Alert button
Picture for Lijun Yu

Lijun Yu

Alert button

Improving and Unifying Discrete&Continuous-time Discrete Denoising Diffusion

Feb 06, 2024
Lingxiao Zhao, Xueying Ding, Lijun Yu, Leman Akoglu

Viaarxiv icon

VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation

Dec 21, 2023
Dan Kondratyuk, Lijun Yu, Xiuye Gu, José Lezama, Jonathan Huang, Rachel Hornung, Hartwig Adam, Hassan Akbari, Yair Alon, Vighnesh Birodkar, Yong Cheng, Ming-Chang Chiu, Josh Dillon, Irfan Essa, Agrim Gupta, Meera Hahn, Anja Hauth, David Hendon, Alonso Martinez, David Minnen, David Ross, Grant Schindler, Mikhail Sirotenko, Kihyuk Sohn, Krishna Somandepalli, Huisheng Wang, Jimmy Yan, Ming-Hsuan Yang, Xuan Yang, Bryan Seybold, Lu Jiang

Viaarxiv icon

Photorealistic Video Generation with Diffusion Models

Dec 11, 2023
Agrim Gupta, Lijun Yu, Kihyuk Sohn, Xiuye Gu, Meera Hahn, Li Fei-Fei, Irfan Essa, Lu Jiang, José Lezama

Viaarxiv icon

Language Model Beats Diffusion -- Tokenizer is Key to Visual Generation

Oct 09, 2023
Lijun Yu, José Lezama, Nitesh B. Gundavarapu, Luca Versari, Kihyuk Sohn, David Minnen, Yong Cheng, Agrim Gupta, Xiuye Gu, Alexander G. Hauptmann, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Irfan Essa, David A. Ross, Lu Jiang

Viaarxiv icon

SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs

Jul 03, 2023
Lijun Yu, Yong Cheng, Zhiruo Wang, Vivek Kumar, Wolfgang Macherey, Yanping Huang, David A. Ross, Irfan Essa, Yonatan Bisk, Ming-Hsuan Yang, Kevin Murphy, Alexander G. Hauptmann, Lu Jiang

Figure 1 for SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs
Figure 2 for SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs
Figure 3 for SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs
Figure 4 for SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs
Viaarxiv icon

Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training

Jun 15, 2023
Lijun Yu, Jin Miao, Xiaoyu Sun, Jiayi Chen, Alexander G. Hauptmann, Hanjun Dai, Wei Wei

Figure 1 for Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training
Figure 2 for Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training
Figure 3 for Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training
Figure 4 for Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training
Viaarxiv icon

MAGVIT: Masked Generative Video Transformer

Dec 10, 2022
Lijun Yu, Yong Cheng, Kihyuk Sohn, José Lezama, Han Zhang, Huiwen Chang, Alexander G. Hauptmann, Ming-Hsuan Yang, Yuan Hao, Irfan Essa, Lu Jiang

Figure 1 for MAGVIT: Masked Generative Video Transformer
Figure 2 for MAGVIT: Masked Generative Video Transformer
Figure 3 for MAGVIT: Masked Generative Video Transformer
Figure 4 for MAGVIT: Masked Generative Video Transformer
Viaarxiv icon

Score-based Continuous-time Discrete Diffusion Models

Nov 30, 2022
Haoran Sun, Lijun Yu, Bo Dai, Dale Schuurmans, Hanjun Dai

Figure 1 for Score-based Continuous-time Discrete Diffusion Models
Figure 2 for Score-based Continuous-time Discrete Diffusion Models
Figure 3 for Score-based Continuous-time Discrete Diffusion Models
Figure 4 for Score-based Continuous-time Discrete Diffusion Models
Viaarxiv icon

Argus++: Robust Real-time Activity Detection for Unconstrained Video Streams with Overlapping Cube Proposals

Jan 14, 2022
Lijun Yu, Yijun Qian, Wenhe Liu, Alexander G. Hauptmann

Figure 1 for Argus++: Robust Real-time Activity Detection for Unconstrained Video Streams with Overlapping Cube Proposals
Figure 2 for Argus++: Robust Real-time Activity Detection for Unconstrained Video Streams with Overlapping Cube Proposals
Figure 3 for Argus++: Robust Real-time Activity Detection for Unconstrained Video Streams with Overlapping Cube Proposals
Figure 4 for Argus++: Robust Real-time Activity Detection for Unconstrained Video Streams with Overlapping Cube Proposals
Viaarxiv icon

Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance

Feb 01, 2020
Lijun Yu, Peng Chen, Wenhe Liu, Guoliang Kang, Alexander G. Hauptmann

Figure 1 for Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance
Figure 2 for Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance
Figure 3 for Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance
Figure 4 for Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance
Viaarxiv icon