Alert button
Picture for Ziyue Jiang

Ziyue Jiang

Alert button

Language-Codec: Reducing the Gaps Between Discrete Codec Representation and Speech Language Models

Feb 20, 2024
Shengpeng Ji, Minghui Fang, Ziyue Jiang, Rongjie Huang, Jialung Zuo, Shulei Wang, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

MobileSpeech: A Fast and High-Fidelity Framework for Mobile Zero-Shot Text-to-Speech

Feb 14, 2024
Shengpeng Ji, Ziyue Jiang, Hanting Wang, Jialong Zuo, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

AIR-Bench: Benchmarking Large Audio-Language Models via Generative Comprehension

Feb 12, 2024
Qian Yang, Jin Xu, Wenrui Liu, Yunfei Chu, Ziyue Jiang, Xiaohuan Zhou, Yichong Leng, Yuanjun Lv, Zhou Zhao, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Zero-shot Explainable Mental Health Analysis on Social Media by incorporating Mental Scales

Feb 09, 2024
Wenyu Li, Yinuo Zhu, Xin Lin, Ming Li, Ziyue Jiang, Ziqian Zeng

Viaarxiv icon

Real3D-Portrait: One-shot Realistic 3D Talking Portrait Synthesis

Jan 20, 2024
Zhenhui Ye, Tianyun Zhong, Yi Ren, Jiaqi Yang, Weichuang Li, Jiawei Huang, Ziyue Jiang, Jinzheng He, Rongjie Huang, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

FluentEditor: Text-based Speech Editing by Considering Acoustic and Prosody Consistency

Sep 22, 2023
Rui Liu, Jiatian Xi, Ziyue Jiang, Haizhou Li

Figure 1 for FluentEditor: Text-based Speech Editing by Considering Acoustic and Prosody Consistency
Figure 2 for FluentEditor: Text-based Speech Editing by Considering Acoustic and Prosody Consistency
Figure 3 for FluentEditor: Text-based Speech Editing by Considering Acoustic and Prosody Consistency
Figure 4 for FluentEditor: Text-based Speech Editing by Considering Acoustic and Prosody Consistency
Viaarxiv icon

TextrolSpeech: A Text Style Control Speech Corpus With Codec Language Text-to-Speech Models

Aug 28, 2023
Shengpeng Ji, Jialong Zuo, Minghui Fang, Ziyue Jiang, Feiyang Chen, Xinyu Duan, Baoxing Huai, Zhou Zhao

Figure 1 for TextrolSpeech: A Text Style Control Speech Corpus With Codec Language Text-to-Speech Models
Figure 2 for TextrolSpeech: A Text Style Control Speech Corpus With Codec Language Text-to-Speech Models
Figure 3 for TextrolSpeech: A Text Style Control Speech Corpus With Codec Language Text-to-Speech Models
Figure 4 for TextrolSpeech: A Text Style Control Speech Corpus With Codec Language Text-to-Speech Models
Viaarxiv icon

Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts

Jul 14, 2023
Ziyue Jiang, Jinglin Liu, Yi Ren, Jinzheng He, Chen Zhang, Zhenhui Ye, Pengfei Wei, Chunfeng Wang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 2 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 3 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 4 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Viaarxiv icon

Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias

Jun 06, 2023
Ziyue Jiang, Yi Ren, Zhenhui Ye, Jinglin Liu, Chen Zhang, Qian Yang, Shengpeng Ji, Rongjie Huang, Chunfeng Wang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 2 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 3 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 4 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Viaarxiv icon

Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis

Jun 06, 2023
Zhenhui Ye, Ziyue Jiang, Yi Ren, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis
Figure 2 for Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis
Figure 3 for Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis
Figure 4 for Ada-TTA: Towards Adaptive High-Quality Text-to-Talking Avatar Synthesis
Viaarxiv icon