apr 14, 2023
Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Hao Tang, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Luc Van Gool, Yanning Zhang

Figure 1 for SMAE: Few-shot Learning for HDR Deghosting with Saturation-Aware Masked Autoencoders
Figure 2 for SMAE: Few-shot Learning for HDR Deghosting with Saturation-Aware Masked Autoencoders
Figure 3 for SMAE: Few-shot Learning for HDR Deghosting with Saturation-Aware Masked Autoencoders
Figure 4 for SMAE: Few-shot Learning for HDR Deghosting with Saturation-Aware Masked Autoencoders
Viaarxiv icon

GRAN: Ghost Residual Attention Network for Single Image Super Resolution

Mar 02, 2023
Axi Niu, Pei Wang, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Qingsen Yan, Yanning Zhang

Figure 1 for GRAN: Ghost Residual Attention Network for Single Image Super Resolution
Figure 2 for GRAN: Ghost Residual Attention Network for Single Image Super Resolution
Figure 3 for GRAN: Ghost Residual Attention Network for Single Image Super Resolution
Figure 4 for GRAN: Ghost Residual Attention Network for Single Image Super Resolution
Viaarxiv icon