Alert button
Picture for Lichao Zhang

Lichao Zhang

Alert button

Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design

Nov 29, 2023
Jia Yu, Lichao Zhang, Zijie Chen, Fayu Pan, MiaoMiao Wen, Yuming Yan, Fangsheng Weng, Shuai Zhang, Lili Pan, Zhenzhong Lan

Figure 1 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 2 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 3 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 4 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Viaarxiv icon

Efficient Human-AI Coordination via Preparatory Language-based Convention

Nov 01, 2023
Cong Guan, Lichao Zhang, Chunpeng Fan, Yichen Li, Feng Chen, Lihe Li, Yunjia Tian, Lei Yuan, Yang Yu

Figure 1 for Efficient Human-AI Coordination via Preparatory Language-based Convention
Figure 2 for Efficient Human-AI Coordination via Preparatory Language-based Convention
Figure 3 for Efficient Human-AI Coordination via Preparatory Language-based Convention
Figure 4 for Efficient Human-AI Coordination via Preparatory Language-based Convention
Viaarxiv icon

Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting

Oct 12, 2023
Zijie Chen, Lichao Zhang, Fangsheng Weng, Lili Pan, Zhenzhong Lan

Figure 1 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 2 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 3 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 4 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Viaarxiv icon

DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification

Jul 19, 2023
Jiahao Xun, Shengyu Zhang, Yanting Yang, Jieming Zhu, Liqun Deng, Zhou Zhao, Zhenhua Dong, Ruiqi Li, Lichao Zhang, Fei Wu

Figure 1 for DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Figure 2 for DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Figure 3 for DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Figure 4 for DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Viaarxiv icon

AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation

May 24, 2023
Rongjie Huang, Huadai Liu, Xize Cheng, Yi Ren, Linjun Li, Zhenhui Ye, Jinzheng He, Lichao Zhang, Jinglin Liu, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 2 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 3 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 4 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Viaarxiv icon

AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment

May 24, 2023
Ruiqi Li, Rongjie Huang, Lichao Zhang, Jinglin Liu, Zhou Zhao

Figure 1 for AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment
Figure 2 for AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment
Figure 3 for AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment
Figure 4 for AlignSTS: Speech-to-Singing Conversion via Cross-Modal Alignment
Viaarxiv icon

Learning Robust Self-attention Features for Speech Emotion Recognition with Label-adaptive Mixup

May 07, 2023
Lei Kang, Lichao Zhang, Dazhi Jiang

Figure 1 for Learning Robust Self-attention Features for Speech Emotion Recognition with Label-adaptive Mixup
Figure 2 for Learning Robust Self-attention Features for Speech Emotion Recognition with Label-adaptive Mixup
Figure 3 for Learning Robust Self-attention Features for Speech Emotion Recognition with Label-adaptive Mixup
Figure 4 for Learning Robust Self-attention Features for Speech Emotion Recognition with Label-adaptive Mixup
Viaarxiv icon

TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation

May 25, 2022
Rongjie Huang, Zhou Zhao, Jinglin Liu, Huadai Liu, Yi Ren, Lichao Zhang, Jinzheng He

Figure 1 for TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation
Figure 2 for TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation
Figure 3 for TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation
Figure 4 for TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation
Viaarxiv icon