Alert button
Picture for Ying Zhang

Ying Zhang

Alert button

Exploring the Impact of In-Browser Deep Learning Inference on Quality of User Experience and Performance

Feb 08, 2024
Qipeng Wang, Shiqi Jiang, Zhenpeng Chen, Xu Cao, Yuanchun Li, Aoyu Li, Ying Zhang, Yun Ma, Ting Cao, Xuanzhe Liu

Viaarxiv icon

On diffusion-based generative models and their error bounds: The log-concave case with full convergence estimates

Nov 22, 2023
Stefano Bruno, Ying Zhang, Dong-Young Lim, Ömer Deniz Akyildiz, Sotirios Sabanis

Viaarxiv icon

A hybrid quantum-classical conditional generative adversarial network algorithm for human-centered paradigm in cloud

Sep 30, 2023
Wenjie Liu, Ying Zhang, Zhiliang Deng, Jiaojiao Zhao, Lian Tong

Viaarxiv icon

High-Fidelity Speech Synthesis with Minimal Supervision: All Using Diffusion Models

Sep 27, 2023
Chunyu Qiang, Hao Li, Yixin Tian, Yi Zhao, Ying Zhang, Longbiao Wang, Jianwu Dang

Figure 1 for High-Fidelity Speech Synthesis with Minimal Supervision: All Using Diffusion Models
Figure 2 for High-Fidelity Speech Synthesis with Minimal Supervision: All Using Diffusion Models
Figure 3 for High-Fidelity Speech Synthesis with Minimal Supervision: All Using Diffusion Models
Viaarxiv icon

pLMFPPred: a novel approach for accurate prediction of functional peptides integrating embedding from pre-trained protein language model and imbalanced learning

Sep 25, 2023
Zebin Ma, Yonglin Zou, Xiaobin Huang, Wenjin Yan, Hao Xu, Jiexin Yang, Ying Zhang, Jinqi Huang

Figure 1 for pLMFPPred: a novel approach for accurate prediction of functional peptides integrating embedding from pre-trained protein language model and imbalanced learning
Figure 2 for pLMFPPred: a novel approach for accurate prediction of functional peptides integrating embedding from pre-trained protein language model and imbalanced learning
Figure 3 for pLMFPPred: a novel approach for accurate prediction of functional peptides integrating embedding from pre-trained protein language model and imbalanced learning
Figure 4 for pLMFPPred: a novel approach for accurate prediction of functional peptides integrating embedding from pre-trained protein language model and imbalanced learning
Viaarxiv icon

Multi-Risk-RRT: An Efficient Motion Planning Algorithm for Robotic Autonomous Luggage Trolley Collection at Airports

Sep 20, 2023
Zhirui Sun, Boshu Lei, Peijia Xie, Fugang Liu, Junjie Gao, Ying Zhang, Jiankun Wang

Figure 1 for Multi-Risk-RRT: An Efficient Motion Planning Algorithm for Robotic Autonomous Luggage Trolley Collection at Airports
Figure 2 for Multi-Risk-RRT: An Efficient Motion Planning Algorithm for Robotic Autonomous Luggage Trolley Collection at Airports
Figure 3 for Multi-Risk-RRT: An Efficient Motion Planning Algorithm for Robotic Autonomous Luggage Trolley Collection at Airports
Figure 4 for Multi-Risk-RRT: An Efficient Motion Planning Algorithm for Robotic Autonomous Luggage Trolley Collection at Airports
Viaarxiv icon

LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference

Sep 08, 2023
Daliang Xu, Wangsong Yin, Xin Jin, Ying Zhang, Shiyun Wei, Mengwei Xu, Xuanzhe Liu

Figure 1 for LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference
Figure 2 for LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference
Figure 3 for LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference
Figure 4 for LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference
Viaarxiv icon

Prompt-based All-in-One Image Restoration using CNNs and Transformer

Sep 06, 2023
Hu Gao, Jing Yang, Ning Wang, Jingfan Yang, Ying Zhang, Depeng Dang

Figure 1 for Prompt-based All-in-One Image Restoration using CNNs and Transformer
Figure 2 for Prompt-based All-in-One Image Restoration using CNNs and Transformer
Figure 3 for Prompt-based All-in-One Image Restoration using CNNs and Transformer
Figure 4 for Prompt-based All-in-One Image Restoration using CNNs and Transformer
Viaarxiv icon

UniPT: Universal Parallel Tuning for Transfer Learning with Efficient Parameter and Memory

Aug 28, 2023
Haiwen Diao, Bo Wan, Ying Zhang, Xu Jia, Huchuan Lu, Long Chen

Figure 1 for UniPT: Universal Parallel Tuning for Transfer Learning with Efficient Parameter and Memory
Figure 2 for UniPT: Universal Parallel Tuning for Transfer Learning with Efficient Parameter and Memory
Figure 3 for UniPT: Universal Parallel Tuning for Transfer Learning with Efficient Parameter and Memory
Figure 4 for UniPT: Universal Parallel Tuning for Transfer Learning with Efficient Parameter and Memory
Viaarxiv icon

A Robust ADMM-Based Optimization Algorithm For Underwater Acoustic Channel Estimation

Aug 24, 2023
Tian Tian, Agastya Raj, Bruno Missi Xavier, Ying Zhang, Feiyun Wu, Kunde Yang

Figure 1 for A Robust ADMM-Based Optimization Algorithm For Underwater Acoustic Channel Estimation
Figure 2 for A Robust ADMM-Based Optimization Algorithm For Underwater Acoustic Channel Estimation
Figure 3 for A Robust ADMM-Based Optimization Algorithm For Underwater Acoustic Channel Estimation
Figure 4 for A Robust ADMM-Based Optimization Algorithm For Underwater Acoustic Channel Estimation
Viaarxiv icon