Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiang Bai

Xiang Bai

Huazhong University of Science and Technology

TransCrowd: Weakly-Supervised Crowd Counting with Transformer


Apr 19, 2021
Dingkang Liang, Xiwu Chen, Wei Xu, Yu Zhou, Xiang Bai

* Teach Report. Code is available at https://github.com/dk-liang/TransCrowd 

  Access Paper or Ask Questions

MOST: A Multi-Oriented Scene Text Detector with Localization Refinement


Apr 05, 2021
Minghang He, Minghui Liao, Zhibo Yang, Humen Zhong, Jun Tang, Wenqing Cheng, Cong Yao, Yongpan Wang, Xiang Bai

* Accepted by CVPR21 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Retrieval via Joint Text Detection and Similarity Learning


Apr 04, 2021
Hao Wang, Xiang Bai, Mingkun Yang, Shenggao Zhu, Jing Wang, Wenyu Liu

* Accepted to CVPR 2021. Code is available at: https://github.com/lanfeng4659/STR-TDSL 

  Access Paper or Ask Questions

InsertGNN: Can Graph Neural Networks Outperform Humans in TOEFL Sentence Insertion Problem?


Mar 28, 2021
Fang Wu, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Progressive and Aligned Pose Attention Transfer for Person Image Generation


Mar 22, 2021
Zhen Zhu, Tengteng Huang, Mengde Xu, Baoguang Shi, Wenqing Cheng, Xiang Bai

* Accepted by TPAMI. An extension of the conference version. Conference version at arXiv:1904.03349 

  Access Paper or Ask Questions

ICDAR2019 Competition on Scanned Receipt OCR and Information Extraction


Mar 18, 2021
Zheng Huang, Kai Chen, Jianhua He, Xiang Bai, Dimosthenis Karatzas, Shjian Lu, C. V. Jawahar


  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in Aerial Images: A Large-Scale Benchmark and Challenges


Feb 24, 2021
Jian Ding, Nan Xue, Gui-Song Xia, Xiang Bai, Wen Yang, Micheal Ying Yang, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang

* 15 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild


Feb 23, 2021
Zhiliang Xu, Xiyu Yu, Zhibin Hong, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Xiang Bai

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Occluded Video Instance Segmentation


Feb 08, 2021
Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Song Bai

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-shot Temporal Event Localization: a Benchmark


Dec 17, 2020
Xiaolong Liu, Yao Hu, Song Bai, Fei Ding, Xiang Bai, Philip H. S. Torr

* Project page at https://songbai.site/muses 

  Access Paper or Ask Questions

WDNet: Watermark-Decomposition Network for Visible Watermark Removal


Dec 15, 2020
Yang Liu, Zhen Zhu, Xiang Bai

* To appear in WACV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Detection with Scribble Lines


Dec 10, 2020
Wenqing Zhang, Yang Qiu, Minghui Liao, Rui Zhang, Xiaolin Wei, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Affinity Space Adaptation for Semantic Segmentation Across Domains


Sep 26, 2020
Wei Zhou, Yukang Wang, Jiajia Chu, Jiehua Yang, Xiang Bai, Yongchao Xu

* Accepted by IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions

FedOCR: Communication-Efficient Federated Learning for Scene Text Recognition


Jul 22, 2020
Wenqing Zhang, Yang Qiu, Song Bai, Rui Zhang, Xiaolin Wei, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Mask TextSpotter v3: Segmentation Proposal Network for Robust Scene Text Spotting


Jul 18, 2020
Minghui Liao, Guan Pang, Jing Huang, Tal Hassner, Xiang Bai

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

EPNet: Enhancing Point Features with Image Semantics for 3D Object Detection


Jul 17, 2020
Tengteng Huang, Zhe Liu, Xiwu Chen, Xiang Bai

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Maximum Entropy Regularization and Chinese Text Recognition


Jul 09, 2020
Changxu Cheng, Wuheng Xu, Xiang Bai, Bin Feng, Wenyu Liu

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Super-BPD: Super Boundary-to-Pixel Direction for Fast Image Segmentation


May 30, 2020
Jianqiang Wan, Yang Liu, Donglai Wei, Xiang Bai, Yongchao Xu

* Accepted to CVPR 2020. 10 pages, 9 figures. Code available at https: //github.com/JianqiangWan/Super-BPD 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Image Super-Resolution in the Wild


May 07, 2020
Wenjia Wang, Enze Xie, Xuebo Liu, Wenhai Wang, Ding Liang, Chunhua Shen, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Semantically Multi-modal Image Synthesis


Apr 02, 2020
Zhen Zhu, Zhiliang Xu, Ansheng You, Xiang Bai

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semantically Mutil-modal Image Synthesis


Mar 28, 2020
Zhen Zhu, Zhiliang Xu, Ansheng You, Xiang Bai

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Backbone Search for Scene Text Recognition


Mar 14, 2020
Hui Zhang, Quanming Yao, Mingkun Yang, Yongchao Xu, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Object Transfer Detection


Feb 13, 2020
Hao Chen, Yali Wang, Guoyou Wang, Xiang Bai, Yu Qiao

* TIP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

TextScanner: Reading Characters in Order for Robust Scene Text Recognition


Jan 01, 2020
Zhaoyi Wan, Minghang He, Haoran Chen, Xiang Bai, Cong Yao

* Accepted by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

ICDAR 2019 Robust Reading Challenge on Reading Chinese Text on Signboard


Dec 20, 2019
Xi Liu, Rui Zhang, Yongsheng Zhou, Qianyi Jiang, Qi Song, Nan Li, Kai Zhou, Lei Wang, Dong Wang, Minghui Liao, Mingkun Yang, Xiang Bai, Baoguang Shi, Dimosthenis Karatzas, Shijian Lu, C. V. Jawahar

* International Conference on Document Analysis and Recognition, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

AutoScale: Learning to Scale for Crowd Counting


Dec 20, 2019
Chenfeng Xu, Dingkang Liang, Yongchao Xu, Song Bai, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Xiang Bai

* CV 

  Access Paper or Ask Questions

TANet: Robust 3D Object Detection from Point Clouds with Triple Attention


Dec 11, 2019
Zhe Liu, Xin Zhao, Tengteng Huang, Ruolan Hu, Yu Zhou, Xiang Bai

* AAAI 2020(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions