Alert button
Picture for Rongjie Huang

Rongjie Huang

Alert button

Real3D-Portrait: One-shot Realistic 3D Talking Portrait Synthesis

Jan 20, 2024
Zhenhui Ye, Tianyun Zhong, Yi Ren, Jiaqi Yang, Weichuang Li, Jiawei Huang, Ziyue Jiang, Jinzheng He, Rongjie Huang, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

StyleSinger: Style Transfer for Out-of-Domain Singing Voice Synthesis

Jan 02, 2024
Yu Zhang, Rongjie Huang, Ruiqi Li, JinZheng He, Yan Xia, Feiyang Chen, Xinyu Duan, Baoxing Huai, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

TransFace: Unit-Based Audio-Visual Speech Synthesizer for Talking Head Translation

Dec 23, 2023
Xize Cheng, Rongjie Huang, Linjun Li, Tao Jin, Zehan Wang, Aoxiong Yin, Minglei Li, Xinyu Duan, changpeng yang, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

StyleSinger: Style Transfer for Out-Of-Domain Singing Voice Synthesis

Dec 17, 2023
Yu Zhang, Rongjie Huang, Ruiqi Li, JinZheng He, Yan Xia, Feiyang Chen, Xinyu Duan, Baoxing Huai, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers

Dec 15, 2023
Haifeng Huang, Zehan Wang, Rongjie Huang, Luping Liu, Xize Cheng, Yang Zhao, Tao Jin, Zhou Zhao

Figure 1 for Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers
Figure 2 for Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers
Figure 3 for Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers
Figure 4 for Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers
Viaarxiv icon

UniAudio: An Audio Foundation Model Toward Universal Audio Generation

Oct 11, 2023
Dongchao Yang, Jinchuan Tian, Xu Tan, Rongjie Huang, Songxiang Liu, Xuankai Chang, Jiatong Shi, Sheng Zhao, Jiang Bian, Xixin Wu, Zhou Zhao, Shinji Watanabe, Helen Meng

Figure 1 for UniAudio: An Audio Foundation Model Toward Universal Audio Generation
Figure 2 for UniAudio: An Audio Foundation Model Toward Universal Audio Generation
Figure 3 for UniAudio: An Audio Foundation Model Toward Universal Audio Generation
Figure 4 for UniAudio: An Audio Foundation Model Toward Universal Audio Generation
Viaarxiv icon

Speech-to-Speech Translation with Discrete-Unit-Based Style Transfer

Sep 14, 2023
Yongqi Wang, Jionghao Bai, Rongjie Huang, Ruiqi Li, Zhiqing Hong, Zhou Zhao

Figure 1 for Speech-to-Speech Translation with Discrete-Unit-Based Style Transfer
Figure 2 for Speech-to-Speech Translation with Discrete-Unit-Based Style Transfer
Figure 3 for Speech-to-Speech Translation with Discrete-Unit-Based Style Transfer
Figure 4 for Speech-to-Speech Translation with Discrete-Unit-Based Style Transfer
Viaarxiv icon

Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias

Jun 06, 2023
Ziyue Jiang, Yi Ren, Zhenhui Ye, Jinglin Liu, Chen Zhang, Qian Yang, Shengpeng Ji, Rongjie Huang, Chunfeng Wang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 2 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 3 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 4 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Viaarxiv icon

Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation

Jun 04, 2023
Luping Liu, Zijian Zhang, Yi Ren, Rongjie Huang, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation
Figure 2 for Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation
Figure 3 for Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation
Figure 4 for Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation

May 30, 2023
Rongjie Huang, Chunlei Zhang, Yongqi Wang, Dongchao Yang, Luping Liu, Zhenhui Ye, Ziyue Jiang, Chao Weng, Zhou Zhao, Dong Yu

Figure 1 for Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation
Figure 2 for Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation
Figure 3 for Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation
Figure 4 for Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation
Viaarxiv icon