Alert button
Picture for Zhenzhong Lan

Zhenzhong Lan

Alert button

Automatic Evaluation for Mental Health Counseling using LLMs

Feb 19, 2024
Anqi Li, Yu Lu, Nirui Song, Shuai Zhang, Lizhi Ma, Zhenzhong Lan

Viaarxiv icon

Unveiling the Secrets of Engaging Conversations: Factors that Keep Users Hooked on Role-Playing Dialog Agents

Feb 18, 2024
Shuai Zhang, Yu Lu, Junwen Liu, Jia Yu, Huachuan Qiu, Yuming Yan, Zhenzhong Lan

Viaarxiv icon

WebVoyager: Building an End-to-End Web Agent with Large Multimodal Models

Jan 28, 2024
Hongliang He, Wenlin Yao, Kaixin Ma, Wenhao Yu, Yong Dai, Hongming Zhang, Zhenzhong Lan, Dong Yu

Viaarxiv icon

AgentBoard: An Analytical Evaluation Board of Multi-turn LLM Agents

Jan 24, 2024
Chang Ma, Junlei Zhang, Zhihao Zhu, Cheng Yang, Yujiu Yang, Yaohui Jin, Zhenzhong Lan, Lingpeng Kong, Junxian He

Viaarxiv icon

PsyChat: A Client-Centric Dialogue System for Mental Health Support

Dec 07, 2023
Huachuan Qiu, Anqi Li, Lizhi Ma, Zhenzhong Lan

Figure 1 for PsyChat: A Client-Centric Dialogue System for Mental Health Support
Figure 2 for PsyChat: A Client-Centric Dialogue System for Mental Health Support
Figure 3 for PsyChat: A Client-Centric Dialogue System for Mental Health Support
Figure 4 for PsyChat: A Client-Centric Dialogue System for Mental Health Support
Viaarxiv icon

Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design

Nov 29, 2023
Jia Yu, Lichao Zhang, Zijie Chen, Fayu Pan, MiaoMiao Wen, Yuming Yan, Fangsheng Weng, Shuai Zhang, Lili Pan, Zhenzhong Lan

Figure 1 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 2 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 3 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 4 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Viaarxiv icon

PsyBench: a balanced and in-depth Psychological Chinese Evaluation Benchmark for Foundation Models

Nov 17, 2023
Junlei Zhang, Hongliang He, Nirui Song, Shuyuan He, Shuai Zhang, Huachuan Qiu, Anqi Li, Lizhi Ma, Zhenzhong Lan

Figure 1 for PsyBench: a balanced and in-depth Psychological Chinese Evaluation Benchmark for Foundation Models
Figure 2 for PsyBench: a balanced and in-depth Psychological Chinese Evaluation Benchmark for Foundation Models
Figure 3 for PsyBench: a balanced and in-depth Psychological Chinese Evaluation Benchmark for Foundation Models
Figure 4 for PsyBench: a balanced and in-depth Psychological Chinese Evaluation Benchmark for Foundation Models
Viaarxiv icon

Dynamics of Instruction Tuning: Each Ability of Large Language Models Has Its Own Growth Pace

Oct 30, 2023
Chiyu Song, Zhanchao Zhou, Jianhao Yan, Yuejiao Fei, Zhenzhong Lan, Yue Zhang

Viaarxiv icon

Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting

Oct 12, 2023
Zijie Chen, Lichao Zhang, Fangsheng Weng, Lili Pan, Zhenzhong Lan

Figure 1 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 2 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 3 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 4 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Viaarxiv icon