Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuhui Xu

Batch Normalization with Enhanced Linear Transformation


Nov 28, 2020
Yuhui Xu, Lingxi Xie, Cihang Xie, Jieru Mei, Siyuan Qiao, Wei Shen, Hongkai Xiong, Alan Yuille

* 12 pages. The code is available at https://github.com/yuhuixu1993/BNET 

  Access Paper or Ask Questions

Weight-Sharing Neural Architecture Search: A Battle to Shrink the Optimization Gap


Aug 05, 2020
Lingxi Xie, Xin Chen, Kaifeng Bi, Longhui Wei, Yuhui Xu, Zhengsu Chen, Lanfei Wang, An Xiao, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian

* 24 pages, 3 figures, 2 tables, meta data updated 

  Access Paper or Ask Questions

TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks


Apr 30, 2020
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* Accepted by IJCAI2020, An extension version of arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

Fitting the Search Space of Weight-sharing NAS with Graph Convolutional Networks


Apr 17, 2020
Xin Chen, Lingxi Xie, Jun Wu, Longhui Wei, Yuhui Xu, Qi Tian

* 17 pages, 2 figures and 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Latency-Aware Differentiable Neural Architecture Search


Jan 17, 2020
Yuhui Xu, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Xin Chen, Bowen Shi, Qi Tian, Hongkai Xiong

* 11 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks


Oct 11, 2019
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Wenrui Dai, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* NeurIPS-EMC2 2019 Workshop on Energy Efficient Machine Learning and Cognitive Computing. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

Traned Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks


Oct 09, 2019
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Wenrui Dai, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* NeurIPS-EMC2 2019 Workshop on Energy Efficient Machine Learning and Cognitive Computing. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

PC-DARTS: Partial Channel Connections for Memory-Efficient Differentiable Architecture Search


Jul 12, 2019
Yuhui Xu, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Xin Chen, Guo-Jun Qi, Qi Tian, Hongkai Xiong

* 10 pages,Code is available: https://github.com/yuhuixu1993/PC-DARTS 

  Access Paper or Ask Questions

DNQ: Dynamic Network Quantization


Dec 06, 2018
Yuhui Xu, Shuai Zhang, Yingyong Qi, Jiaxian Guo, Weiyao Lin, Hongkai Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Deep Neural Network Compression with Single and Multiple Level Quantization


Mar 06, 2018
Yuhui Xu, Yongzhuang Wang, Aojun Zhou, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* 8 pages,6 figures. AAAI18 

  Access Paper or Ask Questions