Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Nicholas Jing Yuan

Denoising Distantly Supervised Named Entity Recognition via a Hypergeometric Probabilistic Model


Jun 17, 2021
Wenkai Zhang, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun, Huidan Liu, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan

* Accepted to AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models


Jun 03, 2021
Junyi Li, Tianyi Tang, Wayne Xin Zhao, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

* Accepted to ACL 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

An In-depth Study on Internal Structure of Chinese Words


Jun 01, 2021
Chen Gong, Saihao Huang, Houquan Zhou, Zhenghua Li, Min Zhang, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-based Review Generation by Coherence Enhanced Text Planning


May 09, 2021
Junyi Li, Wayne Xin Zhao, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

* Accepted by SIGIR 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Read, Retrospect, Select: An MRC Framework to Short Text Entity Linking


Jan 07, 2021
Yingjie Gu, Xiaoye Qu, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan, Xiaolin Gui

* Accepted at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Enhanced Personalized Review Generation with Capsule Graph Neural Network


Oct 04, 2020
Junyi Li, Siqing Li, Wayne Xin Zhao, Gaole He, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

* Accepted by CIKM 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Aware Multi-Branch Relation Networks for Spatio-Temporal Video Grounding


Aug 22, 2020
Zhu Zhang, Zhou Zhao, Zhijie Lin, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Graph Contextualized Knowledge into Pre-trained Language Models


Dec 03, 2019
Bin He, Di Zhou, Jinghui Xiao, Xin jiang, Qun Liu, Nicholas Jing Yuan, Tong Xu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions