Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hao Guo

Multi-modal Entity Alignment in Hyperbolic Space


Jun 07, 2021
Hao Guo, Jiuyang Tang, Weixin Zeng, Xiang Zhao, Li Liu

* 24 pages,5 figures; 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Attentive Convoluntional Neural Network for Crowd Counting


May 24, 2021
Mengxiao Tian, Hao Guo, Chengjiang Long


  Access Paper or Ask Questions

DANNet: A One-Stage Domain Adaptation Network for Unsupervised Nighttime Semantic Segmentation


Apr 22, 2021
Xinyi Wu, Zhenyao Wu, Hao Guo, Lili Ju, Song Wang

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Continuous Prediction of Lower-Limb Kinematics From Multi-Modal Biomedical Signals


Mar 22, 2021
Chunzhi Yi, Feng Jiang, Shengping Zhang, Hao Guo, Chifu Yang, Zhen Ding, Baichun Wei, Xiangyuan Lan, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Generating Informative CVE Description From ExploitDB Posts by Extractive Summarization


Jan 05, 2021
Jiamou Sun, Zhenchang Xing, Hao Guo, Deheng Ye, Xiaohong Li, Xiwei Xu, Liming Zhu


  Access Paper or Ask Questions

A Hierarchical User Intention-Habit Extract Network for Credit Loan Overdue Risk Detection


Aug 18, 2020
Hao Guo, Xintao Ren, Rongrong Wang, Zhun Cai, Kai Shuang, Yue Sun


  Access Paper or Ask Questions

Deep Poisoning Functions: Towards Robust Privacy-safe Image Data Sharing


Dec 14, 2019
Hao Guo, Brian Dolhansky, Eric Hsin, Phong Dinh, Song Wang, Cristian Canton Ferrer


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Identification of Indicators of Compromise using Neural-Based Sequence Labelling


Oct 24, 2018
Shengping Zhou, Zi Long, Lianzhi Tan, Hao Guo

* accepted by PACLIC 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Object Detection with Mask-based Feature Encoding


Feb 12, 2018
Xiaochuan Fan, Hao Guo, Kang Zheng, Wei Feng, Song Wang

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions