Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

Endowing Empathetic Dialogue Systems with Personas

Apr 30, 2020
Peixiang Zhong, Yao Sun, Yong Liu, Chen Zhang, Hao Wang, Zaiqing Nie, Chunyan Miao


  Access Model/Code and Paper
Generating Questions for Knowledge Bases via Incorporating Diversified Contexts and Answer-Aware Loss

Oct 29, 2019
Cao Liu, Kang Liu, Shizhu He, Zaiqing Nie, Jun Zhao

* Accepted to EMNLP 2019 

  Access Model/Code and Paper
Incorporating Interlocutor-Aware Context into Response Generation on Multi-Party Chatbots

Oct 29, 2019
Cao Liu, Kang Liu, Shizhu He, Zaiqing Nie, Jun Zhao

* Accepted to CoNLL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Understanding Semantics from Speech Through Pre-training

Sep 24, 2019
Pengwei Wang, Liangchen Wei, Yong Cao, Jinghui Xie, Yuji Cao, Zaiqing Nie


  Access Model/Code and Paper
Learning Personalized End-to-End Goal-Oriented Dialog

Nov 12, 2018
Liangchen Luo, Wenhao Huang, Qi Zeng, Zaiqing Nie, Xu Sun

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Model/Code and Paper