Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
LandmarkGAN: Synthesizing Faces from Landmarks

Oct 31, 2020
Pu Sun, Yuezun Li, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Local Attack: Generating Local Adversarial Examples for Object Detectors

Oct 27, 2020
Quanyu Liao, Xin Wang, Bin Kong, Siwei Lyu, Youbing Yin, Qi Song, Xi Wu

* Published in: 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) 

  Access Paper or Ask Questions

Exposing GAN-generated Faces Using Inconsistent Corneal Specular Highlights

Oct 12, 2020
Shu Hu, Yuezun Li, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Learning by Minimizing the Sum of Ranked Range

Oct 05, 2020
Shu Hu, Yiming Ying, Xin Wang, Siwei Lyu

* Accepted by Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

MagGAN: High-Resolution Face Attribute Editing with Mask-Guided Generative Adversarial Network

Oct 03, 2020
Yi Wei, Zhe Gan, Wenbo Li, Siwei Lyu, Ming-Ching Chang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Pengchuan Zhang

* published at ACCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cascade Graph Neural Networks for RGB-D Salient Object Detection

Aug 07, 2020
Ao Luo, Xin Li, Fan Yang, Zhicheng Jiao, Hong Cheng, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

DeepFake Detection: Current Challenges and Next Steps

Mar 11, 2020
Siwei Lyu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.12962 

  Access Paper or Ask Questions

Category-wise Attack: Transferable Adversarial Examples for Anchor Free Object Detection

Feb 10, 2020
Quanyu Liao, Xin Wang, Bin Kong, Siwei Lyu, Youbing Yin, Qi Song, Xi Wu


  Access Paper or Ask Questions

Domain Embedded Multi-model Generative Adversarial Networks for Image-based Face Inpainting

Feb 05, 2020
Xian Zhang, Xin Wang, Bin Kong, Youbing Yin, Qi Song, Siwei Lyu, Jiancheng Lv, Canghong Shi, Xiaojie Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantic Neural Tree for Human Parsing

Dec 20, 2019
Ruyi Ji, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Yanjun Wu, Chen Zhao, Feiyue Huang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Drone-based Joint Density Map Estimation, Localization and Tracking with Space-Time Multi-Scale Attention Network

Dec 04, 2019
Longyin Wen, Dawei Du, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Qilong Wang, Liefeng Bo, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Portrait Segmentation with extremely light-weight network

Nov 03, 2019
Yuezun Li, Ao Luo, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Light-weight Portrait Segmentation

Oct 19, 2019
Yuezun Li, Ao Luo, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Celeb-DF: A New Dataset for DeepFake Forensics

Oct 02, 2019
Yuezun Li, Xin Yang, Pu Sun, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Guided Attention Network for Object Detection and Counting on Drones

Sep 25, 2019
Yuanqiang Cai, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Weiqiang Wang, Yanjun Wu, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Hiding Faces in Plain Sight: Disrupting AI Face Synthesis with Adversarial Perturbations

Jun 21, 2019
Yuezun Li, Xin Yang, Baoyuan Wu, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Scale Invariant Fully Convolutional Network: Detecting Hands Efficiently

Jun 11, 2019
Dan Liu, Dawei Du, Libo Zhang, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Feiyue Huang, Siwei Lyu

* Accepted to AAAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Data Priming Network for Automatic Check-Out

Apr 10, 2019
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Qi Tian, Longyin Wen, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Exposing GAN-synthesized Faces Using Landmark Locations

Mar 30, 2019
Xin Yang, Yuezun Li, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Object-driven Text-to-Image Synthesis via Adversarial Training

Feb 27, 2019
Wenbo Li, Pengchuan Zhang, Lei Zhang, Qiuyuan Huang, Xiaodong He, Siwei Lyu, Jianfeng Gao

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

De-identification without losing faces

Feb 12, 2019
Yuezun Li, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Residual Attention based Network for Hand Bone Age Assessment

Dec 21, 2018
Eric Wu, Bin Kong, Xin Wang, Junjie Bai, Yi Lu, Feng Gao, Shaoting Zhang, Kunlin Cao, Qi Song, Siwei Lyu, Youbing Yin


  Access Paper or Ask Questions

Learning Non-Uniform Hypergraph for Multi-Object Tracking

Dec 10, 2018
Longyin Wen, Dawei Du, Shengkun Li, Xiao Bian, Siwei Lyu

* 11 pages, 4 figures, accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Evolvement Constrained Adversarial Learning for Video Style Transfer

Nov 06, 2018
Wenbo Li, Longyin Wen, Xiao Bian, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Exposing Deep Fakes Using Inconsistent Head Poses

Nov 01, 2018
Xin Yang, Yuezun Li, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Exposing DeepFake Videos By Detecting Face Warping Artifacts

Nov 01, 2018
Yuezun Li, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Attacking Object Detectors via Imperceptible Patches on Background

Sep 16, 2018
Yuezun Li, Xian Bian, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions