Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ligang Liu

StereoPIFu: Depth Aware Clothed Human Digitization via Stereo Vision


Apr 13, 2021
Yang Hong, Juyong Zhang, Boyi Jiang, Yudong Guo, Ligang Liu, Hujun Bao

* Accepted by CVPR2021. Project page: http://crishy1995.github.io/StereoPIFuProject 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Flows with Matrix Exponential


Jul 19, 2020
Changyi Xiao, Ligang Liu


  Access Paper or Ask Questions

BCNet: Learning Body and Cloth Shape from A Single Image


Apr 01, 2020
Boyi Jiang, Juyong Zhang, Yang Hong, Jinhao Luo, Ligang Liu, Hujun Bao


  Access Paper or Ask Questions

FPConv: Learning Local Flattening for Point Convolution


Mar 14, 2020
Yiqun Lin, Zizheng Yan, Haibin Huang, Dong Du, Ligang Liu, Shuguang Cui, Xiaoguang Han

* Camera-ready, accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning-based Real-time Detection of Intrinsic Reflectional Symmetry


Nov 01, 2019
Yi-Ling Qiao, Lin Gao, Shu-Zhi Liu, Ligang Liu, Yu-Kun Lai, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning of Volume-guided Progressive View Inpainting for 3D Point Scene Completion from a Single Depth Image


Mar 12, 2019
Xiaoguang Han, Zhaoxuan Zhang, Dong Du, Mingdai Yang, Jingming Yu, Pan Pan, Xin Yang, Ligang Liu, Zixiang Xiong, Shuguang Cui

* Accepted as CVPR 2019 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

3D Face Reconstruction with Geometry Details from a Single Image


Jun 11, 2018
Luo Jiang, Juyong Zhang, Bailin Deng, Hao Li, Ligang Liu

* Accepted by IEEE Transactions on Image Processing, 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Aware Guidance for Autonomous Scene Reconstruction


May 20, 2018
Ligang Liu, Xi Xia, Han Sun, Qi Shen, Juzhan Xu, Bin Chen, Hui Huang, Kai Xu

* ACM Transactions on Graphics 37(4). August 2018 
* 12 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Face Feature for Face Alignment


Mar 12, 2018
Boyi Jiang, Juyong Zhang, Bailin Deng, Yudong Guo, Ligang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Digital Makeup from Internet Images


Dec 29, 2016
Asad Khan, Muhammad Ahmad, Yudong Guo, Ligang Liu

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast color transfer from multiple images


Dec 28, 2016
Asad Khan, Luo Jiang, Wei Li, Ligang Liu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1610.04861 

  Access Paper or Ask Questions