Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liwei Wang

Boosting the Certified Robustness of L-infinity Distance Nets


Oct 13, 2021
Bohang Zhang, Du Jiang, Di He, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Semantic Segmentation via Adaptive Equalization Learning


Oct 11, 2021
Hanzhe Hu, Fangyun Wei, Han Hu, Qiwei Ye, Jinshi Cui, Liwei Wang

* Accepted by NeurIPS 2021 (spotlight). Code is available at https://github.com/hzhupku/SemiSeg-AEL 

  Access Paper or Ask Questions

Near-Optimal Reward-Free Exploration for Linear Mixture MDPs with Plug-in Solver


Oct 08, 2021
Xiaoyu Chen, Jiachen Hu, Lin F. Yang, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Understanding Domain Randomization for Sim-to-real Transfer


Oct 07, 2021
Xiaoyu Chen, Jiachen Hu, Chi Jin, Lihong Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Structured Instance Graph for Distilling Object Detectors


Sep 27, 2021
Yixin Chen, Pengguang Chen, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CancerBERT: a BERT model for Extracting Breast Cancer Phenotypes from Electronic Health Records


Aug 25, 2021
Sicheng Zhou, Liwei Wang, Nan Wang, Hongfang Liu, Rui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation with Point-based Supervision


Aug 18, 2021
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Lu Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

* Extended version of arXiv:2012.00720 

  Access Paper or Ask Questions

A fast asynchronous MCMC sampler for sparse Bayesian inference


Aug 14, 2021
Yves Atchadé, Liwei Wang

* Sparse Bayesian inference, Asynchronous MCMC sampling, MCMC mixing, Bayesian deep learning 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Temporal Variational AutoEncoder for Action Video Prediction


Aug 12, 2021
Xiaogang Xu, Yi Wang, Liwei Wang, Bei Yu, Jiaya Jia

* under submission 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Visual Navigation


Jul 20, 2021
Haiyang Wang, Wenguan Wang, Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Gaussian Processes for Data-Driven Design using Big Data with Categorical Factors


Jun 30, 2021
Liwei Wang, Suraj Yerramilli, Akshay Iyer, Daniel Apley, Ping Zhu, Wei Chen

* Preprint submitted to Journal of Mechanical Design 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Semantic Segmentation with Directional Context-aware Consistency


Jun 27, 2021
Xin Lai, Zhuotao Tian, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

* Accepted to CVPR 2021. Code is available at https://github.com/dvlab-research/Context-Aware-Consistency 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Optimization based Adversarial Training


Jun 26, 2021
Xiaosen Wang, Chuanbiao Song, Liwei Wang, Kun He

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Stable, Fast and Accurate: Kernelized Attention with Relative Positional Encoding


Jun 23, 2021
Shengjie Luo, Shanda Li, Tianle Cai, Di He, Dinglan Peng, Shuxin Zheng, Guolin Ke, Liwei Wang, Tie-Yan Liu

* Preprint. Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Conservative Exploration


Jun 22, 2021
Yunchang Yang, Tianhao Wu, Han Zhong, Evrard Garcelon, Matteo Pirotta, Alessandro Lazaric, Liwei Wang, Simon S. Du


  Access Paper or Ask Questions

FedCM: Federated Learning with Client-level Momentum


Jun 21, 2021
Jing Xu, Sen Wang, Liwei Wang, Andrew Chi-Chih Yao


  Access Paper or Ask Questions

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs


Jun 19, 2021
Pei Ke, Haozhe Ji, Yu Ran, Xin Cui, Liwei Wang, Linfeng Song, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* ACL 2021 (Findings) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a Theoretical Framework of Out-of-Distribution Generalization


Jun 13, 2021
Haotian Ye, Chuanlong Xie, Tianle Cai, Ruichen Li, Zhenguo Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Multiscale Design of Cellular Composites with Multiclass Microstructures for Natural Frequency Maximization


Jun 11, 2021
Liwei Wang, Anton van Beek, Daicong Da, Yu-Chin Chan, Ping Zhu, Wei Chen

* Preprint submitted to Composite Structures 

  Access Paper or Ask Questions

SAT: 2D Semantics Assisted Training for 3D Visual Grounding


May 24, 2021
Zhengyuan Yang, Songyang Zhang, Liwei Wang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

DAGN: Discourse-Aware Graph Network for Logical Reasoning


Apr 08, 2021
Yinya Huang, Meng Fang, Yu Cao, Liwei Wang, Xiaodan Liang

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Relation Distillation with Context-aware Aggregation for Few-Shot Object Detection


Mar 30, 2021
Hanzhe Hu, Shuai Bai, Aoxue Li, Jinshi Cui, Liwei Wang

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Language Encoding in Learning Multilingual Representations


Feb 16, 2021
Shengjie Luo, Kaiyuan Gao, Shuxin Zheng, Guolin Ke, Di He, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Certifying $\ell_\infty$ Robustness using Neural Networks with $\ell_\infty$-dist Neurons


Feb 10, 2021
Bohang Zhang, Tianle Cai, Zhou Lu, Di He, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Near-optimal Representation Learning for Linear Bandits and Linear RL


Feb 08, 2021
Jiachen Hu, Xiaoyu Chen, Chi Jin, Lihong Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Dialogue Utterance Rewriting as Sequence Tagging


Dec 29, 2020
Jie Hao, Linfeng Song, Liwei Wang, Kun Xu, Zhaopeng Tu, Dong Yu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation


Dec 01, 2020
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions