Alert button
Picture for Yifan Peng

Yifan Peng

Alert button

OWSM-CTC: An Open Encoder-Only Speech Foundation Model for Speech Recognition, Translation, and Language Identification

Feb 20, 2024
Yifan Peng, Yui Sudo, Muhammad Shakeel, Shinji Watanabe

Viaarxiv icon

A survey of recent methods for addressing AI fairness and bias in biomedicine

Feb 13, 2024
Yifan Yang, Mingquan Lin, Han Zhao, Yifan Peng, Furong Huang, Zhiyong Lu

Viaarxiv icon

SpeechComposer: Unifying Multiple Speech Tasks with Prompt Composition

Jan 31, 2024
Yihan Wu, Soumi Maiti, Yifan Peng, Wangyou Zhang, Chenda Li, Yuyue Wang, Xihua Wang, Shinji Watanabe, Ruihua Song

Viaarxiv icon

OWSM v3.1: Better and Faster Open Whisper-Style Speech Models based on E-Branchformer

Jan 30, 2024
Yifan Peng, Jinchuan Tian, William Chen, Siddhant Arora, Brian Yan, Yui Sudo, Muhammad Shakeel, Kwanghee Choi, Jiatong Shi, Xuankai Chang, Jee-weon Jung, Shinji Watanabe

Viaarxiv icon

Improving Fairness of Automated Chest X-ray Diagnosis by Contrastive Learning

Jan 25, 2024
Mingquan Lin, Tianhao Li, Zhaoyi Sun, Gregory Holste, Ying Ding, Fei Wang, George Shih, Yifan Peng

Viaarxiv icon

Hidden Flaws Behind Expert-Level Accuracy of GPT-4 Vision in Medicine

Jan 24, 2024
Qiao Jin, Fangyuan Chen, Yiliang Zhou, Ziyang Xu, Justin M. Cheung, Robert Chen, Ronald M. Summers, Justin F. Rousseau, Peiyun Ni, Marc J Landsman, Sally L. Baxter, Subhi J. Al'Aref, Yijia Li, Michael F. Chiang, Yifan Peng, Zhiyong Lu

Viaarxiv icon

Nonparametric Estimation via Variance-Reduced Sketching

Jan 22, 2024
Yuehaw Khoo, Yifan Peng, Daren Wang

Viaarxiv icon

Contextualized Automatic Speech Recognition with Attention-Based Bias Phrase Boosted Beam Search

Jan 19, 2024
Yui Sudo, Muhammad Shakeel, Yosuke Fukumoto, Yifan Peng, Shinji Watanabe

Viaarxiv icon

A Span-based Model for Extracting Overlapping PICO Entities from RCT Publications

Jan 08, 2024
Gongbo Zhang, Yiliang Zhou, Yan Hu, Hua Xu, Chunhua Weng, Yifan Peng

Viaarxiv icon