Alert button
Picture for Jinglin Liu

Jinglin Liu

Alert button

Real3D-Portrait: One-shot Realistic 3D Talking Portrait Synthesis

Jan 20, 2024
Zhenhui Ye, Tianyun Zhong, Yi Ren, Jiaqi Yang, Weichuang Li, Jiawei Huang, Ziyue Jiang, Jinzheng He, Rongjie Huang, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model

Aug 29, 2023
Longbin Ji, Pengfei Wei, Yi Ren, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin

Figure 1 for C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model
Figure 2 for C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model
Figure 3 for C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model
Figure 4 for C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model
Viaarxiv icon

Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts

Jul 14, 2023
Ziyue Jiang, Jinglin Liu, Yi Ren, Jinzheng He, Chen Zhang, Zhenhui Ye, Pengfei Wei, Chunfeng Wang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 2 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 3 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 4 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Viaarxiv icon

Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias

Jun 06, 2023
Ziyue Jiang, Yi Ren, Zhenhui Ye, Jinglin Liu, Chen Zhang, Qian Yang, Shengpeng Ji, Rongjie Huang, Chunfeng Wang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 2 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 3 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 4 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Viaarxiv icon

Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis

Jun 06, 2023
Zhenhui Ye, Ziyue Jiang, Yi Ren, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis
Figure 2 for Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis
Figure 3 for Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis
Figure 4 for Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis
Viaarxiv icon

Make-An-Audio 2: Temporal-Enhanced Text-to-Audio Generation

May 29, 2023
Jiawei Huang, Yi Ren, Rongjie Huang, Dongchao Yang, Zhenhui Ye, Chen Zhang, Jinglin Liu, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Make-An-Audio 2: Temporal-Enhanced Text-to-Audio Generation
Figure 2 for Make-An-Audio 2: Temporal-Enhanced Text-to-Audio Generation
Figure 3 for Make-An-Audio 2: Temporal-Enhanced Text-to-Audio Generation
Figure 4 for Make-An-Audio 2: Temporal-Enhanced Text-to-Audio Generation
Viaarxiv icon

AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation

May 24, 2023
Rongjie Huang, Huadai Liu, Xize Cheng, Yi Ren, Linjun Li, Zhenhui Ye, Jinzheng He, Lichao Zhang, Jinglin Liu, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 2 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 3 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 4 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Viaarxiv icon

AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment

May 24, 2023
Ruiqi Li, Rongjie Huang, Lichao Zhang, Jinglin Liu, Zhou Zhao

Figure 1 for AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment
Figure 2 for AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment
Figure 3 for AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment
Figure 4 for AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment
Viaarxiv icon

CLAPSpeech: Learning Prosody from Text Context with Contrastive Language-Audio Pre-training

May 18, 2023
Zhenhui Ye, Rongjie Huang, Yi Ren, Ziyue Jiang, Jinglin Liu, Jinzheng He, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for CLAPSpeech: Learning Prosody from Text Context with Contrastive Language-Audio Pre-training
Figure 2 for CLAPSpeech: Learning Prosody from Text Context with Contrastive Language-Audio Pre-training
Figure 3 for CLAPSpeech: Learning Prosody from Text Context with Contrastive Language-Audio Pre-training
Figure 4 for CLAPSpeech: Learning Prosody from Text Context with Contrastive Language-Audio Pre-training
Viaarxiv icon

RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis

May 18, 2023
Jinzheng He, Jinglin Liu, Zhenhui Ye, Rongjie Huang, Chenye Cui, Huadai Liu, Zhou Zhao

Figure 1 for RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis
Figure 2 for RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis
Figure 3 for RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis
Figure 4 for RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis
Viaarxiv icon