Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yin Cui

Revisiting 3D ResNets for Video Recognition


Sep 03, 2021
Xianzhi Du, Yeqing Li, Yin Cui, Rui Qian, Jing Li, Irwan Bello

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Multi-Target Domain Adaptation


Aug 17, 2021
Chun-Han Yao, Boqing Gong, Yin Cui, Hang Qi, Yukun Zhu, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Single Image Texture Translation for Data Augmentation


Jun 25, 2021
Boyi Li, Yin Cui, Tsung-Yi Lin, Serge Belongie


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap Between Object Detection and User Intent via Query-Modulation


Jun 18, 2021
Marco Fornoni, Chaochao Yan, Liangchen Luo, Kimberly Wilber, Alex Stark, Yin Cui, Boqing Gong, Andrew Howard


  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Detection via Vision and Language Knowledge Distillation


Apr 28, 2021
Xiuye Gu, Tsung-Yi Lin, Weicheng Kuo, Yin Cui


  Access Paper or Ask Questions

VATT: Transformers for Multimodal Self-Supervised Learning from Raw Video, Audio and Text


Apr 22, 2021
Hassan Akbari, Linagzhe Yuan, Rui Qian, Wei-Hong Chuang, Shih-Fu Chang, Yin Cui, Boqing Gong


  Access Paper or Ask Questions

Simple Copy-Paste is a Strong Data Augmentation Method for Instance Segmentation


Dec 13, 2020
Golnaz Ghiasi, Yin Cui, Aravind Srinivas, Rui Qian, Tsung-Yi Lin, Ekin D. Cubuk, Quoc V. Le, Barret Zoph


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Scale-Permuted Backbone with Learned Resource Distribution


Oct 22, 2020
Xianzhi Du, Tsung-Yi Lin, Pengchong Jin, Yin Cui, Mingxing Tan, Quoc Le, Xiaodan Song

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Small-floating Target Detection in Sea Clutter via Visual Feature Classifying in the Time-Doppler Spectra


Sep 09, 2020
Yi Zhou, Yin Cui, Xiaoke Xu, Jidong Suo, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Contrastive Video Representation Learning


Aug 09, 2020
Rui Qian, Tianjian Meng, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Huisheng Wang, Serge Belongie, Yin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Pre-training and Self-training


Jun 11, 2020
Barret Zoph, Golnaz Ghiasi, Tsung-Yi Lin, Yin Cui, Hanxiao Liu, Ekin D. Cubuk, Quoc V. Le


  Access Paper or Ask Questions

Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset


Apr 26, 2020
Menglin Jia, Mengyun Shi, Mikhail Sirotenko, Yin Cui, Claire Cardie, Bharath Hariharan, Hartwig Adam, Serge Belongie


  Access Paper or Ask Questions

Measuring Dataset Granularity


Dec 21, 2019
Yin Cui, Zeqi Gu, Dhruv Mahajan, Laurens van der Maaten, Serge Belongie, Ser-Nam Lim

* Code is available at: https://github.com/richardaecn/dataset-granularity 

  Access Paper or Ask Questions

SpineNet: Learning Scale-Permuted Backbone for Recognition and Localization


Dec 10, 2019
Xianzhi Du, Tsung-Yi Lin, Pengchong Jin, Golnaz Ghiasi, Mingxing Tan, Yin Cui, Quoc V. Le, Xiaodan Song


  Access Paper or Ask Questions

The iMaterialist Fashion Attribute Dataset


Jun 14, 2019
Sheng Guo, Weilin Huang, Xiao Zhang, Prasanna Srikhanta, Yin Cui, Yuan Li, Matthew R. Scott, Hartwig Adam, Serge Belongie


  Access Paper or Ask Questions

Class-Balanced Loss Based on Effective Number of Samples


Jan 16, 2019
Yin Cui, Menglin Jia, Tsung-Yi Lin, Yang Song, Serge Belongie

* Code is available at: https://github.com/richardaecn/class-balanced-loss 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Evaluate Image Captioning


Jun 17, 2018
Yin Cui, Guandao Yang, Andreas Veit, Xun Huang, Serge Belongie

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Fine-Grained Categorization and Domain-Specific Transfer Learning


Jun 16, 2018
Yin Cui, Yang Song, Chen Sun, Andrew Howard, Serge Belongie

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

The iNaturalist Species Classification and Detection Dataset


Apr 10, 2018
Grant Van Horn, Oisin Mac Aodha, Yang Song, Yin Cui, Chen Sun, Alex Shepard, Hartwig Adam, Pietro Perona, Serge Belongie

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Categorization and Dataset Bootstrapping using Deep Metric Learning with Humans in the Loop


Apr 11, 2016
Yin Cui, Feng Zhou, Yuanqing Lin, Serge Belongie

* 10 pages, 9 figures, CVPR 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Building A Large Concept Bank for Representing Events in Video


Mar 29, 2014
Yin Cui, Dong Liu, Jiawei Chen, Shih-Fu Chang

* 25 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions