Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Siyuan Wang

TCIC: Theme Concepts Learning Cross Language and Vision for Image Captioning


Jun 21, 2021
Zhihao Fan, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Ruize Wang, Zejun Li, Haijun Shan, Xuanjing Huang

* IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Logic-Driven Context Extension and Data Augmentation for Logical Reasoning of Text


May 08, 2021
Siyuan Wang, Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Daxin Jiang, Ming Zhou, Nan Duan

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text


Apr 15, 2021
Wanjun Zhong, Siyuan Wang, Duyu Tang, Zenan Xu, Daya Guo, Jiahai Wang, Jian Yin, Ming Zhou, Nan Duan

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Mask Attention Networks: Rethinking and Strengthen Transformer


Mar 25, 2021
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Jian Jiao, Nan Duan, Ruofei Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted as a long paper to NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

An Enhanced Knowledge Injection Model for Commonsense Generation


Dec 01, 2020
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Yameng Huang, Jian Jiao, Xuanjing Huang, Nan Duan, Ruofei Zhang

* Accepted to COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Denoising Auto-encoding Priors in Undecimated Wavelet Domain for MR Image Reconstruction


Sep 04, 2019
Siyuan Wang, Junjie Lv, Yuanyuan Hu, Dong Liang, Minghui Zhang, Qiegen Liu

* 10 pages, 11 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions