Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Wei

Meta-CPR: Generalize to Unseen Large Number of Agents with Communication Pattern Recognition Module


Dec 15, 2021
Wei-Cheng Tseng, Wei Wei, Da-Chen Juan, Min Sun


  Access Paper or Ask Questions

Bridge the Gap Between CV and NLP! A Gradient-based Textual Adversarial Attack Framework


Nov 16, 2021
Lifan Yuan, Yichi Zhang, Yangyi Chen, Wei Wei

* Work on progress 

  Access Paper or Ask Questions

RATE: Overcoming Noise and Sparsity of Textual Features in Real-Time Location Estimation


Nov 12, 2021
Yu Zhang, Wei Wei, Binxuan Huang, Kathleen M. Carley, Yan Zhang

* 4 pages; Accepted to CIKM 2017; Some typos fixed 

  Access Paper or Ask Questions

Geometry-Entangled Visual Semantic Transformer for Image Captioning


Sep 29, 2021
Ling Cheng, Wei Wei, Feida Zhu, Yong Liu, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Entity Typing in Knowledge Graphs


Sep 16, 2021
Weiran Pan, Wei Wei, Xian-Ling Mao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-granularity Textual Adversarial Attack with Behavior Cloning


Sep 09, 2021
Yangyi Chen, Jin Su, Wei Wei

* Accepted by the main conference of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Network with Multi-view Representation Learning


Aug 31, 2021
Zezhi Shao, Yongjun Xu, Wei Wei, Fei Wang, Zhao Zhang, Feida Zhu


  Access Paper or Ask Questions

A Graph Data Augmentation Strategy with Entropy Preserving


Jul 13, 2021
Xue Liu, Dan Sun, Wei Wei


  Access Paper or Ask Questions

Locality Relationship Constrained Multi-view Clustering Framework


Jul 11, 2021
Xiangzhu Meng, Wei Wei, Wenzhe Liu


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Multi-modal Aerial View Object Classification Challenge


Jul 02, 2021
Jerrick Liu, Nathan Inkawhich, Oliver Nina, Radu Timofte, Sahil Jain, Bob Lee, Yuru Duan, Wei Wei, Lei Zhang, Songzheng Xu, Yuxuan Sun, Jiaqi Tang, Xueli Geng, Mengru Ma, Gongzhe Li, Xueli Geng, Huanqia Cai, Chengxue Cai, Sol Cummings, Casian Miron, Alexandru Pasarica, Cheng-Yen Yang, Hung-Min Hsu, Jiarui Cai, Jie Mei, Chia-Ying Yeh, Jenq-Neng Hwang, Michael Xin, Zhongkai Shangguan, Zihe Zheng, Xu Yifei, Lehan Yang, Kele Xu, Min Feng

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2021, 588-595 
* 10 pages, 1 figure. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Global Context Enhanced Graph Neural Networks for Session-based Recommendation


Jun 09, 2021
Ziyang Wang, Wei Wei, Gao Cong, Xiao-Li Li, Xian-Ling Mao, Minghui Qiu

* SIGIR 2020 
* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.10173 

  Access Paper or Ask Questions

Emotion-aware Chat Machine: Automatic Emotional Response Generation for Human-like Emotional Interaction


Jun 06, 2021
Wei Wei, Jiayi Liu, Xianling Mao, Guibing Guo, Feida Zhu, Pan Zhou, Yuchong Hu

* Accepted at CIKM 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.07432 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Global Contextual Information for Document-level Named Entity Recognition


Jun 02, 2021
Zanbo Wang, Wei Wei, Xianling Mao, Shanshan Feng, Pan Zhou, Zhiyong He, Sheng Jiang

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GPR: Grasp Pose Refinement Network for Cluttered Scenes


May 18, 2021
Wei Wei, Yongkang Luo, Fuyu Li, Guangyun Xu, Jun Zhong, Wanyi Li, Peng Wang

* 7 pages, accepted to ICRA2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Attention Residual Network for Automatic Diagnosis of COVID-19


May 14, 2021
Jun Shi, Huite Yi, Xiaoyu Hao, Hong An, Wei Wei


  Access Paper or Ask Questions

A Student-Teacher Architecture for Dialog Domain Adaptation under the Meta-Learning Setting


Apr 06, 2021
Kun Qian, Wei Wei, Zhou Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Research of Damped Newton Stochastic Gradient Descent Method for Neural Network Training


Mar 31, 2021
Jingcheng Zhou, Wei Wei, Zhiming Zheng

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Visual Attractiveness: Physically Plausible Single Image HDR Reconstruction for Spherical Panoramas


Mar 24, 2021
Wei Wei, Li Guan, Yue Liu, Hao Kang, Haoxiang Li, Ying Wu, Gang Hua


  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding


Mar 22, 2021
Daizong Liu, Xiaoye Qu, Jianfeng Dong, Pan Zhou, Yu Cheng, Wei Wei, Zichuan Xu, Yulai Xie

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Heart-Failure Patients EHR Clinical Features via SHAP Interpretation of Tree-Based Machine Learning Model Predictions


Mar 20, 2021
Shuyu Lu, Ruoyu Chen, Wei Wei, Xinghua Lu

* Submitted to AMIA 2021 Annual Symposium 

  Access Paper or Ask Questions

MetaView: Few-shot Active Object Recognition


Mar 07, 2021
Wei Wei, Haonan Yu, Haichao Zhang, Wei Xu, Ying Wu


  Access Paper or Ask Questions

A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows


Mar 03, 2021
Zhengzhong Liu, Guanxiong Ding, Avinash Bukkittu, Mansi Gupta, Pengzhi Gao, Atif Ahmed, Shikun Zhang, Xin Gao, Swapnil Singhavi, Linwei Li, Wei Wei, Zecong Hu, Haoran Shi, Xiaodan Liang, Teruko Mitamura, Eric P. Xing, Zhiting Hu

* 8 pages, 4 figures, EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Automatic Evaluation of Dialog Systems: A Model-Free Off-Policy Evaluation Approach


Feb 28, 2021
Haoming Jiang, Bo Dai, Mengjiao Yang, Tuo Zhao, Wei Wei


  Access Paper or Ask Questions

Graph Classification Based on Skeleton and Component Features


Feb 02, 2021
Xue Liu, Wei Wei, Xiangnan Feng, Xiaobo Cao, Dan Sun

* 25 pages, 7 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning of Reconstructed Graphs Using Random Walk Graph Convolutional Network


Jan 02, 2021
Xing Li, Wei Wei, Xiangnan Feng, Zhiming Zheng

* 8 pages, 3 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2007.15838 

  Access Paper or Ask Questions

A Robust and Domain-Adaptive Approach for Low-Resource Named Entity Recognition


Jan 02, 2021
Houjin Yu, Xian-Ling Mao, Zewen Chi, Wei Wei, Heyan Huang

* 2020 IEEE International Conference on Knowledge Graph (ICKG) (pp. 297-304)- 
* Best Student Paper of 2020 IEEE International Conference on Knowledge Graph (ICKG) 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual Temperature for Language Modeling


Dec 25, 2020
Pei-Hsin Wang, Sheng-Iou Hsieh, Shih-Chieh Chang, Yu-Ting Chen, Jia-Yu Pan, Wei Wei, Da-Chang Juan


  Access Paper or Ask Questions