Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Yang

Prior-Induced Information Alignment for Image Matting


Jun 28, 2021
Yuhao Liu, Jiake Xie, Yu Qiao, Yong Tang and, Xin Yang

* IEEE TMM 

  Access Paper or Ask Questions

Vertical Federated Learning without Revealing Intersection Membership


Jun 10, 2021
Jiankai Sun, Xin Yang, Yuanshun Yao, Aonan Zhang, Weihao Gao, Junyuan Xie, Chong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Joint Landmark and Structure Learning for Automatic Evaluation of Developmental Dysplasia of the Hip


Jun 10, 2021
Xindi Hu, Limin Wang, Xin Yang, Xu Zhou, Wufeng Xue, Yan Cao, Shengfeng Liu, Yuhao Huang, Shuangping Guo, Ning Shang, Dong Ni, Ning Gu

* Accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 14 pages, 10 figures and 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deriving Autism Spectrum Disorder Functional Networks from RS-FMRI Data using Group ICA and Dictionary Learning


Jun 07, 2021
Xin Yang, Ning Zhang, Donglin Wang

* Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound


May 22, 2021
Xin Yang, Yuhao Huang, Ruobing Huang, Haoran Dou, Rui Li, Jikuan Qian, Xiaoqiong Huang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Yuanji Zhang, Haixia Wang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by Medical Image Analysis (10 figures, 8 tabels) 

  Access Paper or Ask Questions

Learn Fine-grained Adaptive Loss for Multiple Anatomical Landmark Detection in Medical Images


May 19, 2021
Guang-Quan Zhou, Juzheng Miao, Xin Yang, Rui Li, En-Ze Huo, Wenlong Shi, Yuhao Huang, Jikuan Qian, Chaoyu Chen, Dong Ni

* 12 pages, 10 figures, accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 

  Access Paper or Ask Questions

FL-NTK: A Neural Tangent Kernel-based Framework for Federated Learning Convergence Analysis


May 11, 2021
Baihe Huang, Xiaoxiao Li, Zhao Song, Xin Yang

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Two-Stage Attentive Network for Single Image Super-Resolution


Apr 21, 2021
Jiqing Zhang, Chengjiang Long, Yuxin Wang, Haiyin Piao, Haiyang Mei, Xin Yang, Baocai Yin


  Access Paper or Ask Questions

Camouflaged Object Segmentation with Distraction Mining


Apr 21, 2021
Haiyang Mei, Ge-Peng Ji, Ziqi Wei, Xin Yang, Xiaopeng Wei, Deng-Ping Fan

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Smart Scribbles for Image Mating


Mar 31, 2021
Xin Yang, Yu Qiao, Shaozhe Chen, Shengfeng He, Baocai Yin, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei, Rynson W. H. Lau

* ACM Trans. Multimedia Comput. Commun. Appl 

  Access Paper or Ask Questions

Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound


Mar 26, 2021
Xin Yang, Haoran Dou, Ruobing Huang, Wufeng Xue, Yuhao Huang, Jikuan Qian, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Huizhi Guo, Tianfu Wang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging (12 pages, 8 figures, 11 tabels) 

  Access Paper or Ask Questions

Label Leakage and Protection in Two-party Split Learning


Feb 17, 2021
Oscar Li, Jiankai Sun, Xin Yang, Weihao Gao, Hongyi Zhang, Junyuan Xie, Virginia Smith, Chong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Comic Generation with Stylistic Multi-page Layouts and Emotion-driven Text Balloon Generation


Jan 26, 2021
Xin Yang, Zongliang Ma, Letian Yu, Ying Cao, Baocai Yin, Xiaopeng Wei, Qiang Zhang, Rynson W. H. Lau


  Access Paper or Ask Questions

CPT: Efficient Deep Neural Network Training via Cyclic Precision


Jan 25, 2021
Yonggan Fu, Han Guo, Meng Li, Xin Yang, Yining Ding, Vikas Chandra, Yingyan Lin

* Accepted at ICLR 2021 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer


Jan 11, 2021
Zhendong Liu, Xiaoqiong Huang, Xin Yang, Rui Gao, Rui Li, Yuanji Zhang, Yankai Huang, Guangquan Zhou, Yi Xiong, Alejandro F Frangi, Dong Ni

* Accepted by IEEE ISBI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Information Assembly for Image Matting


Jan 07, 2021
Yu Qiao, Yuhao Liu, Qiang Zhu, Xin Yang, Yuxin Wang, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DoFE: Domain-oriented Feature Embedding for Generalizable Fundus Image Segmentation on Unseen Datasets


Oct 13, 2020
Shujun Wang, Lequan Yu, Kang Li, Xin Yang, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* Accepted at IEEE-TMI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Rendering for Ultrasound Image Segmentation


Oct 10, 2020
Haoming Li, Xin Yang, Jiamin Liang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Haoran Dou, Rui Li, Rui Gao, Guangquan Zhou, Jinghui Fang, Xiaowen Liang, Ruobing Huang, Alejandro Frangi, Zhiyi Chen, Dong Ni

* 10 pages, 5 figures, 2 tables, 13 references 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-supervised Salient Instance Detection


Sep 29, 2020
Xin Tian, Ke Xu, Xin Yang, Baocai Yin, Rynson W. H. Lau

* BMVC 2020, best student paper runner-up 

  Access Paper or Ask Questions

Style-invariant Cardiac Image Segmentation with Test-time Augmentation


Sep 24, 2020
Xiaoqiong Huang, Zejian Chen, Xin Yang, Zhendong Liu, Yuxin Zou, Mingyuan Luo, Wufeng Xue, Dong Ni

* Accepted by MICCAI STACOM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TENet: Triple Excitation Network for Video Salient Object Detection


Aug 30, 2020
Sucheng Ren, Chu Han, Xin Yang, Guoqiang Han, Shengfeng He


  Access Paper or Ask Questions

Designing Neural Networks for Real-Time Systems


Aug 26, 2020
Hammond Pearce, Xin Yang, Partha S. Roop, Marc Katzef, Tórur Biskopstø Strøm

* 4 pages, 2 figures. IEEE Embedded Systems Letters, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Computer-aided Tumor Diagnosis in Automated Breast Ultrasound using 3D Detection Network


Jul 31, 2020
Junxiong Yu, Chaoyu Chen, Xin Yang, Yi Wang, Dan Yan, Jianxing Zhang, Dong Ni

* Early Accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Attention for Automatic Segmentation of Whole Fetal Head in Prenatal Ultrasound Volumes


Apr 28, 2020
Xin Yang, Xu Wang, Yi Wang, Haoran Dou, Shengli Li, Huaxuan Wen, Yi Lin, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* Accepted by Computer Methods and Programs in Biomedicine 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Attentive Convolutional Neural Network for Automatic Cortical Plate Segmentation in Fetal MRI


Apr 27, 2020
Haoran Dou, Davood Karimi, Caitlin K. Rollins, Cynthia M. Ortinau, Lana Vasung, Clemente Velasco-Annis, Abdelhakim Ouaalam, Xin Yang, Dong Ni, Ali Gholipour

* 10 pages, 6 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Synthesis and Edition of Ultrasound Images via Sketch Guided Progressive Growing GANs


Apr 01, 2020
Jiamin Liang, Xin Yang, Haoming Li, Yi Wang, Manh The Van, Haoran Dou, Chaoyu Chen, Jinghui Fang, Xiaowen Liang, Zixin Mai, Guowen Zhu, Zhiyi Chen, Dong Ni

* IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (IEEE ISBI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions