Alert button
Picture for Xiangyang Ji

Xiangyang Ji

Alert button

PAS-SLAM: A Visual SLAM System for Planar Ambiguous Scenes

Feb 09, 2024
Xinggang Hu, Yanmin Wu, Mingyuan Zhao, Linghao Yang, Xiangkui Zhang, Xiangyang Ji

Figure 1 for PAS-SLAM: A Visual SLAM System for Planar Ambiguous Scenes
Figure 2 for PAS-SLAM: A Visual SLAM System for Planar Ambiguous Scenes
Figure 3 for PAS-SLAM: A Visual SLAM System for Planar Ambiguous Scenes
Figure 4 for PAS-SLAM: A Visual SLAM System for Planar Ambiguous Scenes
Viaarxiv icon

Enhancing Consistency and Mitigating Bias: A Data Replay Approach for Incremental Learning

Jan 12, 2024
Chenyang Wang, Junjun Jiang, Xingyu Hu, Xianming Liu, Xiangyang Ji

Viaarxiv icon

On the Dynamics Under the Unhinged Loss and Beyond

Dec 13, 2023
Xiong Zhou, Xianming Liu, Hanzhang Wang, Deming Zhai, Junjun Jiang, Xiangyang Ji

Viaarxiv icon

HACD: Hand-Aware Conditional Diffusion for Monocular Hand-Held Object Reconstruction

Nov 23, 2023
Bowen Fu, Yan Di, Chenyangguang Zhang, Gu Wang, Ziqin Huang, Zhiying Leng, Fabian Manhardt, Xiangyang Ji, Federico Tombari

Viaarxiv icon

ShapeMaker: Self-Supervised Joint Shape Canonicalization, Segmentation, Retrieval and Deformation

Nov 18, 2023
Yan Di, Chenyangguang Zhang, Chaowei Wang, Ruida Zhang, Guangyao Zhai, Yanyan Li, Bowen Fu, Xiangyang Ji, Shan Gao

Viaarxiv icon

Supported Trust Region Optimization for Offline Reinforcement Learning

Nov 15, 2023
Yixiu Mao, Hongchang Zhang, Chen Chen, Yi Xu, Xiangyang Ji

Viaarxiv icon

Enhancing Few-shot CLIP with Semantic-Aware Fine-Tuning

Nov 09, 2023
Yao Zhu, Yuefeng Chen, Wei Wang, Xiaofeng Mao, Xiu Yan, Yue Wang, Zhigang Li, Wang lu, Jindong Wang, Xiangyang Ji

Viaarxiv icon

LanPose: Language-Instructed 6D Object Pose Estimation for Robotic Assembly

Oct 20, 2023
Bowen Fu, Sek Kun Leong, Yan Di, Jiwen Tang, Xiangyang Ji

Figure 1 for LanPose: Language-Instructed 6D Object Pose Estimation for Robotic Assembly
Figure 2 for LanPose: Language-Instructed 6D Object Pose Estimation for Robotic Assembly
Figure 3 for LanPose: Language-Instructed 6D Object Pose Estimation for Robotic Assembly
Figure 4 for LanPose: Language-Instructed 6D Object Pose Estimation for Robotic Assembly
Viaarxiv icon

MOHO: Learning Single-view Hand-held Object Reconstruction with Multi-view Occlusion-Aware Supervision

Oct 18, 2023
Chenyangguang Zhang, Guanlong Jiao, Yan Di, Ziqin Huang, Gu Wang, Ruida Zhang, Bowen Fu, Federico Tombari, Xiangyang Ji

Figure 1 for MOHO: Learning Single-view Hand-held Object Reconstruction with Multi-view Occlusion-Aware Supervision
Figure 2 for MOHO: Learning Single-view Hand-held Object Reconstruction with Multi-view Occlusion-Aware Supervision
Figure 3 for MOHO: Learning Single-view Hand-held Object Reconstruction with Multi-view Occlusion-Aware Supervision
Figure 4 for MOHO: Learning Single-view Hand-held Object Reconstruction with Multi-view Occlusion-Aware Supervision
Viaarxiv icon