Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liwei Wang

Collaborative Visual Navigation


Jul 20, 2021
Haiyang Wang, Wenguan Wang, Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Gaussian Processes for Data-Driven Design using Big Data with Categorical Factors


Jun 30, 2021
Liwei Wang, Suraj Yerramilli, Akshay Iyer, Daniel Apley, Ping Zhu, Wei Chen

* Preprint submitted to Journal of Mechanical Design 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Semantic Segmentation with Directional Context-aware Consistency


Jun 27, 2021
Xin Lai, Zhuotao Tian, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

* Accepted to CVPR 2021. Code is available at https://github.com/dvlab-research/Context-Aware-Consistency 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Optimization based Adversarial Training


Jun 26, 2021
Xiaosen Wang, Chuanbiao Song, Liwei Wang, Kun He

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Stable, Fast and Accurate: Kernelized Attention with Relative Positional Encoding


Jun 23, 2021
Shengjie Luo, Shanda Li, Tianle Cai, Di He, Dinglan Peng, Shuxin Zheng, Guolin Ke, Liwei Wang, Tie-Yan Liu

* Preprint. Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Conservative Exploration


Jun 22, 2021
Yunchang Yang, Tianhao Wu, Han Zhong, Evrard Garcelon, Matteo Pirotta, Alessandro Lazaric, Liwei Wang, Simon S. Du


  Access Paper or Ask Questions

FedCM: Federated Learning with Client-level Momentum


Jun 21, 2021
Jing Xu, Sen Wang, Liwei Wang, Andrew Chi-Chih Yao


  Access Paper or Ask Questions

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs


Jun 19, 2021
Pei Ke, Haozhe Ji, Yu Ran, Xin Cui, Liwei Wang, Linfeng Song, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* ACL 2021 (Findings) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a Theoretical Framework of Out-of-Distribution Generalization


Jun 13, 2021
Haotian Ye, Chuanlong Xie, Tianle Cai, Ruichen Li, Zhenguo Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Multiscale Design of Cellular Composites with Multiclass Microstructures for Natural Frequency Maximization


Jun 11, 2021
Liwei Wang, Anton van Beek, Daicong Da, Yu-Chin Chan, Ping Zhu, Wei Chen

* Preprint submitted to Composite Structures 

  Access Paper or Ask Questions

SAT: 2D Semantics Assisted Training for 3D Visual Grounding


May 24, 2021
Zhengyuan Yang, Songyang Zhang, Liwei Wang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

DAGN: Discourse-Aware Graph Network for Logical Reasoning


Apr 08, 2021
Yinya Huang, Meng Fang, Yu Cao, Liwei Wang, Xiaodan Liang

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Relation Distillation with Context-aware Aggregation for Few-Shot Object Detection


Mar 30, 2021
Hanzhe Hu, Shuai Bai, Aoxue Li, Jinshi Cui, Liwei Wang

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Language Encoding in Learning Multilingual Representations


Feb 16, 2021
Shengjie Luo, Kaiyuan Gao, Shuxin Zheng, Guolin Ke, Di He, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Certifying $\ell_\infty$ Robustness using Neural Networks with $\ell_\infty$-dist Neurons


Feb 10, 2021
Bohang Zhang, Tianle Cai, Zhou Lu, Di He, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Near-optimal Representation Learning for Linear Bandits and Linear RL


Feb 08, 2021
Jiachen Hu, Xiaoyu Chen, Chi Jin, Lihong Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Dialogue Utterance Rewriting as Sequence Tagging


Dec 29, 2020
Jie Hao, Linfeng Song, Liwei Wang, Kun Xu, Zhaopeng Tu, Dong Yu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation


Dec 01, 2020
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Boundary Guided Adversarial Training


Nov 23, 2020
Jiequan Cui, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Improved Analysis of Clipping Algorithms for Non-convex Optimization


Oct 29, 2020
Bohang Zhang, Jikai Jin, Cong Fang, Liwei Wang

* 41 pages, 12 figures, to appear in NeurIPS 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.11881 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results


Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Sanity-Checking Pruning Methods: Random Tickets can Win the Jackpot


Sep 22, 2020
Jingtong Su, Yihang Chen, Tianle Cai, Tianhao Wu, Ruiqi Gao, Liwei Wang, Jason D. Lee

* Original submission to NeurIPS 2020. Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Reinforcement Learning in Factored MDPs with Application to Constrained RL


Sep 15, 2020
Xiaoyu Chen, Jiachen Hu, Lihong Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

GraphNorm: A Principled Approach to Accelerating Graph Neural Network Training


Sep 07, 2020
Tianle Cai, Shengjie Luo, Keyulu Xu, Di He, Tie-yan Liu, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Variance-reduced Language Pretraining via a Mask Proposal Network


Aug 12, 2020
Liang Chen, Tianyuan Zhang, Di He, Guolin Ke, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions