Alert button
Picture for Shengmei Shen

Shengmei Shen

Alert button

Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2023
Lei Tan, Yukang Zhang, Shengmei Shen, Yan Wang, Pingyang Dai, Xianming Lin, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon

DAMSL: Domain Agnostic Meta Score-based Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2021
John Cai, Bill Cai, Shengmei Shen

Figure 1 for DAMSL: Domain Agnostic Meta Score-based Learning
Figure 2 for DAMSL: Domain Agnostic Meta Score-based Learning
Figure 3 for DAMSL: Domain Agnostic Meta Score-based Learning
Figure 4 for DAMSL: Domain Agnostic Meta Score-based Learning
Viaarxiv icon

Speaker-Utterance Dual Attention for Speaker and Utterance Verification

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2020
Tianchi Liu, Rohan Kumar Das, Maulik Madhavi, Shengmei Shen, Haizhou Li

Figure 1 for Speaker-Utterance Dual Attention for Speaker and Utterance Verification
Figure 2 for Speaker-Utterance Dual Attention for Speaker and Utterance Verification
Figure 3 for Speaker-Utterance Dual Attention for Speaker and Utterance Verification
Figure 4 for Speaker-Utterance Dual Attention for Speaker and Utterance Verification
Viaarxiv icon

Data Augmentation Imbalance For Imbalanced Attribute Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2020
Yang Hu, Xiaying Bai, Pan Zhou, Fanhua Shang, Shengmei Shen

Figure 1 for Data Augmentation Imbalance For Imbalanced Attribute Classification
Figure 2 for Data Augmentation Imbalance For Imbalanced Attribute Classification
Figure 3 for Data Augmentation Imbalance For Imbalanced Attribute Classification
Figure 4 for Data Augmentation Imbalance For Imbalanced Attribute Classification
Viaarxiv icon

Cross-Resolution Face Recognition via Prior-Aided Face Hallucination and Residual Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2019
Hanyang Kong, Jian Zhao, Xiaoguang Tu, Junliang Xing, Shengmei Shen, Jiashi Feng

Figure 1 for Cross-Resolution Face Recognition via Prior-Aided Face Hallucination and Residual Knowledge Distillation
Figure 2 for Cross-Resolution Face Recognition via Prior-Aided Face Hallucination and Residual Knowledge Distillation
Figure 3 for Cross-Resolution Face Recognition via Prior-Aided Face Hallucination and Residual Knowledge Distillation
Figure 4 for Cross-Resolution Face Recognition via Prior-Aided Face Hallucination and Residual Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Detecting The Objects on The Road Using Modular Lightweight Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2018
Sen Cao, Yazhou Liu, Pongsak Lasang, Shengmei Shen

Figure 1 for Detecting The Objects on The Road Using Modular Lightweight Network
Figure 2 for Detecting The Objects on The Road Using Modular Lightweight Network
Figure 3 for Detecting The Objects on The Road Using Modular Lightweight Network
Figure 4 for Detecting The Objects on The Road Using Modular Lightweight Network
Viaarxiv icon

Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2018
Jian Zhao, Yu Cheng, Yi Cheng, Yang Yang, Haochong Lan, Fang Zhao, Lin Xiong, Yan Xu, Jianshu Li, Sugiri Pranata, Shengmei Shen, Junliang Xing, Hengzhu Liu, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

Figure 1 for Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition
Figure 2 for Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition
Figure 3 for Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition
Figure 4 for Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition
Viaarxiv icon

Person re-identification with fusion of hand-crafted and deep pose-based body region features

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2018
Jubin Johnson, Shunsuke Yasugi, Yoichi Sugino, Sugiri Pranata, Shengmei Shen

Figure 1 for Person re-identification with fusion of hand-crafted and deep pose-based body region features
Figure 2 for Person re-identification with fusion of hand-crafted and deep pose-based body region features
Figure 3 for Person re-identification with fusion of hand-crafted and deep pose-based body region features
Figure 4 for Person re-identification with fusion of hand-crafted and deep pose-based body region features
Viaarxiv icon

A Good Practice Towards Top Performance of Face Recognition: Transferred Deep Feature Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2018
Lin Xiong, Jayashree Karlekar, Jian Zhao, Yi Cheng, Yan Xu, Jiashi Feng, Sugiri Pranata, Shengmei Shen

Figure 1 for A Good Practice Towards Top Performance of Face Recognition: Transferred Deep Feature Fusion
Figure 2 for A Good Practice Towards Top Performance of Face Recognition: Transferred Deep Feature Fusion
Figure 3 for A Good Practice Towards Top Performance of Face Recognition: Transferred Deep Feature Fusion
Figure 4 for A Good Practice Towards Top Performance of Face Recognition: Transferred Deep Feature Fusion
Viaarxiv icon

Intention-Net: Integrating Planning and Deep Learning for Goal-Directed Autonomous Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2017
Wei Gao, David Hsu, Wee Sun Lee, Shengmei Shen, Karthikk Subramanian

Figure 1 for Intention-Net: Integrating Planning and Deep Learning for Goal-Directed Autonomous Navigation
Figure 2 for Intention-Net: Integrating Planning and Deep Learning for Goal-Directed Autonomous Navigation
Figure 3 for Intention-Net: Integrating Planning and Deep Learning for Goal-Directed Autonomous Navigation
Figure 4 for Intention-Net: Integrating Planning and Deep Learning for Goal-Directed Autonomous Navigation
Viaarxiv icon