Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liwei Wang

Dense Relation Distillation with Context-aware Aggregation for Few-Shot Object Detection


Mar 30, 2021
Hanzhe Hu, Shuai Bai, Aoxue Li, Jinshi Cui, Liwei Wang

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

DAGN: Discourse-Aware Graph Network for Logical Reasoning


Mar 26, 2021
Yinya Huang, Meng Fang, Yu Cao, Liwei Wang, Xiaodan Liang

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Language Encoding in Learning Multilingual Representations


Feb 16, 2021
Shengjie Luo, Kaiyuan Gao, Shuxin Zheng, Guolin Ke, Di He, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Certifying $\ell_\infty$ Robustness using Neural Networks with $\ell_\infty$-dist Neurons


Feb 10, 2021
Bohang Zhang, Tianle Cai, Zhou Lu, Di He, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Near-optimal Representation Learning for Linear Bandits and Linear RL


Feb 08, 2021
Jiachen Hu, Xiaoyu Chen, Chi Jin, Lihong Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Dialogue Utterance Rewriting as Sequence Tagging


Dec 29, 2020
Jie Hao, Linfeng Song, Liwei Wang, Kun Xu, Zhaopeng Tu, Dong Yu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation


Dec 01, 2020
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Boundary Guided Adversarial Training


Nov 23, 2020
Jiequan Cui, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Improved Analysis of Clipping Algorithms for Non-convex Optimization


Oct 29, 2020
Bohang Zhang, Jikai Jin, Cong Fang, Liwei Wang

* 41 pages, 12 figures, to appear in NeurIPS 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.11881 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results


Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Sanity-Checking Pruning Methods: Random Tickets can Win the Jackpot


Sep 22, 2020
Jingtong Su, Yihang Chen, Tianle Cai, Tianhao Wu, Ruiqi Gao, Liwei Wang, Jason D. Lee

* Original submission to NeurIPS 2020. Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Reinforcement Learning in Factored MDPs with Application to Constrained RL


Sep 15, 2020
Xiaoyu Chen, Jiachen Hu, Lihong Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

GraphNorm: A Principled Approach to Accelerating Graph Neural Network Training


Sep 07, 2020
Tianle Cai, Shengjie Luo, Keyulu Xu, Di He, Tie-yan Liu, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Variance-reduced Language Pretraining via a Mask Proposal Network


Aug 12, 2020
Liang Chen, Tianyuan Zhang, Di He, Guolin Ke, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving One-stage Visual Grounding by Recursive Sub-query Construction


Aug 03, 2020
Zhengyuan Yang, Tianlang Chen, Liwei Wang, Jiebo Luo

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

RANDOM MASK: Towards Robust Convolutional Neural Networks


Jul 27, 2020
Tiange Luo, Tianle Cai, Mengxiao Zhang, Siyu Chen, Liwei Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.08432 

  Access Paper or Ask Questions

Transferred Discrepancy: Quantifying the Difference Between Representations


Jul 24, 2020
Yunzhen Feng, Runtian Zhai, Di He, Liwei Wang, Bin Dong

* 23 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Image Captioning via Scene Graph Decomposition


Jul 23, 2020
Yiwu Zhong, Liwei Wang, Jianshu Chen, Dong Yu, Yin Li

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

RepPoints V2: Verification Meets Regression for Object Detection


Jul 16, 2020
Yihong Chen, Zheng Zhang, Yue Cao, Liwei Wang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Weakly Supervised Visual Grounding by Contrastive Knowledge Distillation


Jul 03, 2020
Liwei Wang, Jing Huang, Yin Li, Kun Xu, Zhengyuan Yang, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Generative Modeling for Mechanistic-based Learning and Design of Metamaterial Systems


Jun 27, 2020
Liwei Wang, Yu-Chin Chan, Faez Ahmed, Zhao Liu, Ping Zhu, Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Topology Optimization with Multiclass Microstructures using Latent Variable Gaussian Process


Jun 27, 2020
Liwei Wang, Siyu Tao, Ping Zhu, Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions

MC-BERT: Efficient Language Pre-Training via a Meta Controller


Jun 16, 2020
Zhenhui Xu, Linyuan Gong, Guolin Ke, Di He, Shuxin Zheng, Liwei Wang, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Feature Fusion with Feature Attention for VATEX Captioning Challenge 2020


Jun 05, 2020
Ke Lin, Zhuoxin Gan, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

(Locally) Differentially Private Combinatorial Semi-Bandits


Jun 01, 2020
Xiaoyu Chen, Kai Zheng, Zixin Zhou, Yunchang Yang, Wei Chen, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Locally Differentially Private (Contextual) Bandits Learning


Jun 01, 2020
Kai Zheng, Tianle Cai, Weiran Huang, Zhenguo Li, Liwei Wang

* 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

METASET: Exploring Shape and Property Spaces for Data-Driven Metamaterials Design


Jun 01, 2020
Yu-Chin Chan, Faez Ahmed, Liwei Wang, Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions