Alert button
Picture for Jonathan Huang

Jonathan Huang

Alert button

VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Dan Kondratyuk, Lijun Yu, Xiuye Gu, José Lezama, Jonathan Huang, Rachel Hornung, Hartwig Adam, Hassan Akbari, Yair Alon, Vighnesh Birodkar, Yong Cheng, Ming-Chang Chiu, Josh Dillon, Irfan Essa, Agrim Gupta, Meera Hahn, Anja Hauth, David Hendon, Alonso Martinez, David Minnen, David Ross, Grant Schindler, Mikhail Sirotenko, Kihyuk Sohn, Krishna Somandepalli, Huisheng Wang, Jimmy Yan, Ming-Hsuan Yang, Xuan Yang, Bryan Seybold, Lu Jiang

Viaarxiv icon

Text and Click inputs for unambiguous open vocabulary instance segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Nikolai Warner, Meera Hahn, Jonathan Huang, Irfan Essa, Vighnesh Birodkar

Viaarxiv icon

Optimizing ViViT Training: Time and Memory Reduction for Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Shreyank N Gowda, Anurag Arnab, Jonathan Huang

Figure 1 for Optimizing ViViT Training: Time and Memory Reduction for Action Recognition
Figure 2 for Optimizing ViViT Training: Time and Memory Reduction for Action Recognition
Figure 3 for Optimizing ViViT Training: Time and Memory Reduction for Action Recognition
Figure 4 for Optimizing ViViT Training: Time and Memory Reduction for Action Recognition
Viaarxiv icon

DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2023
Xiuye Gu, Yin Cui, Jonathan Huang, Abdullah Rashwan, Xuan Yang, Xingyi Zhou, Golnaz Ghiasi, Weicheng Kuo, Huizhong Chen, Liang-Chieh Chen, David A Ross

Figure 1 for DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model
Figure 2 for DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model
Figure 3 for DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model
Figure 4 for DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model
Viaarxiv icon

Learning to Detect Novel and Fine-Grained Acoustic Sequences Using Pretrained Audio Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2023
Vasudha Kowtha, Miquel Espi Marques, Jonathan Huang, Yichi Zhang, Carlos Avendano

Figure 1 for Learning to Detect Novel and Fine-Grained Acoustic Sequences Using Pretrained Audio Representations
Figure 2 for Learning to Detect Novel and Fine-Grained Acoustic Sequences Using Pretrained Audio Representations
Figure 3 for Learning to Detect Novel and Fine-Grained Acoustic Sequences Using Pretrained Audio Representations
Figure 4 for Learning to Detect Novel and Fine-Grained Acoustic Sequences Using Pretrained Audio Representations
Viaarxiv icon

Local Metrics for Multi-Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2021
Jack Valmadre, Alex Bewley, Jonathan Huang, Chen Sun, Cristian Sminchisescu, Cordelia Schmid

Figure 1 for Local Metrics for Multi-Object Tracking
Figure 2 for Local Metrics for Multi-Object Tracking
Figure 3 for Local Metrics for Multi-Object Tracking
Figure 4 for Local Metrics for Multi-Object Tracking
Viaarxiv icon

The surprising impact of mask-head architecture on novel class segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2021
Vighnesh Birodkar, Zhichao Lu, Siyang Li, Vivek Rathod, Jonathan Huang

Figure 1 for The surprising impact of mask-head architecture on novel class segmentation
Figure 2 for The surprising impact of mask-head architecture on novel class segmentation
Figure 3 for The surprising impact of mask-head architecture on novel class segmentation
Figure 4 for The surprising impact of mask-head architecture on novel class segmentation
Viaarxiv icon

PERF-Net: Pose Empowered RGB-Flow Net

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2020
Yinxiao Li, Zhichao Lu, Xuehan Xiong, Jonathan Huang

Figure 1 for PERF-Net: Pose Empowered RGB-Flow Net
Figure 2 for PERF-Net: Pose Empowered RGB-Flow Net
Figure 3 for PERF-Net: Pose Empowered RGB-Flow Net
Figure 4 for PERF-Net: Pose Empowered RGB-Flow Net
Viaarxiv icon

Compact Speaker Embedding: lrx-vector

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2020
Munir Georges, Jonathan Huang, Tobias Bocklet

Figure 1 for Compact Speaker Embedding: lrx-vector
Figure 2 for Compact Speaker Embedding: lrx-vector
Figure 3 for Compact Speaker Embedding: lrx-vector
Figure 4 for Compact Speaker Embedding: lrx-vector
Viaarxiv icon

RetinaTrack: Online Single Stage Joint Detection and Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2020
Zhichao Lu, Vivek Rathod, Ronny Votel, Jonathan Huang

Figure 1 for RetinaTrack: Online Single Stage Joint Detection and Tracking
Figure 2 for RetinaTrack: Online Single Stage Joint Detection and Tracking
Figure 3 for RetinaTrack: Online Single Stage Joint Detection and Tracking
Figure 4 for RetinaTrack: Online Single Stage Joint Detection and Tracking
Viaarxiv icon