Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Yang

Monocular Depth Estimation with Sharp Boundary


Oct 12, 2021
Xin Yang, Qingling Chang, Xinlin Liu, Yan Cui

* 20 pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Runtime Interchange for Adaptive Re-use of Intelligent Cyber-Physical System Controllers


Sep 24, 2021
Hammond Pearce, Xin Yang, Srinivas Pinisetty, Partha S. Roop

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Object Tracking by Jointly Exploiting Frame and Event Domain


Sep 19, 2021
Jiqing Zhang, Xin Yang, Yingkai Fu, Xiaopeng Wei, Baocai Yin, Bo Dong


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Representation Learning for Trip Recommendation


Sep 08, 2021
Qiang Gao, Wei Wang, Kunpeng Zhang, Xin Yang, Congcong Miao

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Vision-based Irregular Obstacle Avoidance Framework via Deep Reinforcement Learning


Aug 23, 2021
Lingping Gao, Jianchuan Ding, Wenxi Liu, Haiyin Piao, Yuxin Wang, Xin Yang, Baocai Yin

* IROS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self Context and Shape Prior for Sensorless Freehand 3D Ultrasound Reconstruction


Aug 18, 2021
Mingyuan Luo, Xin Yang, Xiaoqiong Huang, Yuhao Huang, Yuxin Zou, Xindi Hu, Nishant Ravikumar, Alejandro F Frangi, Dong Ni

* Early accepted by MICCAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

WRICNet:A Weighted Rich-scale Inception Coder Network for Multi-Resolution Remote Sensing Image Change Detection


Aug 18, 2021
Yu Jiang, Lei Hu, Yongmei Zhang, Xin Yang


  Access Paper or Ask Questions

Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound


Aug 11, 2021
Shuangchi He, Zehui Lin, Xin Yang, Chaoyu Chen, Jian Wang, Xue Shuang, Ziwei Deng, Qin Liu, Yan Cao, Xiduo Lu, Ruobing Huang, Nishant Ravikumar, Alejandro Frangi, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by MICCAI-MLMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-domain Collaborative Feature Representation for Robust Visual Object Tracking


Aug 10, 2021
Jiqing Zhang, Kai Zhao, Bo Dong, Yingkai Fu, Yuxin Wang, Xin Yang, Baocai Yin


  Access Paper or Ask Questions

Flip Learning: Erase to Segment


Aug 02, 2021
Yuhao Huang, Xin Yang, Yuxin Zou, Chaoyu Chen, Jian Wang, Haoran Dou, Nishant Ravikumar, Alejandro F Frangi, Jianqiao Zhou, Dong Ni

* Accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Style Curriculum Learning for Robust Medical Image Segmentation


Aug 01, 2021
Zhendong Liu, Van Manh, Xin Yang, Xiaoqiong Huang, Karim Lekadir, Víctor Campello, Nishant Ravikumar, Alejandro F Frangi, Dong Ni

* Accepted by MICCAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep graph matching meets mixed-integer linear programming: Relax at your own risk ?


Aug 01, 2021
Zhoubo Xu, Puqing Chen, Romain Raveaux, Xin Yang, Huadong Liu

* The paper is under consideration at Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Prior-Induced Information Alignment for Image Matting


Jun 28, 2021
Yuhao Liu, Jiake Xie, Yu Qiao, Yong Tang and, Xin Yang

* IEEE TMM 

  Access Paper or Ask Questions

Vertical Federated Learning without Revealing Intersection Membership


Jun 10, 2021
Jiankai Sun, Xin Yang, Yuanshun Yao, Aonan Zhang, Weihao Gao, Junyuan Xie, Chong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Joint Landmark and Structure Learning for Automatic Evaluation of Developmental Dysplasia of the Hip


Jun 10, 2021
Xindi Hu, Limin Wang, Xin Yang, Xu Zhou, Wufeng Xue, Yan Cao, Shengfeng Liu, Yuhao Huang, Shuangping Guo, Ning Shang, Dong Ni, Ning Gu

* Accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 14 pages, 10 figures and 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deriving Autism Spectrum Disorder Functional Networks from RS-FMRI Data using Group ICA and Dictionary Learning


Jun 07, 2021
Xin Yang, Ning Zhang, Donglin Wang

* Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound


May 22, 2021
Xin Yang, Yuhao Huang, Ruobing Huang, Haoran Dou, Rui Li, Jikuan Qian, Xiaoqiong Huang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Yuanji Zhang, Haixia Wang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by Medical Image Analysis (10 figures, 8 tabels) 

  Access Paper or Ask Questions

Learn Fine-grained Adaptive Loss for Multiple Anatomical Landmark Detection in Medical Images


May 19, 2021
Guang-Quan Zhou, Juzheng Miao, Xin Yang, Rui Li, En-Ze Huo, Wenlong Shi, Yuhao Huang, Jikuan Qian, Chaoyu Chen, Dong Ni

* 12 pages, 10 figures, accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 

  Access Paper or Ask Questions

FL-NTK: A Neural Tangent Kernel-based Framework for Federated Learning Convergence Analysis


May 11, 2021
Baihe Huang, Xiaoxiao Li, Zhao Song, Xin Yang

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Two-Stage Attentive Network for Single Image Super-Resolution


Apr 21, 2021
Jiqing Zhang, Chengjiang Long, Yuxin Wang, Haiyin Piao, Haiyang Mei, Xin Yang, Baocai Yin


  Access Paper or Ask Questions

Camouflaged Object Segmentation with Distraction Mining


Apr 21, 2021
Haiyang Mei, Ge-Peng Ji, Ziqi Wei, Xin Yang, Xiaopeng Wei, Deng-Ping Fan

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Smart Scribbles for Image Mating


Mar 31, 2021
Xin Yang, Yu Qiao, Shaozhe Chen, Shengfeng He, Baocai Yin, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei, Rynson W. H. Lau

* ACM Trans. Multimedia Comput. Commun. Appl 

  Access Paper or Ask Questions

Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound


Mar 26, 2021
Xin Yang, Haoran Dou, Ruobing Huang, Wufeng Xue, Yuhao Huang, Jikuan Qian, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Huizhi Guo, Tianfu Wang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging (12 pages, 8 figures, 11 tabels) 

  Access Paper or Ask Questions

Label Leakage and Protection in Two-party Split Learning


Feb 17, 2021
Oscar Li, Jiankai Sun, Xin Yang, Weihao Gao, Hongyi Zhang, Junyuan Xie, Virginia Smith, Chong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Comic Generation with Stylistic Multi-page Layouts and Emotion-driven Text Balloon Generation


Jan 26, 2021
Xin Yang, Zongliang Ma, Letian Yu, Ying Cao, Baocai Yin, Xiaopeng Wei, Qiang Zhang, Rynson W. H. Lau


  Access Paper or Ask Questions

CPT: Efficient Deep Neural Network Training via Cyclic Precision


Jan 25, 2021
Yonggan Fu, Han Guo, Meng Li, Xin Yang, Yining Ding, Vikas Chandra, Yingyan Lin

* Accepted at ICLR 2021 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer


Jan 11, 2021
Zhendong Liu, Xiaoqiong Huang, Xin Yang, Rui Gao, Rui Li, Yuanji Zhang, Yankai Huang, Guangquan Zhou, Yi Xiong, Alejandro F Frangi, Dong Ni

* Accepted by IEEE ISBI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Information Assembly for Image Matting


Jan 07, 2021
Yu Qiao, Yuhao Liu, Qiang Zhu, Xin Yang, Yuxin Wang, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions