Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junjun Jiang

Weakly-Supervised Monocular Depth Estimationwith Resolution-Mismatched Data


Sep 23, 2021
Jialei Xu, Yuanchao Bai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Xiangyang Ji


  Access Paper or Ask Questions

TANet: A new Paradigm for Global Face Super-resolution via Transformer-CNN Aggregation Network


Sep 16, 2021
Yuanzhi Wang, Tao Lu, Yanduo Zhang, Junjun Jiang, Jiaming Wang, Zhongyuan Wang, Jiayi Ma

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Spectral Splitting and Aggregation Network for Hyperspectral Face Super-Resolution


Aug 31, 2021
Junjun Jiang, Chenyang Wang, Kui Jiang, Xianming Liu, Jiayi Ma

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning with Noisy Labels via Sparse Regularization


Jul 31, 2021
Xiong Zhou, Xianming Liu, Chenyang Wang, Deming Zhai, Junjun Jiang, Xiangyang Ji

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric Loss Functions for Learning with Noisy Labels


Jun 06, 2021
Xiong Zhou, Xianming Liu, Junjun Jiang, Xin Gao, Xiangyang Ji

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BaMBNet: A Blur-aware Multi-branch Network for Defocus Deblurring


May 31, 2021
Pengwei Liang, Junjun Jiang, Xianming Liu, Jiayi Ma

* 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

High-resolution Depth Maps Imaging via Attention-based Hierarchical Multi-modal Fusion


Apr 13, 2021
Zhiwei Zhong, Xianming Liu, Junjun Jiang, Debin Zhao, Zhiwen Chen, Xiangyang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Omniscient Video Super-Resolution


Mar 29, 2021
Peng Yi, Zhongyuan Wang, Kui Jiang, Junjun Jiang, Tao Lu, Xin Tian, Jiayi Ma


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning-based Face Super-resolution: A Survey


Jan 11, 2021
Junjun Jiang, Chenyang Wang, Xianming Liu, Jiayi Ma

* 40 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Constrative Person Re-identification


Oct 15, 2020
Bo Pang, Deming Zhai, Junjun Jiang, Xianming Liu


  Access Paper or Ask Questions

Single Image Deraining via Scale-space Invariant Attention Neural Network


Jun 11, 2020
Bo Pang, Deming Zhai, Junjun Jiang, Xianming Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Spatial-Spectral Prior for Super-Resolution of Hyperspectral Imagery


May 24, 2020
Junjun Jiang, He Sun, Xianming Liu, Jiayi Ma

* Accepted for publication at IEEE Transactions on Computational Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Progressive Fusion Network for Single Image Deraining


Mar 28, 2020
Kui Jiang, Zhongyuan Wang, Peng Yi, Chen Chen, Baojin Huang, Yimin Luo, Jiayi Ma, Junjun Jiang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Rectified Meta-Learning from Noisy Labels for Robust Image-based Plant Disease Diagnosis


Mar 18, 2020
Ruifeng Shi, Deming Zhai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wen Gao


  Access Paper or Ask Questions

ADRN: Attention-based Deep Residual Network for Hyperspectral Image Denoising


Mar 04, 2020
Yongsen Zhao, Deming Zhai, Junjun Jiang, Xianming Liu


  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Super-Resolution with A Reference Dataset


May 12, 2019
Junjun Jiang, Yi Yu, Zheng Wang, Suhua Tang, Ruimin Hu, Jiayi Ma

* 14 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SuperPCA: A Superpixelwise PCA Approach for Unsupervised Feature Extraction of Hyperspectral Imagery


Sep 15, 2018
Junjun Jiang, Jiayi Ma, Chen Chen, Zhongyuan Wang, Zhihua Cai, Lizhe Wang

* 13 pages, 10 figures, Accepted by IEEE TGRS 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Patch Face Hallucination Based on Thresholding Locality-constrained Representation and Reproducing Learning


Sep 15, 2018
Junjun Jiang, Yi Yu, Suhua Tang, Jiayi Ma, Akiko Aizawa, Kiyoharu Aizawa

* 13 pages, 15 figures, Accepted by IEEE TCYB 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Image Classification in the Presence of Noisy Labels


Sep 12, 2018
Junjun Jiang, Jiayi Ma, Zheng Wang, Chen Chen, Xianming Liu

* Accepted by IEEE TGRS 

  Access Paper or Ask Questions

Deep CNN Denoiser and Multi-layer Neighbor Component Embedding for Face Hallucination


Jun 28, 2018
Junjun Jiang, Yi Yu, Jinhui Hu, Suhua Tang, Jiayi Ma

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions