Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Wei

A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows


Mar 03, 2021
Zhengzhong Liu, Guanxiong Ding, Avinash Bukkittu, Mansi Gupta, Pengzhi Gao, Atif Ahmed, Shikun Zhang, Xin Gao, Swapnil Singhavi, Linwei Li, Wei Wei, Zecong Hu, Haoran Shi, Xiaodan Liang, Teruko Mitamura, Eric P. Xing, Zhiting Hu

* 8 pages, 4 figures, EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Automatic Evaluation of Dialog Systems: A Model-Free Off-Policy Evaluation Approach


Feb 28, 2021
Haoming Jiang, Bo Dai, Mengjiao Yang, Tuo Zhao, Wei Wei


  Access Paper or Ask Questions

Graph Classification Based on Skeleton and Component Features


Feb 02, 2021
Xue Liu, Wei Wei, Xiangnan Feng, Xiaobo Cao, Dan Sun

* 25 pages, 7 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning of Reconstructed Graphs Using Random Walk Graph Convolutional Network


Jan 02, 2021
Xing Li, Wei Wei, Xiangnan Feng, Zhiming Zheng

* 8 pages, 3 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2007.15838 

  Access Paper or Ask Questions

A Robust and Domain-Adaptive Approach for Low-Resource Named Entity Recognition


Jan 02, 2021
Houjin Yu, Xian-Ling Mao, Zewen Chi, Wei Wei, Heyan Huang

* 2020 IEEE International Conference on Knowledge Graph (ICKG) (pp. 297-304)- 
* Best Student Paper of 2020 IEEE International Conference on Knowledge Graph (ICKG) 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual Temperature for Language Modeling


Dec 25, 2020
Pei-Hsin Wang, Sheng-Iou Hsieh, Shih-Chieh Chang, Yu-Ting Chen, Jia-Yu Pan, Wei Wei, Da-Chang Juan


  Access Paper or Ask Questions

Self-attention Comparison Module for Boosting Performance on Retrieval-based Open-Domain Dialog Systems


Dec 21, 2020
Tian Lan, Xian-Ling Mao, Zhipeng Zhao, Wei Wei, Heyan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Ultra-Fast, Low-Storage, Highly Effective Coarse-grained Selection in Retrieval-based Chatbot by Using Deep Semantic Hashing


Dec 18, 2020
Tian Lan, Xian-Ling Mao, Xiaoyan Gao, Wei Wei, Heyan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Confluence of Artificial Intelligence and High Performance Computing for Accelerated, Scalable and Reproducible Gravitational Wave Detection


Dec 15, 2020
E. A. Huerta, Asad Khan, Xiaobo Huang, Minyang Tian, Maksim Levental, Ryan Chard, Wei Wei, Maeve Heflin, Daniel S. Katz, Volodymyr Kindratenko, Dawei Mu, Ben Blaiszik, Ian Foster

* 17 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Graph Neural Network based Mask Reconstruction for Video Object Segmentation


Dec 10, 2020
Daizong Liu, Shuangjie Xu, Xiao-Yang Liu, Zichuan Xu, Wei Wei, Pan Zhou

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Alternating Optimization for Blind Hyperspectral Imagery Super-resolution


Dec 03, 2020
Jiangtao Nie, Lei Zhang, Wei Wei, Zhiqiang Lang, Yanning Zhang

* 14 page, 13 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Generating Deep Attentive Metric for Few-shot Classification


Dec 03, 2020
Lei Zhang, Fei Zhou, Wei Wei, Yanning Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Target Guided Emotion Aware Chat Machine


Nov 15, 2020
Wei Wei, Jiayi Liu, Xianling Mao, Guibin Guo, Feida Zhu, Pan Zhou, Yuchong Hu, Shanshan Feng


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Recent Advances in Sequence Labeling from Deep Learning Models


Nov 13, 2020
Zhiyong He, Zanbo Wang, Wei Wei, Shanshan Feng, Xianling Mao, Sheng Jiang

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Cross-modal Proxy Hashing


Nov 06, 2020
Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Rongxin Tu, Wei Wei, Heyan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Kernel Supervised Hashing for Node Classification in Structural Networks


Oct 26, 2020
Jia-Nan Guo, Xian-Ling Mao, Shu-Yang Lin, Wei Wei, Heyan Huang

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Which Kind Is Better in Open-domain Multi-turn Dialog,Hierarchical or Non-hierarchical Models? An Empirical Study


Aug 07, 2020
Tian Lan, Xian-Ling Mao, Wei Wei, Heyan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning of Graphs Using Graph Convolutional Multilayer Networks Based on Motifs


Jul 31, 2020
Xing Li, Wei Wei, Xiangnan Feng, Xue Liu, Zhiming Zheng

* 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Remix: Rebalanced Mixup


Jul 08, 2020
Hsin-Ping Chou, Shih-Chieh Chang, Jia-Yu Pan, Wei Wei, Da-Cheng Juan

* 14 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Calibrated BatchNorm: Improving Robustness Against Noisy Weights in Neural Networks


Jul 07, 2020
Li-Huang Tsai, Shih-Chieh Chang, Yu-Ting Chen, Jia-Yu Pan, Wei Wei, Da-Cheng Juan

* 6 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid Natural Language Generation System Integrating Rules and Deep Learning Algorithms


Jun 17, 2020
Wei Wei, Bei Zhou, Georgios Leontidis

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Ball k-means


May 02, 2020
Shuyin Xia, Daowan Peng, Deyu Meng, Changqing Zhang, Guoyin Wang, Zizhong Chen, Wei Wei


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Injection of Knowledge into Dialogue Generation via Language Models


Apr 30, 2020
Yi-Lin Tuan, Wei Wei, William Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

PONE: A Novel Automatic Evaluation Metric for Open-Domain Generative Dialogue Systems


Apr 06, 2020
Tian Lan, Xian-Ling Mao, Wei Wei, Xiaoyan Gao, Heyan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Crowd Counting via Hierarchical Scale Recalibration Network


Mar 07, 2020
Zhikang Zou, Yifan Liu, Shuangjie Xu, Wei Wei, Shiping Wen, Pan Zhou

* Accepted by ECAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Graph Correlation Learning for Disease Diagnosis with Incomplete Labels


Feb 28, 2020
Daizong Liu, Shuangjie Xu, Pan Zhou, Kun He, Wei Wei, Zichuan Xu

* Because of the novel coronavirus (2019-nCoV) in Wuhan, China, we can not get the codes in the locked lab. Some authors do not agree to submit. We will re-submit it once we get our codes 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Top-k Operator with Optimal Transport


Feb 18, 2020
Yujia Xie, Hanjun Dai, Minshuo Chen, Bo Dai, Tuo Zhao, Hongyuan Zha, Wei Wei, Tomas Pfister


  Access Paper or Ask Questions

Calorimetry with Deep Learning: Particle Simulation and Reconstruction for Collider Physics


Jan 08, 2020
Dawit Belayneh, Federico Carminati, Amir Farbin, Benjamin Hooberman, Gulrukh Khattak, Miaoyuan Liu, Junze Liu, Dominick Olivito, Vitória Barin Pacela, Maurizio Pierini, Alexander Schwing, Maria Spiropulu, Sofia Vallecorsa, Jean-Roch Vlimant, Wei Wei, Matt Zhang

* 26 pages, 38 figures. Corrected typos and added additional references in v2. Extended Acknowledgements section in v3 

  Access Paper or Ask Questions