Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mi Zhang

Automatic Tuning of Federated Learning Hyper-Parameters from System Perspective


Oct 06, 2021
Huanle Zhang, Mi Zhang, Xin Liu, Prasant Mohapatra, Michael DeLucia


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Feature and Metric Learning for Relation Extraction


Jul 28, 2021
Mi Zhang, Tieyun Qian


  Access Paper or Ask Questions

A Field Guide to Federated Optimization


Jul 14, 2021
Jianyu Wang, Zachary Charles, Zheng Xu, Gauri Joshi, H. Brendan McMahan, Blaise Aguera y Arcas, Maruan Al-Shedivat, Galen Andrew, Salman Avestimehr, Katharine Daly, Deepesh Data, Suhas Diggavi, Hubert Eichner, Advait Gadhikar, Zachary Garrett, Antonious M. Girgis, Filip Hanzely, Andrew Hard, Chaoyang He, Samuel Horvath, Zhouyuan Huo, Alex Ingerman, Martin Jaggi, Tara Javidi, Peter Kairouz, Satyen Kale, Sai Praneeth Karimireddy, Jakub Konecny, Sanmi Koyejo, Tian Li, Luyang Liu, Mehryar Mohri, Hang Qi, Sashank J. Reddi, Peter Richtarik, Karan Singhal, Virginia Smith, Mahdi Soltanolkotabi, Weikang Song, Ananda Theertha Suresh, Sebastian U. Stich, Ameet Talwalkar, Hongyi Wang, Blake Woodworth, Shanshan Wu, Felix X. Yu, Honglin Yuan, Manzil Zaheer, Mi Zhang, Tong Zhang, Chunxiang Zheng, Chen Zhu, Wennan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

CATE: Computation-aware Neural Architecture Encoding with Transformers


Feb 14, 2021
Shen Yan, Kaiqiang Song, Fei Liu, Mi Zhang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Theory-Oriented Deep Leakage from Gradients via Linear Equation Solver


Oct 26, 2020
Xudong Pan, Mi Zhang, Yifan Yan, Jiaming Zhu, Min Yang

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning in the Era of Edge Computing: Challenges and Opportunities


Oct 17, 2020
Mi Zhang, Faen Zhang, Nicholas D. Lane, Yuanchao Shu, Xiao Zeng, Biyi Fang, Shen Yan, Hui Xu


  Access Paper or Ask Questions

FedML: A Research Library and Benchmark for Federated Machine Learning


Jul 27, 2020
Chaoyang He, Songze Li, Jinhyun So, Mi Zhang, Hongyi Wang, Xiaoyang Wang, Praneeth Vepakomma, Abhishek Singh, Hang Qiu, Li Shen, Peilin Zhao, Yan Kang, Yang Liu, Ramesh Raskar, Qiang Yang, Murali Annavaram, Salman Avestimehr

* We maintain the source code, documents, and user community at https://fedml.ai 

  Access Paper or Ask Questions

Dance Revolution: Long Sequence Dance Generation with Music via Curriculum Learning


Jun 14, 2020
Ruozi Huang, Huang Hu, Wei Wu, Kei Sawada, Mi Zhang

* Submitted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Does Unsupervised Architecture Representation Learning Help Neural Architecture Search?


Jun 12, 2020
Shen Yan, Yu Zheng, Wei Ao, Xiao Zeng, Mi Zhang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer learning in large-scale ocean bottom seismic wavefield reconstruction


Apr 15, 2020
Mi Zhang, Ali Siahkoohi, Felix J. Herrmann


  Access Paper or Ask Questions

A closer look at network resolution for efficient network design


Sep 27, 2019
Taojiannan Yang, Sijie Zhu, Shen Yan, Mi Zhang, Andrew Willis, Chen Chen


  Access Paper or Ask Questions

HM-NAS: Efficient Neural Architecture Search via Hierarchical Masking


Sep 07, 2019
Shen Yan, Biyi Fang, Faen Zhang, Yu Zheng, Xiao Zeng, Hui Xu, Mi Zhang

* 9 pages, 6 figures, 6 tables. Nominated for ICCV 2019 Neural Architects Workshop Best Paper Award 

  Access Paper or Ask Questions

How Sequence-to-Sequence Models Perceive Language Styles?


Aug 16, 2019
Ruozi Huang, Mi Zhang, Xudong Pan, Beina Sheng

* 12pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NestDNN: Resource-Aware Multi-Tenant On-Device Deep Learning for Continuous Mobile Vision


Oct 23, 2018
Biyi Fang, Xiao Zeng, Mi Zhang

* Fang, Biyi, Xiao Zeng, and Mi Zhang. "NestDNN: Resource-Aware Multi-Tenant On-Device Deep Learning for Continuous Mobile Vision." Proceedings of the 24th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. ACM, 2018 
* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

DeepASL: Enabling Ubiquitous and Non-Intrusive Word and Sentence-Level Sign Language Translation


Oct 18, 2018
Biyi Fang, Jillian Co, Mi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Theoretical Analysis of Image-to-Image Translation with Adversarial Learning


Jun 19, 2018
Xudong Pan, Mi Zhang, Daizong Ding

* will appear in ICML2018 

  Access Paper or Ask Questions