Alert button
Picture for Chen Henry Wu

Chen Henry Wu

Alert button

Personalized Face Inpainting with Diffusion Models by Parallel Visual Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Jianjin Xu, Saman Motamed, Praneetha Vaddamanu, Chen Henry Wu, Christian Haene, Jean-Charles Bazin, Fernando de la Torre

Figure 1 for Personalized Face Inpainting with Diffusion Models by Parallel Visual Attention
Figure 2 for Personalized Face Inpainting with Diffusion Models by Parallel Visual Attention
Figure 3 for Personalized Face Inpainting with Diffusion Models by Parallel Visual Attention
Figure 4 for Personalized Face Inpainting with Diffusion Models by Parallel Visual Attention
Viaarxiv icon

Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2023
Tianbao Xie, Siheng Zhao, Chen Henry Wu, Yitao Liu, Qian Luo, Victor Zhong, Yanchao Yang, Tao Yu

Figure 1 for Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
Figure 2 for Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
Figure 3 for Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
Figure 4 for Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

ITI-GEN: Inclusive Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Cheng Zhang, Xuanbai Chen, Siqi Chai, Chen Henry Wu, Dmitry Lagun, Thabo Beeler, Fernando De la Torre

Figure 1 for ITI-GEN: Inclusive Text-to-Image Generation
Figure 2 for ITI-GEN: Inclusive Text-to-Image Generation
Figure 3 for ITI-GEN: Inclusive Text-to-Image Generation
Figure 4 for ITI-GEN: Inclusive Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

PATMAT: Person Aware Tuning of Mask-Aware Transformer for Face Inpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2023
Saman Motamed, Jianjin Xu, Chen Henry Wu, Fernando De la Torre

Figure 1 for PATMAT: Person Aware Tuning of Mask-Aware Transformer for Face Inpainting
Figure 2 for PATMAT: Person Aware Tuning of Mask-Aware Transformer for Face Inpainting
Figure 3 for PATMAT: Person Aware Tuning of Mask-Aware Transformer for Face Inpainting
Figure 4 for PATMAT: Person Aware Tuning of Mask-Aware Transformer for Face Inpainting
Viaarxiv icon

Zero-shot Model Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Jinqi Luo, Zhaoning Wang, Chen Henry Wu, Dong Huang, Fernando De la Torre

Figure 1 for Zero-shot Model Diagnosis
Figure 2 for Zero-shot Model Diagnosis
Figure 3 for Zero-shot Model Diagnosis
Figure 4 for Zero-shot Model Diagnosis
Viaarxiv icon

Semantic Image Attack for Visual Model Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Jinqi Luo, Zhaoning Wang, Chen Henry Wu, Dong Huang, Fernando De la Torre

Figure 1 for Semantic Image Attack for Visual Model Diagnosis
Figure 2 for Semantic Image Attack for Visual Model Diagnosis
Figure 3 for Semantic Image Attack for Visual Model Diagnosis
Figure 4 for Semantic Image Attack for Visual Model Diagnosis
Viaarxiv icon

Unifying Diffusion Models' Latent Space, with Applications to CycleDiffusion and Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2022
Chen Henry Wu, Fernando De la Torre

Figure 1 for Unifying Diffusion Models' Latent Space, with Applications to CycleDiffusion and Guidance
Figure 2 for Unifying Diffusion Models' Latent Space, with Applications to CycleDiffusion and Guidance
Figure 3 for Unifying Diffusion Models' Latent Space, with Applications to CycleDiffusion and Guidance
Figure 4 for Unifying Diffusion Models' Latent Space, with Applications to CycleDiffusion and Guidance
Viaarxiv icon

Generative Visual Prompt: Unifying Distributional Control of Pre-Trained Generative Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2022
Chen Henry Wu, Saman Motamed, Shaunak Srivastava, Fernando De la Torre

Figure 1 for Generative Visual Prompt: Unifying Distributional Control of Pre-Trained Generative Models
Figure 2 for Generative Visual Prompt: Unifying Distributional Control of Pre-Trained Generative Models
Figure 3 for Generative Visual Prompt: Unifying Distributional Control of Pre-Trained Generative Models
Figure 4 for Generative Visual Prompt: Unifying Distributional Control of Pre-Trained Generative Models
Viaarxiv icon

Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2022
Hongjin Su, Jungo Kasai, Chen Henry Wu, Weijia Shi, Tianlu Wang, Jiayi Xin, Rui Zhang, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A. Smith, Tao Yu

Figure 1 for Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners
Figure 2 for Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners
Figure 3 for Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners
Figure 4 for Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners
Viaarxiv icon

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2022
Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu

Figure 1 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 2 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 3 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 4 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Viaarxiv icon