Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Alternating Gradient Descent and Mixture-of-Experts for Integrated Multimodal Perception


May 10, 2023
Hassan Akbari, Dan Kondratyuk, Yin Cui, Rachel Hornung, Huisheng Wang, Hartwig Adam

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Unified Visual Relationship Detection with Vision and Language Models


Mar 16, 2023
Long Zhao, Liangzhe Yuan, Boqing Gong, Yin Cui, Florian Schroff, Ming-Hsuan Yang, Hartwig Adam, Ting Liu

Add code

* Technical report (14 pages) 

   Access Paper or Ask Questions

Improving Zero-shot Generalization and Robustness of Multi-modal Models


Dec 04, 2022
Yunhao Ge, Jie Ren, Yuxiao Wang, Andrew Gallagher, Ming-Hsuan Yang, Laurent Itti, Hartwig Adam, Balaji Lakshminarayanan, Jiaping Zhao

Add code

* 11 pages (including appendix), 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

MOAT: Alternating Mobile Convolution and Attention Brings Strong Vision Models


Oct 04, 2022
Chenglin Yang, Siyuan Qiao, Qihang Yu, Xiaoding Yuan, Yukun Zhu, Alan Yuille, Hartwig Adam, Liang-Chieh Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Exploring Fine-Grained Audiovisual Categorization with the SSW60 Dataset


Jul 21, 2022
Grant Van Horn, Rui Qian, Kimberly Wilber, Hartwig Adam, Oisin Mac Aodha, Serge Belongie

Add code

* ECCV 2022 Camera Ready 

   Access Paper or Ask Questions

CMT-DeepLab: Clustering Mask Transformers for Panoptic Segmentation


Jun 17, 2022
Qihang Yu, Huiyu Wang, Dahun Kim, Siyuan Qiao, Maxwell Collins, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen

Add code

* CVPR 2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

TubeFormer-DeepLab: Video Mask Transformer


May 30, 2022
Dahun Kim, Jun Xie, Huiyu Wang, Siyuan Qiao, Qihang Yu, Hong-Seok Kim, Hartwig Adam, In So Kweon, Liang-Chieh Chen

Add code

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Adaptive Transformers for Robust Few-shot Cross-domain Face Anti-spoofing


Mar 23, 2022
Hsin-Ping Huang, Deqing Sun, Yaojie Liu, Wen-Sheng Chu, Taihong Xiao, Jinwei Yuan, Hartwig Adam, Ming-Hsuan Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Surrogate Gap Minimization Improves Sharpness-Aware Training


Mar 19, 2022
Juntang Zhuang, Boqing Gong, Liangzhe Yuan, Yin Cui, Hartwig Adam, Nicha Dvornek, Sekhar Tatikonda, James Duncan, Ting Liu

Add code

* Paper accepted by ICLR22, https://openreview.net/forum?id=edONMAnhLu

   Access Paper or Ask Questions

Contextualized Spatio-Temporal Contrastive Learning with Self-Supervision


Dec 09, 2021
Liangzhe Yuan, Rui Qian, Yin Cui, Boqing Gong, Florian Schroff, Ming-Hsuan Yang, Hartwig Adam, Ting Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>