Alert button
Picture for Lianwen Jin

Lianwen Jin

Alert button

Bridging the Gap Between End-to-End and Two-Step Text Spotting

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2024
Mingxin Huang, Hongliang Li, Yuliang Liu, Xiang Bai, Lianwen Jin

Viaarxiv icon

HierCode: A Lightweight Hierarchical Codebook for Zero-shot Chinese Text Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Yuyi Zhang, Yuanzhi Zhu, Dezhi Peng, Peirong Zhang, Zhenhua Yang, Zhibo Yang, Cong Yao, Lianwen Jin

Figure 1 for HierCode: A Lightweight Hierarchical Codebook for Zero-shot Chinese Text Recognition
Figure 2 for HierCode: A Lightweight Hierarchical Codebook for Zero-shot Chinese Text Recognition
Figure 3 for HierCode: A Lightweight Hierarchical Codebook for Zero-shot Chinese Text Recognition
Figure 4 for HierCode: A Lightweight Hierarchical Codebook for Zero-shot Chinese Text Recognition
Viaarxiv icon

DiffChat: Learning to Chat with Text-to-Image Synthesis Models for Interactive Image Creation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Jiapeng Wang, Chengyu Wang, Tingfeng Cao, Jun Huang, Lianwen Jin

Figure 1 for DiffChat: Learning to Chat with Text-to-Image Synthesis Models for Interactive Image Creation
Figure 2 for DiffChat: Learning to Chat with Text-to-Image Synthesis Models for Interactive Image Creation
Figure 3 for DiffChat: Learning to Chat with Text-to-Image Synthesis Models for Interactive Image Creation
Figure 4 for DiffChat: Learning to Chat with Text-to-Image Synthesis Models for Interactive Image Creation
Viaarxiv icon

Datasets for Large Language Models: A Comprehensive Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Yang Liu, Jiahuan Cao, Chongyu Liu, Kai Ding, Lianwen Jin

Viaarxiv icon

An open dataset for oracle bone script recognition and decipherment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2024
Pengjie Wang, Kaile Zhang, Yuliang Liu, Jinpeng Wan, Haisu Guan, Zhebin Kuang, Xinyu Wang, Lianwen Jin, Xiang Bai

Viaarxiv icon

An open dataset for the evolution of oracle bone characters: EVOBC

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Haisu Guan, Jinpeng Wan, Yuliang Liu, Pengjie Wang, Kaile Zhang, Zhebin Kuang, Xinyu Wang, Xiang Bai, Lianwen Jin

Viaarxiv icon

SwinTextSpotter v2: Towards Better Synergy for Scene Text Spotting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Mingxin Huang, Dezhi Peng, Hongliang Li, Zhenghao Peng, Chongyu Liu, Dahua Lin, Yuliang Liu, Xiang Bai, Lianwen Jin

Viaarxiv icon

PEneo: Unifying Line Extraction, Line Grouping, and Entity Linking for End-to-end Document Pair Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Zening Lin, Jiapeng Wang, Teng Li, Wenhui Liao, Dayi Huang, Longfei Xiong, Lianwen Jin

Viaarxiv icon

Progressive Evolution from Single-Point to Polygon for Scene Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Linger Deng, Mingxin Huang, Xudong Xie, Yuliang Liu, Lianwen Jin, Xiang Bai

Viaarxiv icon

FontDiffuser: One-Shot Font Generation via Denoising Diffusion with Multi-Scale Content Aggregation and Style Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Zhenhua Yang, Dezhi Peng, Yuxin Kong, Yuyi Zhang, Cong Yao, Lianwen Jin

Viaarxiv icon