Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Benjamin Caine

To the Point: Efficient 3D Object Detection in the Range Image with Graph Convolution Kernels


Jun 25, 2021
Yuning Chai, Pei Sun, Jiquan Ngiam, Weiyue Wang, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Xiao Zhang, Dragomir Anguelov

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Transformer: A unified multi-task model for behavior prediction and planning


Jun 15, 2021
Jiquan Ngiam, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Zhengdong Zhang, Hao-Tien Lewis Chiang, Jeffrey Ling, Rebecca Roelofs, Alex Bewley, Chenxi Liu, Ashish Venugopal, David Weiss, Ben Sapp, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens


  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Interactive Motion Forecasting for Autonomous Driving : The Waymo Open Motion Dataset


Apr 20, 2021
Scott Ettinger, Shuyang Cheng, Benjamin Caine, Chenxi Liu, Hang Zhao, Sabeek Pradhan, Yuning Chai, Ben Sapp, Charles Qi, Yin Zhou, Zoey Yang, Aurelien Chouard, Pei Sun, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Alexander McCauley, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov

* 15 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-labeling for Scalable 3D Object Detection


Mar 02, 2021
Benjamin Caine, Rebecca Roelofs, Vijay Vasudevan, Jiquan Ngiam, Yuning Chai, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens


  Access Paper or Ask Questions

Streaming Object Detection for 3-D Point Clouds


May 04, 2020
Wei Han, Zhengdong Zhang, Benjamin Caine, Brandon Yang, Christoph Sprunk, Ouais Alsharif, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Improving 3D Object Detection through Progressive Population Based Augmentation


Apr 02, 2020
Shuyang Cheng, Zhaoqi Leng, Ekin Dogus Cubuk, Barret Zoph, Chunyan Bai, Jiquan Ngiam, Yang Song, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Congcong Li, Quoc V. Le, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset


Dec 18, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: An Open Dataset Benchmark


Dec 11, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

StarNet: Targeted Computation for Object Detection in Point Clouds


Aug 29, 2019
Jiquan Ngiam, Benjamin Caine, Wei Han, Brandon Yang, Yuning Chai, Pei Sun, Yin Zhou, Xi Yi, Ouais Alsharif, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens, Vijay Vasudevan


  Access Paper or Ask Questions