Alert button
Picture for Yingbo Zhou

Yingbo Zhou

Alert button

Parameter-Efficient Detoxification with Contrastive Decoding

Jan 13, 2024
Tong Niu, Caiming Xiong, Semih Yavuz, Yingbo Zhou

Viaarxiv icon

Unlocking Anticipatory Text Generation: A Constrained Approach for Faithful Decoding with Large Language Models

Dec 11, 2023
Lifu Tu, Semih Yavuz, Jin Qu, Jiacheng Xu, Rui Meng, Caiming Xiong, Yingbo Zhou

Viaarxiv icon

DIVKNOWQA: Assessing the Reasoning Ability of LLMs via Open-Domain Question Answering over Knowledge Base and Text

Oct 31, 2023
Wenting Zhao, Ye Liu, Tong Niu, Yao Wan, Philip S. Yu, Shafiq Joty, Yingbo Zhou, Semih Yavuz

Viaarxiv icon

WaveAttack: Asymmetric Frequency Obfuscation-based Backdoor Attacks Against Deep Neural Networks

Oct 19, 2023
Jun Xia, Zhihao Yue, Yingbo Zhou, Zhiwei Ling, Xian Wei, Mingsong Chen

Viaarxiv icon

L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models

Oct 02, 2023
Ansong Ni, Pengcheng Yin, Yilun Zhao, Martin Riddell, Troy Feng, Rui Shen, Stephen Yin, Ye Liu, Semih Yavuz, Caiming Xiong, Shafiq Joty, Yingbo Zhou, Dragomir Radev, Arman Cohan

Figure 1 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 2 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 3 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 4 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Viaarxiv icon

Investigating Answerability of LLMs for Long-Form Question Answering

Sep 15, 2023
Meghana Moorthy Bhat, Rui Meng, Ye Liu, Yingbo Zhou, Semih Yavuz

Figure 1 for Investigating Answerability of LLMs for Long-Form Question Answering
Figure 2 for Investigating Answerability of LLMs for Long-Form Question Answering
Figure 3 for Investigating Answerability of LLMs for Long-Form Question Answering
Figure 4 for Investigating Answerability of LLMs for Long-Form Question Answering
Viaarxiv icon

XGen-7B Technical Report

Sep 07, 2023
Erik Nijkamp, Tian Xie, Hiroaki Hayashi, Bo Pang, Congying Xia, Chen Xing, Jesse Vig, Semih Yavuz, Philippe Laban, Ben Krause, Senthil Purushwalkam, Tong Niu, Wojciech Kryściński, Lidiya Murakhovs'ka, Prafulla Kumar Choubey, Alex Fabbri, Ye Liu, Rui Meng, Lifu Tu, Meghana Bhat, Chien-Sheng Wu, Silvio Savarese, Yingbo Zhou, Shafiq Joty, Caiming Xiong

Figure 1 for XGen-7B Technical Report
Figure 2 for XGen-7B Technical Report
Figure 3 for XGen-7B Technical Report
Figure 4 for XGen-7B Technical Report
Viaarxiv icon

Exploring the Integration Strategies of Retriever and Large Language Models

Aug 24, 2023
Ye Liu, Semih Yavuz, Rui Meng, Meghana Moorthy, Shafiq Joty, Caiming Xiong, Yingbo Zhou

Figure 1 for Exploring the Integration Strategies of Retriever and Large Language Models
Figure 2 for Exploring the Integration Strategies of Retriever and Large Language Models
Figure 3 for Exploring the Integration Strategies of Retriever and Large Language Models
Figure 4 for Exploring the Integration Strategies of Retriever and Large Language Models
Viaarxiv icon

EqGAN: Feature Equalization Fusion for Few-shot Image Generation

Jul 27, 2023
Yingbo Zhou, Zhihao Yue, Yutong Ye, Pengyu Zhang, Xian Wei, Mingsong Chen

Viaarxiv icon

UniControl: A Unified Diffusion Model for Controllable Visual Generation In the Wild

May 25, 2023
Can Qin, Shu Zhang, Ning Yu, Yihao Feng, Xinyi Yang, Yingbo Zhou, Huan Wang, Juan Carlos Niebles, Caiming Xiong, Silvio Savarese, Stefano Ermon, Yun Fu, Ran Xu

Figure 1 for UniControl: A Unified Diffusion Model for Controllable Visual Generation In the Wild
Figure 2 for UniControl: A Unified Diffusion Model for Controllable Visual Generation In the Wild
Figure 3 for UniControl: A Unified Diffusion Model for Controllable Visual Generation In the Wild
Figure 4 for UniControl: A Unified Diffusion Model for Controllable Visual Generation In the Wild
Viaarxiv icon