Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhenzhong Lan

Dynamic Resolution Network


Jun 05, 2021
Mingjian Zhu, Kai Han, Enhua Wu, Qiulin Zhang, Ying Nie, Zhenzhong Lan, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Global-Selector: A New Benchmark Dataset and Model Architecture for Multi-turn Response Selection


Jun 02, 2021
Chiyu Song, Hongliang He, Huachuan Qiu, Haofei Yu, Zhenzhong Lan


  Access Paper or Ask Questions

Do Transformer Modifications Transfer Across Implementations and Applications?


Feb 23, 2021
Sharan Narang, Hyung Won Chung, Yi Tay, William Fedus, Thibault Fevry, Michael Matena, Karishma Malkan, Noah Fiedel, Noam Shazeer, Zhenzhong Lan, Yanqi Zhou, Wei Li, Nan Ding, Jake Marcus, Adam Roberts, Colin Raffel


  Access Paper or Ask Questions

Memformer: The Memory-Augmented Transformer


Oct 14, 2020
Qingyang Wu, Zhenzhong Lan, Jing Gu, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Attention that does not Explain Away


Sep 29, 2020
Nan Ding, Xinjie Fan, Zhenzhong Lan, Dale Schuurmans, Radu Soricut


  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Talking-Heads Attention


Mar 05, 2020
Noam Shazeer, Zhenzhong Lan, Youlong Cheng, Nan Ding, Le Hou


  Access Paper or Ask Questions

ALBERT: A Lite BERT for Self-supervised Learning of Language Representations


Oct 30, 2019
Zhenzhong Lan, Mingda Chen, Sebastian Goodman, Kevin Gimpel, Piyush Sharma, Radu Soricut


  Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Pretraining for Abstractive Summarization


Sep 23, 2019
Sebastian Goodman, Zhenzhong Lan, Radu Soricut


  Access Paper or Ask Questions

Hidden Two-Stream Convolutional Networks for Action Recognition


Oct 30, 2018
Yi Zhu, Zhenzhong Lan, Shawn Newsam, Alexander G. Hauptmann

* Accepted at ACCV 2018, camera ready. Code available at https://github.com/bryanyzhu/Hidden-Two-Stream 

  Access Paper or Ask Questions

Video Representation Learning and Latent Concept Mining for Large-scale Multi-label Video Classification


Jul 25, 2017
Po-Yao Huang, Ye Yuan, Zhenzhong Lan, Lu Jiang, Alexander G. Hauptmann


  Access Paper or Ask Questions

Guided Optical Flow Learning


Jul 01, 2017
Yi Zhu, Zhenzhong Lan, Shawn Newsam, Alexander G. Hauptmann

* CVPR17 Workshop. Code available at https://github.com/bryanyzhu/GuidedNet 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Local Video Feature for Action Recognition


Jan 28, 2017
Zhenzhong Lan, Yi Zhu, Alexander G. Hauptmann


  Access Paper or Ask Questions

Strategies for Searching Video Content with Text Queries or Video Examples


Jun 17, 2016
Shoou-I Yu, Yi Yang, Zhongwen Xu, Shicheng Xu, Deyu Meng, Zexi Mao, Zhigang Ma, Ming Lin, Xuanchong Li, Huan Li, Zhenzhong Lan, Lu Jiang, Alexander G. Hauptmann, Chuang Gan, Xingzhong Du, Xiaojun Chang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Human Activity Recognition Through Ranking and Re-ranking


Dec 11, 2015
Zhenzhong Lan, Shoou-I Yu, Alexander G. Hauptmann


  Access Paper or Ask Questions

Handcrafted Local Features are Convolutional Neural Networks


Nov 19, 2015
Zhenzhong Lan, Shoou-I Yu, Ming Lin, Bhiksha Raj, Alexander G. Hauptmann


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Spatial Pyramid Matching: Space-time Extended Descriptor for Action Recognition


Oct 15, 2015
Zhenzhong Lan, Alexander G. Hauptmann


  Access Paper or Ask Questions

The Best of Both Worlds: Combining Data-independent and Data-driven Approaches for Action Recognition


May 17, 2015
Zhenzhong Lan, Dezhong Yao, Ming Lin, Shoou-I Yu, Alexander Hauptmann


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Gaussian Pyramid: Multi-skip Feature Stacking for Action Recognition


Apr 19, 2015
Zhenzhong Lan, Ming Lin, Xuanchong Li, Alexander G. Hauptmann, Bhiksha Raj


  Access Paper or Ask Questions

Training Binary Multilayer Neural Networks for Image Classification using Expectation Backpropagation


Mar 22, 2015
Zhiyong Cheng, Daniel Soudry, Zexi Mao, Zhenzhong Lan

* 8 pages with 1 figures and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Long-short Term Motion Feature for Action Classification and Retrieval


Feb 13, 2015
Zhenzhong Lan, Xuanchong Li, Ming Lin, Alexander G. Hauptmann

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1411.6660 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Extension of Scale Pyramid and Spatial Pyramid Matching for Action Recognition


Aug 29, 2014
Zhenzhong Lan, Xuanchong Li, Alexandar G. Hauptmann


  Access Paper or Ask Questions