Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiliang Xu

DFGC 2021: A DeepFake Game Competition


Jun 02, 2021
Bo Peng, Hongxing Fan, Wei Wang, Jing Dong, Yuezun Li, Siwei Lyu, Qi Li, Zhenan Sun, Han Chen, Baoying Chen, Yanjie Hu, Shenghai Luo, Junrui Huang, Yutong Yao, Boyuan Liu, Hefei Ling, Guosheng Zhang, Zhiliang Xu, Changtao Miao, Changlei Lu, Shan He, Xiaoyan Wu, Wanyi Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild


Feb 23, 2021
Zhiliang Xu, Xiyu Yu, Zhibin Hong, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Xiang Bai

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Time-Dependent Partial Differential Equation


Sep 08, 2020
Yihao Hu, Tong Zhao, Zhiliang Xu, Lizhen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Semantically Multi-modal Image Synthesis


Apr 02, 2020
Zhen Zhu, Zhiliang Xu, Ansheng You, Xiang Bai

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semantically Mutil-modal Image Synthesis


Mar 28, 2020
Zhen Zhu, Zhiliang Xu, Ansheng You, Xiang Bai

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions