Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Label Leakage and Protection in Two-party Split Learning

Feb 17, 2021
Oscar Li, Jiankai Sun, Xin Yang, Weihao Gao, Hongyi Zhang, Junyuan Xie, Virginia Smith, Chong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Comic Generation with Stylistic Multi-page Layouts and Emotion-driven Text Balloon Generation

Jan 26, 2021
Xin Yang, Zongliang Ma, Letian Yu, Ying Cao, Baocai Yin, Xiaopeng Wei, Qiang Zhang, Rynson W. H. Lau


  Access Paper or Ask Questions

CPT: Efficient Deep Neural Network Training via Cyclic Precision

Jan 25, 2021
Yonggan Fu, Han Guo, Meng Li, Xin Yang, Yining Ding, Vikas Chandra, Yingyan Lin

* Accepted at ICLR 2021 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer

Jan 11, 2021
Zhendong Liu, Xiaoqiong Huang, Xin Yang, Rui Gao, Rui Li, Yuanji Zhang, Yankai Huang, Guangquan Zhou, Yi Xiong, Alejandro F Frangi, Dong Ni

* Accepted by IEEE ISBI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Information Assembly for Image Matting

Jan 07, 2021
Yu Qiao, Yuhao Liu, Qiang Zhu, Xin Yang, Yuxin Wang, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DoFE: Domain-oriented Feature Embedding for Generalizable Fundus Image Segmentation on Unseen Datasets

Oct 13, 2020
Shujun Wang, Lequan Yu, Kang Li, Xin Yang, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* Accepted at IEEE-TMI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Rendering for Ultrasound Image Segmentation

Oct 10, 2020
Haoming Li, Xin Yang, Jiamin Liang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Haoran Dou, Rui Li, Rui Gao, Guangquan Zhou, Jinghui Fang, Xiaowen Liang, Ruobing Huang, Alejandro Frangi, Zhiyi Chen, Dong Ni

* 10 pages, 5 figures, 2 tables, 13 references 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-supervised Salient Instance Detection

Sep 29, 2020
Xin Tian, Ke Xu, Xin Yang, Baocai Yin, Rynson W. H. Lau

* BMVC 2020, best student paper runner-up 

  Access Paper or Ask Questions

Style-invariant Cardiac Image Segmentation with Test-time Augmentation

Sep 24, 2020
Xiaoqiong Huang, Zejian Chen, Xin Yang, Zhendong Liu, Yuxin Zou, Mingyuan Luo, Wufeng Xue, Dong Ni

* Accepted by MICCAI STACOM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TENet: Triple Excitation Network for Video Salient Object Detection

Aug 30, 2020
Sucheng Ren, Chu Han, Xin Yang, Guoqiang Han, Shengfeng He


  Access Paper or Ask Questions

Designing Neural Networks for Real-Time Systems

Aug 26, 2020
Hammond Pearce, Xin Yang, Partha S. Roop, Marc Katzef, Tórur Biskopstø Strøm

* 4 pages, 2 figures. IEEE Embedded Systems Letters, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Computer-aided Tumor Diagnosis in Automated Breast Ultrasound using 3D Detection Network

Jul 31, 2020
Junxiong Yu, Chaoyu Chen, Xin Yang, Yi Wang, Dan Yan, Jianxing Zhang, Dong Ni

* Early Accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound

Jul 30, 2020
Yuhao Huang, Xin Yang, Rui Li, Jikuan Qian, Xiaoqiong Huang, Wenlong Shi, Haoran Dou, Chaoyu Chen, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Alejandro Frangi, Yi Xiong, Dong Ni

* Early accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging

May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Attention for Automatic Segmentation of Whole Fetal Head in Prenatal Ultrasound Volumes

Apr 28, 2020
Xin Yang, Xu Wang, Yi Wang, Haoran Dou, Shengli Li, Huaxuan Wen, Yi Lin, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* Accepted by Computer Methods and Programs in Biomedicine 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Attentive Convolutional Neural Network for Automatic Cortical Plate Segmentation in Fetal MRI

Apr 27, 2020
Haoran Dou, Davood Karimi, Caitlin K. Rollins, Cynthia M. Ortinau, Lana Vasung, Clemente Velasco-Annis, Abdelhakim Ouaalam, Xin Yang, Dong Ni, Ali Gholipour

* 10 pages, 6 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Synthesis and Edition of Ultrasound Images via Sketch Guided Progressive Growing GANs

Apr 01, 2020
Jiamin Liang, Xin Yang, Haoming Li, Yi Wang, Manh The Van, Haoran Dou, Chaoyu Chen, Jinghui Fang, Xiaowen Liang, Zixin Mai, Guowen Zhu, Zhiyi Chen, Dong Ni

* IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (IEEE ISBI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Region Proposal Network with Graph Prior and IoU-Balance Loss for Landmark Detection in 3D Ultrasound

Apr 01, 2020
Chaoyu Chen, Xin Yang, Ruobing Huang, Wenlong Shi, Shengfeng Liu, Mingrong Lin, Yuhao Huang, Yong Yang, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Yankai Huang, Yi Xiong, Dong Ni

* IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (IEEE ISBI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Sketching Transformed Matrices with Applications to Natural Language Processing

Feb 23, 2020
Yingyu Liang, Zhao Song, Mengdi Wang, Lin F. Yang, Xin Yang

* AISTATS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Remove Appearance Shift for Ultrasound Image Segmentation via Fast and Universal Style Transfer

Feb 14, 2020
Zhendong Liu, Xin Yang, Rui Gao, Shengfeng Liu, Haoran Dou, Shuangchi He, Yuhao Huang, Yankai Huang, Huanjia Luo, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

* IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (IEEE ISBI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

One-Shot Imitation Filming of Human Motion Videos

Dec 23, 2019
Chong Huang, Yuanjie Dang, Peng Chen, Xin Yang, Kwang-Ting, Cheng

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Densely Connected Super-Resolution Reconstruction

Dec 18, 2019
Tangxin Xie, Xin Yang, Yu Jia, Chen Zhu, Xiaochuan Li


  Access Paper or Ask Questions

FetusMap: Fetal Pose Estimation in 3D Ultrasound

Oct 11, 2019
Xin Yang, Wenlong Shi, Haoran Dou, Jikuan Qian, Yi Wang, Wufeng Xue, Shengli Li, Dong Ni, Pheng-Ann Heng

* 9 pages, 6 figures, 2 tables. Accepted by MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Agent with Warm Start and Active Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound

Oct 10, 2019
Haoran Dou, Xin Yang, Jikuan Qian, Wufeng Xue, Hao Qin, Xu Wang, Lequan Yu, Shujun Wang, Yi Xiong, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* 9 pages, 5 figures, 1 table. Accepted by MICCAI 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Where Is My Mirror?

Oct 03, 2019
Xin Yang, Haiyang Mei, Ke Xu, Xiaopeng Wei, Baocai Yin, Rynson W. H. Lau

* Accepted by ICCV 2019. Project homepage: https://mhaiyang.github.io/ICCV2019_MirrorNet/index.html 

  Access Paper or Ask Questions

Celeb-DF: A New Dataset for DeepFake Forensics

Oct 02, 2019
Yuezun Li, Xin Yang, Pu Sun, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Total Least Squares Regression in Input Sparsity Time

Sep 27, 2019
Huaian Diao, Zhao Song, David P. Woodruff, Xin Yang


  Access Paper or Ask Questions